22.10.14

Kui planeerite kas ehitise* püstitamist, laiendamist, rekonstrueerimist või lammutamist; siis:

1.     Huvitatud isik ehk isik, kes planeerib ehitamist, taotleb linnavalitsusest projekteerimistingimused (taotlus asub siin);

2.     Peale projekteerimistingimuste taotluse esitamist otsustab linnavalitsus, olenevalt planeeritavast ehitustegevusest, kas väljastatakse projekteerimistingimused, arhitektuursed ja ehituslikud tingimused või tuleb algatada detailplaneering. Projekteerimistingimused kinnitatakse linnavalitsuse korraldusega, need väljastab arhitekt-nõunik.

3.     Huvitatud isik tellib ehitusprojekti vastavat tegevusluba omavalt isikultNB! Ehitusprojekti koostamise aluseks on kehtestatud detailplaneering, projekteerimistingimused või arhitektuursed ja ehituslikud tingimused.

4.     Huvitatud isik taotleb linnavalitsusest ehitusloa (blanketi saab aadressilt www.mkm.ee/et/ehitisregister). Ehitusloa taotlemiseks esitatakse linnavalitsusele nõuetekohane taotlus koos ehitusprojektiga, energiamärgisega (kui see on nõutav) ning tasutakse riigilõiv.

5.     Loa taotlust menetleb planeeringu- ja ehitusosakond. Ehitusloa väljastamise või väljastamisest keeldumise otsustab linnavalitsus oma korraldusega. Loa vormistab ja väljastab ehitusnõunik.

6.     Huvitatud isik korraldab ehitamise vastavalt ehitusprojektile. NB! Ehitusluba kaotab kehtivuse, kui ehitamist ei ole alustatud kahe aasta jooksul ehitusloa väljastamise päevast arvates.

7.     Peale ehitustööde lõppemist taotleb huvitatud isik linnavalitsusest kasutusloa** (blanketi saab aadressilt www.mkm.ee/et/ehitisregister). Kasutusloa taotlemiseks esitatakse linnavalitsusele nõuetekohane taotlus koos ehitise tehniliste dokumentidega ning tasutakse riigilõiv. Kasutusloa taotlust menetleb planeeringu- ja ehitusosakond.

8.     Enne kasutusloa väljastamist viib ehitusnõunik, kui ehitusjärelevalvet teostav isik, läbi ehitise ülevaatuse. Ehitusnõunik võib kaasata ehitise ülevaatuse tegemisse selleks pädevaid isikuid ja asutusi, kes esitavad oma arvamuse kirjalikult. Ehitise ülevaatuse kohta koostatakse ehitise ülevaatuse akt.

9.     Kasutusloa väljastamise või väljastamisest keeldumise otsustab linnavalitsus oma korraldusega. Loa vormistab ja väljastab ehitusnõunik. Peale loa vormistamist saab ehitise kasutusele võtta kasutusloas näidatud otstarbel.

Väikeehitise (ehitusalune pind 20-60 m2,  kõrgus maapinnast kuni 5 meetrit, ei ole avalikkusele suunatud funktsioone) puhul taotletakse linnavalitsusest kirjalik nõusolek (blanketi saab aadressilt www.mkm.ee/et/ehitisregister). Ehitusprojekti vajaduse otsustab linnavalitsus igakordselt. Ehitusprojekt on vajalik, kui hoonele taotletakse kasutusluba.

Kuni 20 m2 ehitisealuse pinnaga väikeehitise püstitamise kavatsusest peab ehitise omanik teavitama (teatise vorm www.mkm.ee/et/ehitisregister) kohalikku omavalitsust kümme tööpäeva enne väikeehitise püstitamise alustamist. 

** Ehitise täieliku lammutamise korral esitab ehitise omanik linnavalitsusele 10 päeva jooksul lammutustööde lõpetamisest arvates ehitise teatise lammutustööde lõpetamise kohta (blanketi saab aadressilt www.mkm.ee/et/ehitisregister).

NB! Ehitusluba, kirjalik nõusolek või kohaliku omavalitsuse teavitamine ei anna õigust ehitada ilma maaüksuse või ehitise omaniku loata!

 

Fotol: Paide kiriku põranda ehitustööd 2007. aastal.