« Tagasi

Paide linnavolikogu 21.09.2017 istungi kokkuvõte

  • Võttis vastu Paide linna 2017. aasta 2. lisaeelarve mahus 12 239,00 eurot
  • Kinnitas Paide linna, Paide valla ja Roosna-Alliku valla ühinemisel moodustuva Paide linna ametiasutuse, nimetusega Paide Linnavalitsus
  • Algatas Paide linna Aasa tänava piirkonna detailplaneeringu ja jättis algatamata detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine, kuna eelhinnangu põhjal ei kaasne planeeringu elluviimisel eeldatavalt olulist keskkonnamõju. Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega saab tutvuda Paide linna kodulehel paide.kovtp.ee/detailplaneeringud
    Aasa tn 9, Aasa tn 11, Aasa tn 13 ja Aasa tn 15 kortermajadel, Aasa tn 4 ja Aasa tn 17 garaažide kinnistute ning Paadi alajaama kinnistul puudub juurdepääs avalikult teelt ning juurdepääsuks kasutatakse teiste kortermajade kinnistuid. Aasa tänava piirkonnas on probleeme sademevee ärajuhtimisega ning kinnistute vahele jääva reformimata riigimaa hooldamisega. Liikluskorralduslikud probleemid saaks lahendada Aasa tänava pikenduse rajamisega. Aasa tänava pikendust ei ole kavandatud kehtivas Paide linna üldplaneeringus ning seetõttu on uue tänava(osa) kavandamisel tegemist üldplaneeringu muutmisega. Üldplaneeringu muutmiseks tuleb koostada üldplaneeringut muutev detailplaneering.
  • Otsustas esitada Vabariigi Valitsusele taotluse Paide linnas asuva hoonestamata kinnistu, aadressiga Ruubassaare tee 7, jagamiseks vastavalt Tuulekaru OÜ 27.06.2017 koostatud „Mündi ja Raudtee tänava rekonstrueerimine" eskiisprojekti krundijaotuskava plaanilahendusele ja ligikaudu 515 m² suuruse kinnistuosa tasuta otsustuskorras võõrandamiseks Paide linnale.
  • Volitas Paide linna huvihariduse ja huvitegevuse kava koostamine, kavas muudatuste tegemine ja tulemuste edastamine Paide Linnavalitsusele.
  • Volitas Paide linna üldhariduskoolides haridus– ja teadusministri kehtestatud koolivaheaegadest erinevate koolivaheaegade kehtestamine Paide Linnavalitsusele.
  • Otsustas võtta pikaajalise kohustuse ja garanteerida Paide Täiskasvanute Keskkooli täiskasvanute võtmepädevuse arendamise projektide elluviimist aastatel 2017-2019.
  • Kinnitas 12. septembril 2017 korraldatud kirjaliku enampakkumise tulemuse, mille alusel sai Paide linnas, Kaevu tn 6 kinnistu ostuõiguse OÜ Arieks Teenindus hinnaga 7 272 eurot.