15.03.17

Detailplaneeringute algatamise taotlus: doc, pdf

 

 

 • 14.03.2017-31.03.2017 tööajal toimub Paide Linnavalitsuses (Pärnu tn 3 hoones) Raudtee tänava ja Mündi tänava osa ümberehitamiseks ja laiendamiseks antavate projekteerimistingimuste eelnõu avalikustamine. Projekteerimistingimustega soovib Paide linnavalitsus rekonstrueerida Mündi ja osa Raudtee tänavast ning projekteerida tänavate äärde kergliiklustee. Osal projekteeritavast alast kehtib 18.05.2009 Paide linnavolikogu otsusega nr 35 kehtestatud „Mündi tn 64 ja Ruubasaare tee 14 kinnistute ja nende lähiala detailplaneering". Osal eelpoolnimetatud alal ei ole detailplaneeringukohaselt kavandatud kõnni- või kergliiklusteed kuid taotleja soov on need tänava maa-alale rajada. Seetõttu soovitakse  projekteerimistingimustega täpsustada detailplaneeringus käsitletud nõudeid (liikluskorralduse põhimõtteid).

  Raudtee tänava ja Mündi tänava osa ümberehitamiseks ja laiendamiseks antavate projekteerimistingimuste  eelnõuga saab tutvuda Paide Linnavalitsuses (Pärnu tn 3) ja linna kodulehel paide.ee (Ehitus). Materjalid on digitaalselt kättesaadavad ehitisregistris. Ettepanekuid ja vastuväiteid saab linnavalitsusele esitada kuni 31. märtsini 2017. Linnavalitsus teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata. Kui asja arutamine avalikul istungil osutub menetluse käigus siiski vajalikuks, toimub avalik istung 10. aprillil 2017 Paide raekojas (Keskväljak 14).

  EELNÕU

        TAOTLUS

 • 14.02.2017-3.03.2017 toimub Paide Linnavalitsuses Mündi tn 8 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõu ja taotluse avalikustamine. Mündi tn 8 on

  35449 m2 kinnistu, millel kehtib 9.veebruaril 2015 kehtestatud "Mündi tn 8 (endise Pikk tn 42) kinnistu detailplaneering". Taotluse kohaselt soovitakse, tuginedes ehitusseadustiku § 27 lg 4 punktile 2, kehtivas detailplaneeringus määratud hoonestusala suurendada ca 2% ulatuses eesmärgiga laiendada katlamaja-töökoda. Eelnõus tehakse ka ettepanek Paide Linnavalitsuse 7.juuni 2016 korraldus nr 260 „Projekteerimistingimuste andmisest keeldumine" kehtetuks tunnistada.

  Mündi tn 8 kinnistu projekteerimistingimuste eelnõuga ja taotlusega saab tutvuda Paide Linnavalitsuses (Pärnu tn 3) ja ehitisregistris. Ettepanekuid ja vastuväiteid saab linnavalitsusele esitada kuni 3. märtsini 2017.

  Linnavalitsus teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata.

  Projekteerimistingimuste taotlus
  Mündi 8 detailplaneeringu muutmine

 • Paide Linnavolikogu 17. novembril 2016 otsusega nr 55 algatati Mündi, Raudtee ja Karja tänavate ning Ruubassaare tee vahelise ala detailplaneering, anti detailplaneeringu lähteseisukohad ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine. Planeeringuala asub Paide linnas Mündi, Raudtee ja Karja tänavate ning Ruubassaare tee vahelisel alal. Ala suurus on ca 14 ha, ala piir on näidatud otsuse lisas 1. Planeeringualale jääb 28 kinnistut (kinnistute loetelu on toodud otsuse lisades 2 ja 3), lisaks reformimata riigimaa ja piirnevad tänavamaa kinnistud osas, mis on vajalik liikluskorralduse planeerimiseks.

