1. Avalike ürituste läbiviimise kord Paide linnas  ja avalduse blankett 
 2. Avaldus ühekordse toetuse saamiseks Siin samuti ka Aruanne.  
 3. Elukoha registreerimise blankett, lisainfot vaata siit
 4. Paide raekoja ja linnavalitsuse saali kasutamise kord ja hinnakiri ning avaldus
  Lisainfo saali kohta siin
 5. Abielu piduliku kombetalituse hind

 6. Eraisiku ostueesõigusega maa erastamise etapid

 7. Juriidilise isiku maa erastamise etapid
 8. Katastriüksuse piiride muutmise etapid
 9. Katastriüksuste jagamise etapid detailplaneeringu alusel
 10. Katastriüksuste jagamise etapid ilma detailplaneeringuta
 11. Katastriüksuste liitmise ja jagamise avaldus
 12. Ostueesõigusega erastamise avaldus
 13. Maamaksu avaldus pensionäridele ja represseeritutele
 14. Juriidilise isiku maa ostueesõiguse erastamise avaldus
 15. Katastriüksuse piiride muutmise avaldus
 16. UUS! Kasside ja koerte pidamise eeskiri
 17. UUS! Paide lemmikloomade registri põhimäärus

   

 18. Raieloa taotlus
 19. Veoauto sõiduloa taotlus linnas
 20. Sissesõiduloa taotlus
 21. Projekteerimistingimuste taotlus
 22. Kaevamisloa avaldus
 23. Hauaplatsi kasutaja andmete esitamise blankett
 24. Jäätmeveo erisuse taotlus
 25. Ühiskonteineri kasutamise kahepoolne kokkulepe
 26. Teede ja tänavate sulgemise avaldus
 27. UUS! Üksikpuu raiumise tingimused ja kord

 28. UUS! Paide linna kaevetööde eeskiri

 29. Paide linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri

 30. Paide linna ehitusmäärus ja välireklaami paigaldamise eeskiri
   

 31. Vapimärgi ja linna aukodaniku tiitli väljaandmiseks
 32. Restaureerimistoetus ja selle vorm PDF, vorm Wordis
 33. Reklaamipaigaldusloa taotluse blankett
 34. Noorte omaalgatuslike projektide toetuse taotlus ja aruandluse ankeet
 35. Taotlus eluaseme soetamiseks võetud laenu intressi tasumise toetamiseks, juhend toetussumma arvutamise metoodika
  määrus
 36. Taksoteenust puudutavad dokumendid:
  Taksoveo õigust tõendavad dokumendid
  Avaldus teenindajakaardi väljastamiseks
  Avalduse blankett sõidukikaardi saamiseks
  Avalduse blankett taksoveoloa väljastamiseks
  Ühistranspordiseadus https://www.riigiteataja.ee/akt/131122015026
 37. Mittetulundusliku tegevuse toetuse andmise kord
 38. Müügipiletite hinnad Paide Linnavalitsuse tegutsemisel kaubanduse korraldajana
 39. Kaasava eelarve menetlemise kord

  Sotsiaalhoolekanne ja haridus

 40. Hoolekande valdkonnas tegutsevate mittetulundusühingute toetused ja selle vorm
 41. Asendus- ja järelhooldusteenuse osutamise tingimused ja kord
 42. Kolme ja enamalapseliste perede laste huvihariduse toetamine, kord ja ankeet
 43. Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord
 44. Huvihariduse transporditoetuse ankeet
 45. Spordi toetamise ja rahastamise põhimõtted Paide linnas. Toetuse ankeet

 46. Huvihariduse ja -tegevuse teenuse pakkuja toetuse taotlus - word, PDF
 47. Paide linna koolieelse munitsipaallasteasutuse kulude vanema poolt kaetava osa määra kehtestamine ja soodustuse andmise kord. Avalduse ankeet
 48. Paide linna lasteaedadesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord.
  Avaldus koha taotlemiseks PDF
 49. Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise toetuse rahaliste vahendite kasutamise kord

 50. Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Paide linnas
  Avalduste vormid:

 • Koolieelse lasteasutuse vanema poolt kaetava osa määra ja toiduraha toetuse avalduse vorm PDF, Word
 • Huvitegevuses osalemise õppe- või ringitasu toetuse avalduse vorm PDF, Word
 • Täiendava sotsiaaltoetuse avalduse vorm PDF, Word
 • Sünnitoetuse avalduse vorm PDF, Word
 • Ranitsatoetus ehk esimest korda kooli mineva lapse toetuse avalduse vorm PDF, Word
 • Statsionaarse õendusabiteenuse kulude hüvitamise toetuse avalduse vorm PDF, Word
 • Matusetoetuse avalduse vorm PDF, Word
 • Erakorralise toetuse avalduse vorm PDF, Word
 • Alaealise lapse perekonnas hooldamise toetuse avalduse vorm PDF, Word
 • Puudega lapse hooldajatoetuse avalduse vorm PDF, Word
 • Täisealise isiku hooldaja toetuse avalduse vorm PDF, Word
 • Täisealise isiku hoolduse avalduse vorm PDF, Word
 • Väljaspool isiku kodu osutatava üldhooldusteenuse avalduse vorm PDF, Word
 • Eluruumi tagamise teenuse avalduse vorm PDF, Word
 • Võlanõustamisteenuse avalduse vorm PDF, Word
 • Koduteenuse avalduse vorm PDF, Word
 • Tugiisikuteenuse avalduse vorm PDF, Word
 • Isikliku abistaja teenuse avalduse vorm PDF, Word
   

 

Avaldusi ja taotlusi saab esitada e-posti aadressile paide@paide.ee