1. Avalike ürituste läbiviimise kord Paide linnas ja avalduse blankett 
 2. Avaldus ühekordse toetuse saamiseks Siin samuti ka Aruanne.  
 3. Elukoha registreerimise blankett, lisainfot vaata siit
 4. Paide raekoja ja linnavalitsuse saali kasutamise kord ja hinnakiri ning avaldus
  Lisainfo saali kohta siin
   
 5. Eraisiku ostueesõigusega maa erastamise etapid
 6. Juriidilise isiku maa erastamise etapid
 7. Katastriüksuse piiride muutmise etapid
 8. Katastriüksuste jagamise etapid detailplaneeringu alusel
 9. Katastriüksuste jagamise etapid ilma detailplaneeringuta
 10. Katastriüksuste liitmise ja jagamise avaldus
 11. Ostueesõigusega erastamise avaldus
 12. Maamaksu avaldus pensionar ja represseeritu
 13. Juriidilise isiku maa ostueesõiguse erastamise avaldus
 14. Katastriüksuse piiride muutmise avaldus
   
 15. Raieloa taotlus
 16. Veoauto sõiduloa taotlus linnas
 17. Projekteerimistingimuste taotlus
 18. Kaevamisloa avaldus
 19. Hauaplatsi kasutaja andmete esitamise blankett
 20. Jäätmeveo erisuse taotlus
 21. Ühiskonteineri kasutamise kahepoolne kokkulepe
 22. Teede ja tänavate sulgemise avaldus
   
 23. Lasteaiakoha taotlemine ja avaldus koha taotlemiseks
 24. Lapsevanema poolt tasutavad maksud lasteaedades, määrus
 25. Paide linna lasteaedadesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord ja Ankeet
 26. Vapimärgi ja linna aukodaniku tiitli väljaandmiseks
 27. Restaureerimistoetus ja selle vorm PDF, vorm Wordis
 28. Reklaamipaigaldusloa taotluse blankett
   
 29.  Sünnitoetuse määr ja  vorm
 30. Esimest korda kooli mineva lapse koolitoetuse määr ja vorm
 31. Bussisõidutoetuse vorm
 32. Hoolekande valdkonnas tegutsevate mittetulundusühingute toetused ja selle vorm
 33. Kolme ja enamalapseliste perede laste huvihariduse toetaminekord ja ankeet
 34. Noorte omaalgatuslike projektide toetuse taotlus ja aruandluse ankeet
 35. Taotlus eluaseme soetamiseks võetud laenu intressi tasumise toetamiseks, juhend toetussumma arvutamise metoodika
  määrus
   
 36. Taksoteenust puudutavad dokumendid:
  Taksoveo õigust tõendavad dokumendid
  Avaldus teenindajakaardi väljastamiseks
  Avalduse blankett sõidukikaardi saamiseks
  Avalduse blankett taksoveoloa väljastamiseks
  Ühistranspordiseadus https://www.riigiteataja.ee/akt/131122015026
   
 37. Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Paide linnas 

  õppetoetus
  toitlustustoetus
  täiendav sotsiaaltoetus
  sünnitoetus
  esimest korda kooli mineva lapse toetus
  bussisõidutoetus
  statsionaarse õendusabiteenuse kulude hüvitamise toetus
  puudega lapse hooldajatoetus
  erakorraline toetus
  toetuste piirmäärad

 38. Müügipiletite hinnad Paide Linnavalitsuse tegutsemisel kaubanduse korraldajana
   
 39. UUS! Paide linna koolieelse munitsipaallasteasutuse kulude vanema poolt kaetava osa määra kehtestamine ja soodustuse andmise kord. Avalduse ankeet

 

Avaldusi ja taotlusi saab esitada e-posti aadressile paide@paide.ee