Paide linnavalitsus võtab tööle sotsiaaltöö spetsialisti

Paide Linnavalitsus korraldab avaliku konkursi sotsiaaltöö spetsialisti ametikohale.

Peamiste ametiülesannete kirjeldus:
• Sotsiaalhoolekandealane (sh teenuste osutamisega seonduv) nõustamine, vältimatu
sotsiaalabi korraldamine
• Abivajaduse väljaselgitamiseks kodukülastuste teostamine
• Toimetulekuraskustes olevate kodanike ja puuetega inimeste abistamine elamislubade
ja isikut tõendavate dokumentide taotlemisel
• Puuetega inimeste ja nende hooldajate abistamine toetuste ja teenuste algdokumentide
vormistamisel ning dokumendi edastamisel ametiasutustesse, nõustamine ja
abistamine menetluse käigus
• Täisealise isiku hoolduse ja hooldajatoetuse määramise korraldamine.
• Koduhoolduse, tugiisiku- ja isikliku abistaja teenuse avalduste menetlemine, teenuse
vajaduse hindamine ja teenuse osutamise korraldamine koostöös Paide
Sotsiaaltöökeskusega
• Võlanõustamisteenuse määramise korraldamine
• Omasteta isikute matmise korraldamine
• Andmete esitamine sotsiaalteenuste ja –toetuste andmeregistrisse STAR

Nõuded kandidaadile:
• Omab erialast kõrgharidust
• Orienteerub seadustega omavalitsuse pädevusse antud küsimustes, tunneb ja oskab
rakendada valdkonda reguleerivaid õigusakte, suudab koostada oma töövaldkonna üld- ja
üksikakte.
• Valdab eesti keelt tasemel C-1 ja omab väga head sõnalise eneseväljendamise oskust.
• Oskab kasutada tööks vajalikke tehnilisi vahendeid, andmebaase ja arvutiprogramme (MS
Office, andmebaas STAR, DHS Delta jms).
• Omab head suhtlemisoskust, võimet stabiilselt ja tulemuslikult töötada ka pingeolukorras
ning efektiivselt kasutada aega, omab kohusetunnet, otsustus- ja vastutusvõimet.

Vajalik B-kategooria juhiloa olemasolu.
Kasuks tuleb vene keele oskus suhtlustasandil.

Tööle asumise aeg: 2. aprill 2018

Tingimused ja lisainfo:
Ametikohale kandideerijal palume esitada motivatsioonikiri koos palgasooviga, elulookirjeldus,
koopia haridust tõendavast dokumendist ja kinnitus vastamisest nõuetele, mis on teenistusse
astumiseks sätestatud avaliku teenistuse seaduses.
Dokumendid esitada hiljemalt 19. märtsil 2018 e-posti aadressil: rita.laanetu@paide.ee
märgusõnaga „Sotsiaaltöö spetsialist".
Lisainfot saab küsida sotsiaalosakonna juhatajalt Getter Nurgalt tel 5593 2250.

Vaata ka siia!

 

Teate edastas:

Maarit Nõmm
avalike suhete peaspetsialist
51 46 043
maarit.nomm@paide.ee