« Tagasi

Linnavalitsuse avalik konkurss sotsiaaltöö spetsialisti ametikohale

Paide Linnavalitsus korraldab avaliku konkursi sotsiaaltöö spetsialisti ametikohale.

Peamiste ametiülesannete kirjeldus:
• Sotsiaalhoolekandealane (sh teenuste osutamisega seonduv) nõustamine, vältimatu
sotsiaalabi korraldamine
• Rahaliste hüvitiste, sh toimetulekutoetuste ning teiste riigieelarvest ja kohaliku
omavalitsuse eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määramine
• Abivajaduse väljaselgitamiseks kodukülastuste teostamine
• Andmete esitamine sotsiaalteenuste ja –toetuste andmeregistrisse STAR.
• Valdkonna statistiliste andmete kogumine ja aruannete koostamine.
• Valdkonna haldus- ja õigusaktide eelnõude koostamine.
• Valdkonna projektitöödes osalemine

Nõuded kandidaadile:
• Omab erialast kõrgharidust
• Orienteerub seadustega omavalitsuse pädevusse antud küsimustes, tunneb ja oskab
rakendada valdkonda reguleerivaid õigusakte, suudab koostada oma töövaldkonna üld- ja
üksikakte.
• Omab väga head sõnalise eneseväljendamise oskust, valdab eesti keelt tasemel C-1.
• Oskab kasutada tööks vajalikke tehnilisi vahendeid, andmebaase ja arvutiprogramme (MS
Office, STAR, DHS Delta).
• Omab head suhtlemisoskust, võimet stabiilselt ja tulemuslikult töötada ka pingeolukorras
ning efektiivselt kasutada aega, omab kohusetunnet, otsustus- ja vastutusvõimet.

Vajalik B-kategooria juhiloa olemasolu.
Kasuks tuleb vene keele oskus suhtlustasandil.
Ametikoha asukoht: Paide linn

Tingimused ja lisainfo:
Ametikohale kandideerijal palume esitada motivatsioonikiri koos palgasooviga, elulookirjeldus,
koopia haridust tõendavast dokumendist ja kinnitus vastamisest nõuetele, mis on teenistusse
astumiseks sätestatud avaliku teenistuse seaduses.

Dokumendid esitada hiljemalt 25. veebruaril 2018 e-posti aadressil: rita.laanetu@paide.ee
märgusõnaga „Sotsiaaltöö spetsialist".

Info: sotsiaalosakonna juhataja Getter Nurk tel 5593 2250

LISAINFO