« Tagasi

Teade õhusaasteloa muutmise taotluse menetlusse võtmisest

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse Eesti Pagar AS-i (registrikood: 10080750, aadress: Tööstuse tn 34, Paide linn, 72720, edaspidi: ettevõte) õhusaasteloa nr L.ÕV.JÄ-161864 muutmise taotluse (saasteainete viimiseks paiksest saasteallikast välisõhku) ja selle lisaks oleva lubatud heitkoguste projekti (edaspidi: LHK projekt).

Vastavalt keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõikele 4 avaldame sellekohase informatsiooni.

Eesti Pagar AS-i käitis asub Paide linnas, Tööstuse tänav 34. Õhusaasteloa muutmist taotleb ettevõte seoses ühe põletusseadme lisandumisega ning põletusseadmetes kasutatava kütteliigi muutmisega. Heiteallikateks on katlamajad ja tunnelahjud. Kõik heiteallikad töötavad maagaasil, mille aastane kogus on maksimaalselt 2000 tuhat m3. Aurukatlad on võimsusega 1,25 MWth, korraga kasutatakse ainult ühte kateldest. Tunnelahjude võimsuseks on

0,45 MWtk-0,63 MWth ning neid võidakse kasutada kõiki samaaegselt.

Põletusseadmete summaarne soojussisendile vastav nimisoojusvõimsus kokku on

5,865 MWth. Lähimad elamud asuvad heiteallikast umbes 200 m kaugusel kirdes.

Õhusaasteloa taotluse materjalidega saab tutvuda Paide linna dokumendiregistris (registreeritud  07.07.2017 numbri 6-4/17/11055-1 all).

http://delta.andmevara.ee/paide_linn/dokument/2409662

 

Paide linnavalitsus