« Tagasi

Mündi, Raudtee ja Karja tänavate ning Ruubassaare tee vahelise ala detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek

Mündi, Raudtee ja Karja tänavate ning Ruubassaare tee vahelise ala (planeeringuala suurus on ca 14 ha) detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimub 13. oktoobrist 13. novembrini kodulehel ja tööajal Paide Linnavalitsuses (Pärnu tn 3, Paide linn). Detailplaneeringuga kavandatakse alale piimatöötlemistehas. Planeeritud on liitumine ühisveevärgi-, kanalisatsiooni- ja kaugküttetrassidega. Juurdepääsud alale on Mündi ja Raudtee tänavatelt, uusi tänavaid ei kavandata. Kui avaliku väljapaneku ajal esitatakse kirjalikke arvamusi, siis toimub väljapaneku tulemuste avalik arutelu Paide Linnavalitsuses (Pärnu tn 3, II korruse saal) 14. novembril 2017 kell 16.00. 
Detailplaneeringu algatamise otsus
Kaitseministeeriumi seisukoht lähteseisukohtadele
Terviseameti seisukoht lähteseisukohtadele
Maa-ameti seisukoht lähteseisukohtadele
Maavanema seisukoht lisakooskõlastuste osas

UUS! Eskiisprojekt (paberkandjal saab dokumentidega tutvuda ka Paide linnavalitsuse sekretäri juures Pärnu tn 3)
Kontaktvööndi analüüs
Olemasolev olukord
Eskiis
Tehnovõrkude liitumisskeem
Seletuskiri
Lisad