2.02.18

Detailplaneeringute algatamise taotlus: doc, pdf

 • Paide Linnavolikogu algatas 18. jaanuari 2018 otsusega nr 5 Staadioni tn 4 ja Staadioni tn 6 kinnistute ning nende lähiala detailplaneeringu koostamise ja jättis algatamata 18. jaanuari 2018 otsusega nr 5 kõnealuse dokumendi keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH).
  Detailplaneeringuga kavandatakse Staadioni tn 4 kinnistule varemplaneeritud kergejõustiku harjutusväljaku asemele jalgpallistaadion ehitusaluse pinnaga ca 8214 m², Staadioni tn 4 ja Staadioni tn 6 kinnistute piirile staadioneid teenindav hoone ehitusaluse pinnaga ligikaudu 350 m² ning hetkel kehtivas detailplaneeringus planeeritud kergliiklustee muudetakse tänavamaaks/sõiduteeks. Alale planeeritakse kokku 2000 tribüünikohta, lahendatakse ala parkimis- ja liikluskorraldus. 
  Planeeringuala suurus on ca 5,2 ha ning planeeringualasse jäävad Staadioni tn 4, Staadioni tn 6 ja Staadioni tn T2 kinnistud, osa Staadioni tänava kinnistust ning reformimata riigimaa. 
  Enne detailplaneeringu koostamist on vajalik koostada topogeodeetiline alusplaan mõõtkavas 1:500 koos kaevude uuringuga.
  KSH jäeti algatamata kuna eelhinnangu põhjal ei kaasne planeeringu elluviimisel eeldatavalt olulist keskkonnamõju.
  Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise algataja ja kehtestaja on Paide Linnavolikogus (kontaktisik Ulvi Vürmer, tel 3838604, e-kiri paide@paide.ee), koostamise korraldaja on Paide Linnavalitsus (kontaktisik Marje-Ly Rebas, e-kiri marje-ly.rebas@paide.ee , tel 383 8632), koostaja valitakse hankemenetluse käigus.
  Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise ja KSH algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda tööpäeviti Paide Linnavalitsuses (Pärnu tn 3, Paide linn, ruum nr 209). Digaalselt on dokument kättesaadav ka Paide Linnavalitsuse dokumendiregistris.
  Otsus
  Lisa 1
  Lisad 2-4
  Lisad 5 ja 6

 • Mündi, Raudtee ja Karja tänavate ning Ruubassaare tee vahelise ala (mille suurus on ca 14 ha), detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 25. detsembrist 2017 kuni 24. jaanuarini 2018. Paide linna kodulehel ja tööajal Paide Linnavalitsuses (Pärnu tn 3, Paide linn). Detailplaneeringuga kavandatakse alale piimatöötlemisetehas koos seda teenindavate hoonete ja rajatistega ning eraldi krunt sademeveekraavi toimimiseks ja hooldamiseks. Planeeritud on liitumine ühisveevärgi-, kanalisatsiooni-, elektri- ja kaugküttetrassidega, alal on päikesepaneelide rajamise võimalus.  Juurdepääsud alale on Mündi tänavalt ja Raudtee tänava kaudu Ruubassaare teelt. Sõidukite parkimine on lahendatud krundi siseselt. Planeeringuga tehakse ettepanek Paide linna üldplaneeringus määratud maakasutuse juhtotstarbe ulatuslikuks muutmiseks (elamumaast tootmis- ja ärimaaks).

  Kui avaliku väljapaneku ajal esitatakse kirjalikke arvamusi, siis toimub väljapaneku tulemuste avalik arutelu Paide Linnavalitsuses (Pärnu tn 3, II korruse saal) 2. veebruaril 2018 kell 15.00.

  Detailplaneeringu vastuvõtmise otsus
  Kontaktvööndi skeem
  Olemasolev olukord
  Põhijoonis
  Tehnovõrgud
  Tehnovõrkude ühendusskeem
  Ruumiline illustratsioon
  Lisad
  Seletuskiri

 • Aia tänava piirkonna detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek

Aia tänava piirkonna detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimub 8. detsembrist 2017 kuni 8. jaanuarini 2018 Paide linna kodulehel ja tööajal Paide Linnavalitsuses (Pärnu tn 3, Paide linn). Detailplaneeringu ala suurus on ca 1,5 ha, planeeringuga kavandatakse alale uus, Aia tänava paarisnumbritega kinnistutele juurdepääsuks mõeldud tänav ning kinnistuid teenindav vee- ja kanalisatsioonitrass. Tänav kavandatakse osaliselt Reopalu jõe ehituskeeluvööndisse. Detailplaneeringuga soovitakse muuta kehtivat Paide linna üldplaneeringut maakasutuse juhtotstarbe osas, elamumaast transpordimaaks. Kui avaliku väljapaneku ajal esitatakse kirjalikke arvamusi, toimub väljapaneku tulemuste avalik arutelu Paide Linnavalitsuses (Pärnu tn 3, II korruse saal) 16. jaanuaril 2018 kell 17.00."  Eskiis

