« Tagasi

Paide Avatud Noortekeskuses töösuhtes toimingupiirangu kohaldamata jätmine

Paide Linnavalitsus otsustas jätta KVS § 11 lõike 3 punkti 5 alusel kohaldamata toimingupiirangu Paide Avatud Noortekeskuse juhataja ja Reima Nõmmiku vahel 17. novembril 2015. a sõlmitud töölepingu nr NK 2-2/127 lõpetamisel.

Korruptsioonivastase seaduse* (edaspidi KVS) § 11 järgi on ametiisikul keelatud toimingu või otsuse tegemine, kui otsus või toiming tehakse ametiisiku enda või temaga seotud isiku suhtes. KVS § 2 sätete alusel on Paide Avatud Noortekeskuse (edaspidi noortekeskus) asutuse juht ametiisik, mistõttu ta peab KVS § 3 lõike 2 punkti 1 alusel pidama kinni tegevus- ja toimingupiirangutest. KVS § 11 lõikest 2 tulenevalt peab ametiisik toimingupiirangu asjaolust viivitamata teavitama oma vahetut juhti või ametiisiku ametisse nimetamise õigusega isikut või organit. Noortekeskuse juhataja on teavitanud Paide Linnavalitsust toimingupiirangu asjaolust - vajadusest lõpetada iseendaga tööleping Noorte Tugila noorsootöötajana. Noortekeskuse juhataja ülesandeks on Paide Avatud Noortekeskuse põhimääruse* § 4 lõike 3 punkti 4 järgi noortekeskuse töötajatega töölepingute lõpetamine. Seega ilmnevad asjaolud, mis oleks aluseks juhataja taandamiseks. Kuna juhatajal on samuti keelatud anda oma alluvale ülesandeks teha toimingut või otsust tema asemel, siis ei ole võimalik noortekeskuse juhatajat asendada, mis tähendab, et huvide konflikti vältimiseks ei ole noortekeskuse juhatajal võimalik ennast taandada.  

KVS § 11 lõike 3 punkti 5 alusel on ametiisikul õigus jätta otsuste ja toimingute puhul toimingupiirang kohaldamata, kui ta avaliku ülesande täitmisel tagab asutuse töö korraldamise. Kuna noortekeskuse juhataja peab lõpetama iseendaga töölepingu, siis tagab ta sellega asutuse töö korraldamise ja seega otsustas Paide Linnavalitsus jätta toimingupiirangu kohaldamata, sest vastavat ülesannet saab täita vaid noortekeskuse juhataja.

 

* Korruptsioonivastane seadus. RT I, 17.11.2017, 29. – Arvutivõrgus: https://www.riigiteataja.ee/akt/117112017029

* Paide Linnavolikogu 15. veebruari 2018 määrus nr 9 „Paide Avatud Noortekeskuse põhimäärus". – Arvutivõrgus: https://www.riigiteataja.ee/akt/401032018001#para4