« Tagasi

Kortermajade kinnistusiseste teede korrastamiseks jagatakse tasuta freespuru.

Kortermajade kinnistusiseste teede korrastamiseks   jagatakse tasuta  freespuru

Paide linnas rekonstrueeritakse terviklikult Tööstuse tänav ja Pärnuvälja tänav ning remonditakse osaliselt Pärnu tänava sõidu- ja kõnnitee. Eelpool nimetatud tööde käigus üle jääva freespuruga planeeriti rajada tolmuvaba kate (freespuru) enamuses linna kasutuses olevatele kruuskattega tänavatele kogumahuga ca 13 000 m². Ehitustööde käigus on ilmnenud, et eeldatud freespuru kogus ning asfaldi kihtide paksused tööde alas olid mõnevõrra erinevad võrreldes tegelikkusega, mistõttu jääb alles ca 250 m³ freespuru pärast planeeritud tegevuste teostamist. Seetõttu on võimalik Paide Linnavalitsusel alles jäävat freespuru jagada kortermajade kinnistusiseste teede korrastamiseks.

Alles jääv maht on ca 250 m³ freespuru, millega saab arvestuslikult katta tihendatud olekus 5 cm paksuse kihiga ca 5000 m² (ca 33 koormat) suuruse ala. Freespuru kogumaht jaotatakse taotlejate vahel täiskoormates (1 koorem = ca 15t). Ühel taotlejal on õigus vastavalt pingereas paiknemise järjekorrale saada minimaalselt 1 koorem (150 m2 15 t kandevõime) ning maksimaalselt 6 koormat (900 m2).

Freespuru võõrandamise korraldamiseks on väljastatud Paide Linnavalituse 10. juuli 2017 korraldus nr 314 ja moodustatakse taotluste läbivaatamiseks komisjon, kes teeb linnavalitsusele ettepaneku freespuru saajate kohta.

Freespuru taotlemise tingimused:

1. Freespuru on õigus taotleda Paide linna territooriumil asuval vähemalt 4-korteriga korterelamul  (edaspidi korterelamu) kinnistusiseste teede ja parklate katendikihi või löökaukude korrastamiseks;

2. Freespuru kasutamisel tuleb lähtuda Maanteeameti peadirektori 16.09.2010 käskkirjast nr 270 „Freespuru kasutamine" ja 12.12.2007 käskkirjast nr 255 „Kergkatete ehitamise juhis".

Kättesaadavad:

https://www.mnt.ee/sites/default/files/content-editors/Failid/Juhendid/ehitus/freespuru_kasutamine.pdf

https://www.mnt.ee/sites/default/files/content-editors/Failid/Juhendid/ehitus/kergkatete_ehitamise_juhis.pdf

3. Freespuru taotlemiseks tuleb esindusõiguslike isikute poolt esitada taotlus (taotluse vorm lisatud) Paide Linnavalitsusele hiljemalt 28. juulil 2017 kell 12.00.

Taotlusele lisada esindusõigust tõendav dokument, kui esindusõigust ei ole võimalik äriregistri kaudu tuvastada, olukorda ilmestavad fotod (3-4). Linnavalitsusel on õigus nõuda taotlejalt täiendavate dokumentide esitamist.

4. Taotluste järjestamise tulemusel koostab komisjon taotlustest pingerea ning teeb linnavalitsusele ettepaneku kinnitada taotluste pingerida ja freespuru saajad. Linnavalitsus teeb vastavad otsustused hiljemalt 1. augustiks 2017. Allesjäänud freespuru jaotatakse kinnitatud pingerea alusel. Pingerea koostamise süsteem on toodud Paide Linnavalituse 10. juuli 2017 korralduses nr 314.

5. Freespuru saajaga sõlmitakse leping, milles sätestatakse sanktsioonina, et freespuru edasimüümisel või aruannete esitamata jätmisel on taotleja kohustatud hüvitama linnale freespuru maksumuse 8 eurot/tonn.

6. Freespuru antakse taotlejale üle pärast Keskkonnaameti registreerimistõendi esitamist linnavalitsusele. Pärast freespuru sihipärast kasutamist esitada Keskkonnaametile jäätmearuanne ning linnavalitsusele hiljemalt 1. novembriks 2017 tõendusmaterjalid (fotod) freespuru sihipärase kasutamise kohta.

Keskkonnaameti registreerimistõend ja jäätmearuande vorm kättesaadavad:

https://www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/jaatmed/registreerimistoend

https://www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/jaatmed/jaatmearuanne

7. Freespuru peab olema taotluses kirjeldatud viisil kasutatud hiljemalt 15. oktoobriks 2017.


Küsimuste korral palume pöörduda: Paide Linnavalitsuse ehitusnõunik Egle Ninep: tel 5599 5975
egle.ninep@paide.ee