  Detailplaneeringuga kavandatakse alale piimatöötlemistehas (põhitootmishoone ehitusaluse pinnaga kuni 40 000 m2, kontorihoone ehitusaluse pinnaga 300 m2, piimaautode välispesu hoone ning järgmised rajatised: tarbevee tasandusmahutid, jääveemahuti, alajaam, lokaalne reovee eelpuhasti või rasvaeraldaja, boilerikeskus, turvaväravad). Planeeritud on liitumine ühisveevärgi- ning kanalisatsiooni- ja kaugküttetrassidega. Juurdepääsud planeeringualale on ette nähtud Mündi tänavalt ja Ruubassaare teelt.

  Enamus planeeringualal asuvatest kinnistutest on hoonestamata, Mündi tn 60 ja Mündi tn 62 kinnistutel olevad hooned (garaažiboksid) on planeeritud lammutada. Lammutamise eelduseks on huvitatud isiku ning Mündi tn 60 ja Mündi tn 62 kinnistute omanike vahel saavutatud vastavasisuline kokkulepe.

  Planeeringualale on juurdepääs Raudtee, Mündi ja Karja tänavatelt ning Ruubassaare teelt, uusi avalikuks kasutamiseks ettenähtud teid (tänavaid) ei planeerita. Planeeringus tuleb lahendada ka juurdepääsud Mündi tänavalt Mündi tn 48, Mündi tn 50 ja Mündi tn 52 kinnistuteni.

  Planeeritav ala ei asu maastikukaitsealal ega muinsuskaitsealal, alal ei asu kaitstavaid loodusobjekte ega kaitstavate objektide kaitsevööndeid. Kehtiva Paide linna üldplaneeringu järgi on Eduardi ja Oskari tänavate maakasutuse juhtotstarve transpordimaa, Oskari ja Eduardi tänava äärde jäävatel elamukruntidel ning Mündi tn 60 ja Mündi tn 62 kinnistutel elamumaa, teistel planeeringualasse jäävatel kruntidel äri- ja tootmismaa. Alal kehtib 18. mail 2009 Paide Linnavolikogu otsusega nr 35 kehtestatud „Mündi tn 64 ja Ruubassaare tee 14 kinnistu detailplaneering", mis AS E-Piim Tootmine poolt taotletud ehitiste rajamist ei võimalda.
  Seetõttu taotletakse detailplaneeringuga Paide linna üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarbe ulatuslikku muutmist, kogu planeeringuala maakasutuse juhtotstarve soovitakse muuta 90% tootmismaaks ja 10% ärimaaks; tegemist üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga.

  Enne detailplaneeringu koostamist on planeeringualal vajalik teostada ehitusgeodeetiline uurimistöö (topo-geodeetiline alusplaan mõõtkavas 1:500), detailplaneeringu algatamise hetkeks muude uuringute vajadust ette ei nähta.

  Kui detailplaneeringu edasise menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid (ekspertiise, analüüse, vms), siis tuleb need teha ja planeeringusse lisada.

  Keskkonnaameti seisukoht
  Detailplaneeringu algatamise taotlus
  Linnavolikogu otsus

 • Paide tehisjärve ja selle lähiala detailplaneering
  Eskiisjoonis
  Detailplaneeringu eskiisi seletuskiri

  Paide tehisjärve ja selle lähiala detailplaneeeing kooskõlastamiseks:

  detailplaneeringu lisad
  detailplaneeringu seletuskiri
  põhijoonis
  olemasolev olukord
  funktsionaalsed seosed
  Natura eelhinnang
  asukohajoonis
  servituudid
  tehnovõrkude joonis
   

 • Paide Linnavolikogu tunnistas 19. mail 2016 otsusesga nr 27 osaliselt (Raudtee tn 1 kinnistu osas) kehtetuks Paide linna kvartali nr 50 osa-ala detailplaneeringu. Kehtetuks tunnistamist taotlesid Raudtee tn 1 kinnistu omanikud. Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine ei takista planeeringu terviklahenduse elluviimist.

  Otsus