« Tagasi

Paide linnavolikogu 26.01.2017 istungi kokkuvõte

Paide linnavolikogu

 • võttis vastu Paide linna 2017. aasta eelarve mahus 11 658 321,00 eurot
 • otsustas osta Paide linnale kinnistu, asukoht Posti 12, hinnaga 70 000 eurot eesmärgiga ehitada kinnistule riigigümnaasiumi hoone

  Paide linn on pidanud 2014. aastast läbirääkimisi Haridus- ja Teadusministeeriumiga riigigümnaasiumi rajamiseks Paide linnas Posti 12 kinnistule. Haridus- ja Teadusministeerium ei toetanud rajatava riigigümnaasiumi asukohana Posti tn 12 kinnistut, pidades nimetatud kinnistule kooli rajamist liialt kulukaks ning tegi 2015. aastal Paide linnale ettepaneku kaaluda riigigümnaasium rajamist Järvamaa Kutsehariduskeskuse Paide õppehoonetesse, et õppuritel oleks vajadusel tagatud ka õpilaskodu kasutamise võimalus. Paide Linnavolikogu, vaagides ministeeriumi ettepanekut, otsustas nõustuda, kuigi kogukonna tahe on jätkuvalt ehitada riigigümnaasiumi hoone Posti tn 12 asuvale kinnistule.

  30. detsembril 2016 kutsus linnavolikogu esimees koosolekule volikogu fraktsioonide esimehed, koosolekul otsustati saata haridus- ja teadusminister Mailis Repsile ettepanek rajada riigigümnaasium siiski Posti 12 kinnistule, mitte Järvamaa Kutsehariduskeskuse Paide õppekoha kinnistule.

  Antud asupaika riigigümnaasiumile peetakse sobivaks järgmistel põhjustel:

  1. täidetud on riigi poolt esitatud nõuded gümnaasiumiastme eraldiseisvalt tegutsemiseks;
  2. Posti tn 12 kinnistule riigigümnaasiumi rajamine võtab maha teiste omavalitsuste kartused nende põhikooliõpilaste võimaliku lahkumise põhjusel, kui Paides oleks tegutsenud riigigümnaasium ühes majas või ühel kinnistul põhikooliga;
  3. tagatud on riikliku regionaalpoliitika toetamine - maakohtades asuvad põhikoolid ei kaotaks õpilasi tõmbekeskustes asuvatele täistsüklikoolidele;
  4. arvestatud on Haridus- ja Teadusministeeriumi (edaspidi HTM) poolset suunda suurendada Eestis kutsehariduses õppivate õpilaste osakaalu, millega tagatakse Järvamaa Kutsehariduskeskusele (edaspidi JKHK) parimad võimalused keskenduda oma põhitegevusele - kutsehariduse edendamisele õppekohtades Paides ja Säreveres;
  5. kooli uus asupaik, mis ei ole seotud hetkel Paides tegutsevate gümnaasiumitega ja ka JKHK-ga, annab uuele koolile väga hea võimaluse alustada oma tegevust keskendudes oma põhifunktsioonile - kvaliteetse gümnaasiumihariduse andmisele;
  6. Posti tn koolimaja asub 5 minutilise jalutuskäigu kaugusel kaasaegsest Paide Spordihallist ja selle juures asetsevast staadionist;
  7. Posti tn koolimaja asub 500 meetri kaugusel JKHK-st, mis tagab võimaluse arendada kahe kooli vahel mõlemapoolselt kasulikku koostööd erinevates valdkondades;
  8. Posti tn 12 asuv hoone on Paide haridusajaloo üks aluseid (hoones on tegutsenud erinevad gümnaasiumid aastast 1909), mistõttu oleks uue kooli asutamine Posti tänava ajaloolises koolimajas sügavalt märgilise tähendusega; kooli asutamisega taastuks seal 1963. a katkenud gümnaasiumihariduse andmine;
  9. Posti tn 12 hoone kasutuselevõtt riigigümnaasiumina oleks arhitektuuriliselt vääriline jätk riigi poolt eelnevalt rajatud riigigümnaasiumite kõrvale.

  Ettepanekus haridus-ja teadusministrile kinnitati, et Paide linn on omalt poolt valmis panustama kinnistu omandamise kulude katmisse. Läbirääkimisi on peetud kinnistu omanikuga, kelle huvi on kinnistu võõrandada linnale riigigümnaasiumi hoone ehitamiseks.

 • muutis linnavolikogu 16.02.2012 määrust nr 5 „Paide linna hankekord" järgmiselt:
  1) paragrahv 5 sõnastatakse järgmiselt:
  „§ 5. Asjade ostmine, teenuste või ehitustööde tellimine ja ideekonkursside läbiviimine maksumusega kuni 1999 eurot
  Vastutav täitja peab asjade ostmisel ja teenuste või ehitustööde tellimisel kuni 1999 euro väärtuses järgima riigihangete seaduses sätestatud riigihangete korraldamise põhimõtteid, kasutama rahalisi vahendeid säästlikult ja otstarbekalt ning saavutama eesmärgi mõistliku hinnaga, tagades parima võimaliku hinna ja kvaliteedi suhte. Hanke korraldamise vajaduse otsustab valdkonna juht igakordselt. Otsus fikseeritakse taasesitamist võimaldavas vormis."

  2) paragrahvi 6 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:
  „§ 6. Asjade ostmine, teenuste või ehitustööde tellimine ja ideekonkursside läbiviimine maksumusega 2000 eurot kuni 9999,99 eurot ja ehitustööde tellimine maksumusega 2000 eurot kuni 29 999,99 eurot".

 • tunnistas kehtetuks Paide Linnavolikogu 31. mai 2001 määruse nr 20 „Munitsipaalkoolide arengukavade kinnitamise delegeerimine".

  Tunnistas kehtetuks Paide Linnavolikogu 27. mai 2004 määruse nr 11 „Lasteaedade arengukavade kinnitamise delegeerimine".

 • volitas Paide Linnavalitsust kinnitama ja muutma linnavalitsuse hallatavate asutuste Paide Gümnaasiumi, Paide Ühisgümnaasiumi, Paide Täiskasvanute Keskkooli, Paide Muusikakooli ja Paide Avatud Noortekeskuse arengukavasid

 • kiitis heaks Roosna-Alliku Vallavolikogu otsuste „Projekti „Roosna-Alliku Lasteaia Hellik hoone energiasäästlikumaks rekonstrueerimine" omafinantseeringu tagamine" ja „Laenu võtmine" eelnõud. Eelnõude kohaselt võtab Roosna-Alliku vald projekti „Roosna-Alliku Lasteaia Hellik hoone energiasäästlikumaks rekonstrueerimine" rahastamisel kohustuse maksta aastatel 2017-2019 projekti omafinantseering summas kuni 200 000 (kakssada tuhat) eurot ning projekti omafinantseeringu tagamiseks soovib Roosna-Alliku vald võtta laenu kuni 200 000 eurot.