1. Avalike ürituste läbiviimise kord Paide linnas ja avalduse blankett 
 2. Avaldus ühekordse toetuse saamiseks Siin samuti ka Aruanne.  
 3. Elukoha registreerimise blankett, lisainfot vaata siit
 4. Paide raekoja ja linnavalitsuse saali kasutamise kord ja hinnakiri ning avaldus
  Lisainfo saali kohta siin
 5. UUS! Abielu piduliku kombetalituse hind

 6. Eraisiku ostueesõigusega maa erastamise etapid
 7. Juriidilise isiku maa erastamise etapid
 8. Katastriüksuse piiride muutmise etapid
 9. Katastriüksuste jagamise etapid detailplaneeringu alusel
 10. Katastriüksuste jagamise etapid ilma detailplaneeringuta
 11. Katastriüksuste liitmise ja jagamise avaldus
 12. Ostueesõigusega erastamise avaldus
 13. UUS! Maamaksu avaldus pensionäridele ja represseeritutele
 14. Juriidilise isiku maa ostueesõiguse erastamise avaldus
 15. Katastriüksuse piiride muutmise avaldus
   
 16. Raieloa taotlus
 17. Veoauto sõiduloa taotlus linnas
 18. Sissesoiduloa taotlus
 19. Projekteerimistingimuste taotlus
 20. Kaevamisloa avaldus
 21. Hauaplatsi kasutaja andmete esitamise blankett
 22. Jäätmeveo erisuse taotlus
 23. Ühiskonteineri kasutamise kahepoolne kokkulepe
 24. Teede ja tänavate sulgemise avaldus
   
 25.  Paide linna lasteaedadesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord.
  Avaldus koha taotlemiseks PDF
 26. Vapimärgi ja linna aukodaniku tiitli väljaandmiseks
 27. Restaureerimistoetus ja selle vorm PDF, vorm Wordis
 28. Reklaamipaigaldusloa taotluse blankett
 29. Noorte omaalgatuslike projektide toetuse taotlus ja aruandluse ankeet
 30. Taotlus eluaseme soetamiseks võetud laenu intressi tasumise toetamiseks, juhend toetussumma arvutamise metoodika
  määrus
   
 31. Hoolekande valdkonnas tegutsevate mittetulundusühingute toetused ja selle vorm
 32. Kolme ja enamalapseliste perede laste huvihariduse toetamine, kord ja ankeet
 33. Paide Sotsiaaltöökeskuse põhimäärus           
  Isikliku abistaja määramise avaldus
  Tugiisikuteenuse taotlemise vorm
  Avaldus täisealise isiku hooldamiseks
  Koduteenuse taotlemise avaldus

 34. Taksoteenust puudutavad dokumendid:
  Taksoveo õigust tõendavad dokumendid
  Avaldus teenindajakaardi väljastamiseks
  Avalduse blankett sõidukikaardi saamiseks
  Avalduse blankett taksoveoloa väljastamiseks
  Ühistranspordiseadus https://www.riigiteataja.ee/akt/131122015026
 35. Müügipiletite hinnad Paide Linnavalitsuse tegutsemisel kaubanduse korraldajana
   
 36. UUS! Paide linna koolieelse munitsipaallasteasutuse kulude vanema poolt kaetava osa määra kehtestamine ja soodustuse andmise kord. Avalduse ankeet
 37. Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise toetuse rahaliste vahendite kasutamise kord

 38. Paide linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri

 39. Paide linna ehitusmäärus ja välireklaami paigaldamise eeskiri

 40. Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Paide linnas
  UUS!
  Avalduste vormid:

 • Koolieelse lasteasutuse vanema poolt kaetava osa määra ja toiduraha toetuse avalduse vorm PDF, Word
 • Huvitegevuses osalemise õppe- või ringitasu toetuse avalduse vorm PDF, Word
 • Täiendava sotsiaaltoetuse avalduse vorm PDF, Word
 • Sünnitoetuse avalduse vorm PDF, Word
 • Esimest korda kooli mineva lapse toetuse avalduse vorm PDF, Word
 • Statsionaarse õendusabiteenuse kulude hüvitamise toetuse avalduse vorm PDF, Word
 • Matusetoetuse avalduse vorm PDF, Word
 • Erakorralise toetuse avalduse vorm PDF, Word
 • Alaealise lapse perekonnas hooldamise toetuse avalduse vorm PDF, Word
 • Puudega lapse hooldajatoetuse avalduse vorm PDF, Word
 • Täisealise isiku hooldaja toetuse avalduse vorm PDF, Word
 • Täisealise isiku hoolduse avalduse vorm PDF, Word
 • Väljaspool isiku kodu osutatava üldhooldusteenuse avalduse vorm PDF, Word
 • Eluruumi tagamise teenuse avalduse vorm PDF, Word
 • Võlanõustamisteenuse avalduse vorm PDF, Word
 • Koduteenuse avalduse vorm PDF, Word
 • Tugiisikuteenuse avalduse vorm PDF, Word
 • Isikliku abistaja teenuse avalduse vorm PDF, Word
   

 

Avaldusi ja taotlusi saab esitada e-posti aadressile paide@paide.ee