27.03.15

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ja Eesti Keskerakonna koalitsioonilepe Paide linna juhtimiseks aastateks 2015-2017
 

Paides, 26.03.2015

Käesoleva koalitsioonileppe allkirjastajatena lubame lähtuda ausast, läbipaistvast ning kaasavast juhtimisstiilist. Linna arenguid puudutavaid otsuseid tehes kuulame ära erinevad osapooled ning püüame otsuseid teha võimalikult konsensuslikult pidades silmas nende pikaajalist mõju.

Linnajuhtimine

 1. Suurendame Paide linna rolli maakonnakeskusena ja omavalitsustevahelise ning -ülese koostöö edendajana
 2. Paide kannab maakonnakeskuse rolli – toetame Järvamaa valdade liitumist Paidega
 3. Hoiame optimaalsena linna juhtimiskulud ning linna heaks töötava personali koosseisu
 4. Teeme koostööd naaberomavalitsuste ja teiste partneritega EL 2014-2020 eelarveperioodi vahendite võimalikult suures mahus maakonda toomisel
 5. Jätkame Paidele tuntust toonud mainekujundusprojektide edendamisega: Arvamusfestival, Paide - Eestimaa süda, Paide neli kuningat, Paide kui paekivilinn ning paepäevade kodu, Paide kui suurepärase elukeskkonnaga kodupaik. Jätkame ka traditsiooniliste üritustega (jõululaat, jürilaat jne)
 6. Pöörame rohkem tähelepanu  Paide linna tegevusele osanikuna maakondlikes ühisettevõtetes ning seisame seal nii Paide linna kui ka maakonna huvide eest
   

Elu- ja tegevuskeskkond

 1. Jätkame Pärnu ja Tallinna tänava rekonstrueerimist koos kõnniteedega, kasutades EL ja riigi toetusvahendeid
 2. Jätkame kõnniteede korrastamisega ning koostame kõnniteede rekonstrueerimise kava
 3. Täiustame Lembitu pargi laste mänguväljakut
 4. Viime lõpuni linna tänavavalgustuse uuendamise pöörates erilist tähelepanu ülekäiguradade valgustamisele ning püüame täies ulatuses taastada võimalikult suure osa üles kaevatud kõnniteedest.  Laiendame tänavavalgustusvõrku
 5. Toetame vanalinna linnaruumi korrastamist ning teeme koostööd Wabalinna Maja ja SRIK-iga
 6. Väärtustame Paide tunnusürituseks saanud Paide paepäevade käigus loodud paeskulptuure ning kogume neid puudutava info linna kodulehele
 7. Korrastame tehisjärve ning arendame selle ümbruse puhkeala, sealhulgas laiendame rannaala
 8. Algatame Paidesse lemmikloomade harjutusväljaku rajamise
 9. Tagame hea transpordiühenduse Paide ja maakonna vahel
 10. Tõstame linna parkide ning haljasalade hoolduse taset

 

Haridus ja kultuur

 1. Rekonstrueerime kogu maakonda teenindava Paide linna ujula ning laiendame seal pakutavaid teenuseid eurorahade abiga
 2. Rajame Paidesse riigigümnaasiumi
 3. Parandame ning mitmekesistame Paides antava hariduse kvaliteeti suurendades koolides pakutavate valikainete ning huviringide arvu
 4. Toetame Paide muusika- ja kunstikooli, mis pakuvad huviharidust ja professionaalset eelkutseõpet maakonna lastele
 5. Jätkame koostööd Eesti Kontserdi, Rahvusooper Estonia ja teiste kultuuriasutustega ning Paide Kultuurikeskuse rekonstrueerimisega
 6. Tagame tasuta transpordi laulu- ja tantsupidudele Tallinnas
 7. Jätkame linna haridusasutuste korrastamist
 8. Tagame tasuta transpordi Reopalu ja Sillaotsa kalmistule jõulude ja jaanipäeva ajal

 

Noored, sport ja vaba aeg

 1. Toetame ettevõtlusõpet ning külalisõpetajate ning –lektorite kasutamist Paide koolides
 2. Rajame kaasaegse ning mitmekülgse rulapargi
 3. Jätkame töö- ja puhkelaagrite korraldamist
 4. Töötame Paidesse aastaringselt valgustatud korraliku terviseraja loomise nimel ja korrastame olemasolevaid terviseradasid
 5. Rajame talvel linna liuvälja
 6. Muudame mitmekesisemaks ning huvitavamaks talvel tehisjärve äärde rajatavate suusaradade rajaprofiili
 7. Võimaldame linna välispordirajatiste tasuta kasutamise linlastele
   

Inimvara

 1. Loome Järvamaa Haigla hoone juurde Paidesse kaasaegse tervisekeskuse, mis teenindaks kogu maakonda
 2. Parandame eakate ja puuetega inimeste liikumis- ja tegevusvõimalusi
 3. Vaatame üle linna autasude määramise korrad eesmärgiga suurendada linnapoolset panust oma silmapaistvaimate kodanike väärikal tunnustamisel
 4. Toetame abivajavaid vanemaid lasteaia kohamaksu ning ühes huviringis käimise kulude katmisel
 5. Kaasame nii ettevõtjate kui ka Paidest pärit, kuid mujal elavate paidelaste arvamust ning ettepanekuid linnaelu puudutavates küsimustes ja nõustama alustavaid ettevõtjaid
 6. Töötame selle nimel, et linnal oleks võimalus pakkuda abivajajatele ja linnale vajalikele töötajatele rohkem munitsipaaleluruume
 7. Kutsume inimesi Paidesse elama