 • Projekteerimistingimuste andmine Pärnu tn 7 kinnistul kehtiva detailplaneeringuga määratud ehitise kõrguse muutmiseks

  Paide Linnavalitsus algatas avatud menetluse Pärnu tn 7 kinnistul kehtiva detailplaneeringuga määratud ehitise kõrguse suurendamiseks projekteerimistingimuste andmiseks.  Esitatud taotluse järgi soovitakse suurendada detailplaneeringus hoonestusalale 2 kavandatud juurdeehitise kõrgust kuni 10%. Eelnõu ja taotlusega saab 9.-24. novembrini tutvuda Paide Linnavalitsuses (Pärnu tn 3) ja Paide linna kodulehel www.paide.ee. Eelnõu kohta saab Paide Linnavalitsusele esitada ettepanekuid või vastuväiteid kuni 24. novembrini 2017 kas e-posti aadressil paide@paide.ee või postiaadressil Pärnu tn 3, 72711 Paide linn.

  Linnavalitsus teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata kuid kui esitatakse ettepanekuid ja vastuväiteid, toimub avalik istung ettepanekute ja vastuväidete arutamiseks 27. novembril 2017 kell 9.00 Paide raekojas (Keskväljak 14).
  Projekteerimistingimuste taotlus
  Eelnõu
   

 • Projekteerimistingimuste andmine Keskväljak 19 kinnistul kehtiva detailplaneeringuga määratud hoonestusala suurendamiseks ning arhitektuuriliste ja ehituslike tingimuste muutmiseks

  Paide Linnavalitsus algatas avatud menetluse Keskväljak 19 kinnistul kehtiva detailplaneeringuga määratud hoonestusala suurendamiseks ning arhitektuuriliste ja ehituslike tingimuste muutmiseks projekteerimistingimuste andmiseks.  Esitatud taotluse järgi soovitakse kinnistul asuva kioski asemele ehitada uus ning selleks on vajalik suurendada detailplaneeringus määratud hoonestusala kuni 10% ulatuses ning täpsustada arhitektuurilisi ja ehituslikke tingimusi. Eelnõu ja taotlusega saab 9.-24. novembrini tutvuda Paide Linnavalitsuses (Pärnu tn 3) ja Paide linna kodulehel www.paide.ee. Eelnõu kohta saab Paide Linnavalitsusele esitada ettepanekuid või vastuväiteid kuni 24. novembrini 2017 kas e-posti aadressil paide@paide.ee või postiaadressil Pärnu tn 3, 72711 Paide linn.

  Linnavalitsus teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata kuid kui esitatakse ettepanekuid ja vastuväiteid, toimub avalik istung ettepanekute ja vastuväidete arutamiseks 27. novembril 2017 kell 9.00 Paide raekojas (Keskväljak 14).

  Projekteerimistingimuste taotlus
  Eelnõu
  Kioski vaated
  Kioski põhiplaan
  Kioski alusplaan

   

 • Mündi, Raudtee ja Karja tänavate ning Ruubassaare tee vahelise ala (planeeringuala suurus on ca 14 ha) detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimub 13. oktoobrist 13. novembrini kodulehel ja tööajal Paide Linnavalitsuses (Pärnu tn 3, Paide linn). Detailplaneeringuga kavandatakse alale piimatöötlemistehas. Planeeritud on liitumine ühisveevärgi-, kanalisatsiooni- ja kaugküttetrassidega. Juurdepääsud alale on Mündi ja Raudtee tänavatelt, uusi tänavaid ei kavandata. Kui avaliku väljapaneku ajal esitatakse kirjalikke arvamusi, siis toimub väljapaneku tulemuste avalik arutelu Paide Linnavalitsuses (Pärnu tn 3, II korruse saal) 14. novembril 2017 kell 16.00. 
  Detailplaneeringu algatamise otsus
  Kaitseministeeriumi seisukoht lähteseisukohtadele
  Terviseameti seisukoht lähteseisukohtadele
  Maa-ameti seisukoht lähteseisukohtadele
  Maavanema seisukoht lisakooskõlastuste osas

  Eskiisprojekt (paberkandjal saab dokumentidega tutvuda ka Paide linnavalitsuse sekretäri juures Pärnu tn 3)
  Kontaktvööndi analüüs
  Olemasolev olukord
  Eskiis
  Tehnovõrkude liitumisskeem
  Seletuskiri
  Eskiisile esitatud arvamus ja linnavalitsuse seisukoht sellele

