1. Avalike ürituste läbiviimise kord Paide linnas ja avalduse blankett 
 2. Avaldus ühekordse toetuse saamiseks Siin samuti ka Aruanne.  
 3. Elukoha registreerimise blankett, lisainfot vaata siit
 4. Paide raekoja ja linnavalitsuse saali kasutamise kord ja hinnakiri ning avaldus
  Lisainfo saali kohta siin
   
 5. Eraisiku ostueesõigusega maa erastamise etapid
 6. Juriidilise isiku maa erastamise etapid
 7. Katastriüksuse piiride muutmise etapid
 8. Katastriüksuste jagamise etapid detailplaneeringu alusel
 9. Katastriüksuste jagamise etapid ilma detailplaneeringuta
 10. Katastriüksuste liitmise ja jagamise avaldus
 11. Ostueesõigusega erastamise avaldus
 12. Maamaksu avaldus pensionar ja represseeritu
 13. Juriidilise isiku maa ostueesõiguse erastamise avaldus
 14. Katastriüksuse piiride muutmise avaldus
   
 15. Raieloa taotlus
 16. Veoauto sõiduloa taotlus linnas
 17. Sissesoiduloa taotlus
 18. Projekteerimistingimuste taotlus
 19. Kaevamisloa avaldus
 20. Hauaplatsi kasutaja andmete esitamise blankett
 21. Jäätmeveo erisuse taotlus
 22. Ühiskonteineri kasutamise kahepoolne kokkulepe
 23. Teede ja tänavate sulgemise avaldus
   
 24. Lasteaiakoha taotlemine ja avaldus koha taotlemiseks
 25. Lapsevanema poolt tasutavad maksud lasteaedades, määrus
 26. Paide linna lasteaedadesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord ja Ankeet
 27. Vapimärgi ja linna aukodaniku tiitli väljaandmiseks
 28. Restaureerimistoetus ja selle vorm PDF, vorm Wordis
 29. Reklaamipaigaldusloa taotluse blankett
 30. Noorte omaalgatuslike projektide toetuse taotlus ja aruandluse ankeet
 31. Taotlus eluaseme soetamiseks võetud laenu intressi tasumise toetamiseks, juhend toetussumma arvutamise metoodika
  määrus
   
 32. Hoolekande valdkonnas tegutsevate mittetulundusühingute toetused ja selle vorm
 33. Kolme ja enamalapseliste perede laste huvihariduse toetaminekord ja ankeet
   
 34. Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Paide linnas

  Bussisõidutoetuse avaldus, wordi versioon
  Eluruumi tagamise teenuse avaldus, wordi versioon
  Esimest korda koolimineva lapse toetuse avaldus, wordi versioon
  Huvitegevuse, toitlustuse ja lasteaia osalustasu toetuse avaldus, wordi versioon
  Sünnitoetuse avaldus, wordi versioon
  Täiendava sotsiaaltoetuse avaldus, wordi versioon
  Võlanõustamisteenuse avaldus, wordi versioon
  Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse avaldus, wordi versioon
  Õendusabiteenuse toetus, wordi versioon

 35. Paide Sotsiaaltöökeskuse põhimäärus           
  Isikliku abistaja määramise avaldus
  Tugiisikuteenuse taotlemise vorm
  Avaldus täisealise isiku hooldamiseks
  Koduteenuse taotlemise avaldus

 36. Taksoteenust puudutavad dokumendid:
  Taksoveo õigust tõendavad dokumendid
  Avaldus teenindajakaardi väljastamiseks
  Avalduse blankett sõidukikaardi saamiseks
  Avalduse blankett taksoveoloa väljastamiseks
  Ühistranspordiseadus https://www.riigiteataja.ee/akt/131122015026
 37. Müügipiletite hinnad Paide Linnavalitsuse tegutsemisel kaubanduse korraldajana
   
 38. UUS! Paide linna koolieelse munitsipaallasteasutuse kulude vanema poolt kaetava osa määra kehtestamine ja soodustuse andmise kord. Avalduse ankeet

 

Avaldusi ja taotlusi saab esitada e-posti aadressile paide@paide.ee