 • Paide Linnavalitsus teatab, et on algatanud Paide Linnavolikogu 21.septembri 2017 otsusega nr 41 Aasa tänava piirkonna detailplaneeringu koostamise ja jätnud sama otsusega algatamata Aasa tänava piirkonna detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH). Detailplaneeringu eesmärgiks on rajada Aasa tänava piirkonna kinnistutele juurdepääs avalikult/kohalikult teelt, määrata ala liikluskorraldus (sh. parkimiskorraldus) ja servituudid ning olemasoleva või kavandatava tee avalikult kasutatavaks teeks määramise vajadus. Planeeringus tuleb teha ettepanek alale piirkonda teenindava avaliku mänguväljaku planeerimiseks, lahendada alal sademevee ärajuhtimine ning teha ettepanek Aasa tn 4, Aasa tn 7 ja Aasa tn 9 kinnistute vahele jääva reformimata riigimaa kruntimise ja kasutamise sihtotstarbe osas. KSH jäeti algatamata kuna eelhinnangu põhjal ei kaasne detailplaneeringu elluviimisega eeldatavalt olulist keskkonnamõju

  Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise osapooled on :
  Koostamise algataja ja korraldaja on Paide Linnavalitsus (kontaktisik Marje-Ly Rebas, marje-ly.rebas@paide.ee, tel 5082373). Koostaja selgub hankemenetluse käigus. Kehtestaja on Paide Linnavolikogu (tel 383 8604, ulvi.vurmer@paide.ee)

  Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise ja KSH algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda Paide Linnavalitsuses (Pärnu tn 3, Paide linn) ning Paide linna kodulehel www.paide.ee.
  Otsus

 • Paide Linnavalitsus lõpetas 11. septembri 2017 korraldusega nr 377 Paide linnas Tallinna tn 28 ja Tallinna tn 32a kinnistute ning neist Laia tänava poole jääva reformimata riigimaa detailplaneeringu koostamise . Detailplaneeringu koostamise lõpetamist taotles kinnisasja omanikuna Metsamaahalduse AS, kes ei soovi detailplaneeringu menetlemist jätkata.
 • Korraldus

 • Paide Linnavolikogu tunnistas 17. augusti 2017 otsusega nr 31 osaliselt (Pärnu tn 112a kinnistu osas) kehtetuks Paide linna Pärnu tn 112 kinnistu detailplaneeringu. Osaliselt kehtetuks tunnistamist taotles Pärnu tn 112a kinnistu omanik põhjusel, et ei soovi kehtivat detailplaneeringut planeeringus toodud tingimustel ellu viia.
  Otsus

 • Paide Linnavolikogu kehtestas 17. augustil 2017 otsusega nr 30 Paide linna Pärnu tn 53//Tiigi tn 8 kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu. Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistu laia tänava poolsesse ossa tervisekeskuse hoone rajamine, Laia tänava ääres asuva parkla ümberehitamine ning haigla A-korpuse laiendamine EMO-t teenindava juurdeehitise võrra. Detailplaneeringu elluviimisega paraneb eeldatavalt tervishoiuteenuste kvaliteet ning ala liikluskorraldus, kultuurilist mõju või mõju looduskeskkonnale eeldatavalt ei ole.
  Otsus
  Lisad
  DP projekt
  Otsuse lisa
   
 • Paide tehisjärve ja selle lähiala detailplaneeringu kehtestamine

  Paide Linnavolikogu kehtestas 15. juunil 2017 otsusega  nr 25 Paide tehisjärve ja selle lähiala detailplaneeringu. Planeeringu eesmärk on Paide tehisjärve äärse ala kui aastaringse puhkamise koha planeerimine, täiendavate sportimis- ja puhkamisvõimaluste loomine. Detailplaneeringuga muudetakse Paide linna üldplaneeringut (vähendatakse ehituskeeluvööndit spordiväljakut teenindava hoone, välijõusaali, veelaua trossliini ja tehiskünka rajamiseks). Planeeringu elluviimisel ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju.
  Otsus
  Asukohajoonis
  Funktsionaalsed seosed
  Olemasolev olukord
  Joonis
  Tehno
  Servituudid
  Illustratsioon
  Lisad
  Seletuskiri

 • Paide Linnavolikogu tunnistas 19. mail 2016 otsusesga nr 27 osaliselt (Raudtee tn 1 kinnistu osas) kehtetuks Paide linna kvartali nr 50 osa-ala detailplaneeringu. Kehtetuks tunnistamist taotlesid Raudtee tn 1 kinnistu omanikud. Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine ei takista planeeringu terviklahenduse elluviimist.

  Otsus