29.08.18

Paide linna tööstus- ja tootmisaladele ligipääsuvõimaluste parandamine (Tööstuse ja Pärnuvälja tänava terviklik rekonstrueerimine nii sõidu-, kergliiklus- kui ka kõnniteede näol koos vajaliku infrastruktuuriga

Toetab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Toetuse summa: 845 681,79 EUR

Projekti lühikirjeldus

Projekti eesmärk on Paide linna tööstusaladele (Tööstuse, Pärnuvälja tn) juurdepääsuks vajaliku sõidu ja kõnniteede rekonstrueerimine. Rekonstrueeritava tee pikkus Tööstuse tn on 890 m ja Pärnuvälja tn 340 m. Tegemist on tööstus- ja tootmisaladega, kus asuvad tegutsevad ettevõtted, kuid piirkonnas on ka hulgaliselt  perspektiivseid vabu pindu. Investeering loob eeldused ja võimalused uute ettevõtete tulekuks linna ning annab paremad võimalused olemasolevate ettevõtete laienemiseks.


Projekti eesmärk ja tulemused

Projekti üldine eesmärk on, et Paide linna tööstus- ja toomispiirkondade juurdepääsuteed on parandatud ja ettevõtlusaktiivsuse kasvuks on tingimused loodud (sh tööhõive kasv) ning konkurentsivõime tugevdatud. Projekti otsene eesmärk on, et tööstusaladele (Tööstuse ja Pärnuvälja tn) juurdepääsuks vajalike sõidu- ja kõnniteed on 2017. aasta lõpuks rekonstrueeritud.

Projekti tulemused

• kvaliteetsemad juurdepääsuteed tagavad paremad liikumisvõimalused raskeliiklusele, mis varustavad piirkonda toorainega ja transpordivad toodangut;
• rekonstrueeritud ja rajatud kõnniteed tagavad tööliste turvalise ja mugava liikumisvõimaluse tööle/koju. Praktika on näidanud, et turvalised jalgsi liikumise võimalused suurendavad inimeste liikumisharjumisi.

Projekti eeldatav mõju

• piirkonna ettevõtted on konkurentsivõimelisemad ja nende tulu kasvab, kuna nende toodang on kättesaadavam ja tooraine transport on lihtsam;
• paranenud juurdepääsuvõimalused tööstusalale suurendavad atraktiivsust investoritele; • kvaliteetsed juurdepääsuteed tööstusaladele annavad võimaluse ettevõtluse arendamiseks ja töökohtade loomiseks, seetõttu kahaneb ka töötava elanikkonna väljaränne ning linna maksutulu tõuseb (Paide linna rahvastiku ränne on olnud 5 viimast aastat negatiivne – keskmiselt 70 inimest lahkub)
• Projekti tulemusena on Paide linna kahe olulise tööstusala juurdepääsuteed rekonstrueeritud. Otsese eesmärgi planeeritud täitmise tähtaeg on reaalne. Ehituse osas suuri riske, mida planeeritud aja jooksul lahendada ei õnnestuks näha ei ole. Üldine eesmärk, et teede renoveerimisega paranevad tingimused ettevõtlusaktiivsuse kasvuks ja konkurentsivõime tugevneb on ilmselge. Tööhõive kasvu osas võib usaldada piirkonna suurettevõtjate prognoose. Taotluses nimetatud ettevõtted on pikaajalise tegutsemise kogemusega ja jätkusuutlikud ettevõtted, kelle tegevused jätkuvad vähemalt 5 aastat peale projekti lõppu.

 

Eesti Leader-meetme logo koos Euroopa Liidu embleemiga ja Euroopa Liidu Leader-logoga

Purdi küla sidelahendus

Paide Vallavalitsus ehitas välja PRIA Leader-programmi toetusega baasvõrgu selliselt, et projekti lõppedes oleks kõikide projektis toodud külade majapidamistel võimalused loodud püsiva interneti ühenduseks. Baasvõrgust edasi loovad juurdepääsuühendusi ehk piltlikult toovad interneti koju kätte internetiteenuse pakkujad, tehes seda kas õhu kaudu või kaabli kaudu. Kaabel võib olla majja ulatuv telefoni vaskkaabel, kaabel TV koaksiaalkaabel või kaasaegseim valguskaabel. Kõik need võimaldavad teatud tingimustel kiiret internetiühendust. Mida lähemale majadele me baasvõrku ehitame, seda rohkematel inimestel tekib võimalus saada kiiret interneti.

Projekti otsesed eesmärgid ja tulemid

Projekti eesmärgiks on internetiühenduse kättesaadavuse parandamine Purdi küla piirkonnas, kus sobiva taristu puudumise tõttu ei olnud kiire internetiteenus täna lõppkasutajatele kättesaadav. Sobiva taristu ehk baasvõrgustiku väljaehitamise tulemusena on külades edaspidi võimalik varustada kodud ja ettevõtted, mis asuvad rajatavast Eesti Lairiba Arenduse SA baasvõrgust kaugel, andmesideühendusega kiirusega 100 Mbit/sek või enam. Seega on projekti eesmärgiks tuua kiire internetiühendus lähemale võimalikult suuremale hulgale kasusaajatele ehk külaelanikele ja Purdi mõisale, kui ettevõttele. Töid teostas Eltel Networks AS ja tööde kogumaksumuseks kujunes 18539.33 eurot.

 

 

Tarbja mänguväljak

Eesti Leader-meetme logo koos Euroopa Liidu embleemiga ja Euroopa Liidu Leader-logoga

Paide Linnavalitsus rajas suvel 2018 PRIA Leader-programmi toetusega Tarbja külakeskuse mänguväljakud.

Projekti otsesed eesmärgid ja tulemid: Projekti tegevus on suunatud kogu piirkonna elanikele, elukeskkonna parendamine võimaldab võtta paremini kasutusele Tarbja külas oleva vaba, kuigi erasektorile kuuluva, elamufondi.

Suureneb ka spordirajatiste kasutamise võimalused ning Tarbja keskus muutub atraktiivsemaks.  Tarbja külakeskuse mänguväljakute rajamine aitab kaasa kogukonna ajakohase vabaaja tegevuste osutamisele. Projekt omab positiivset mõju nii elukeskkonna kvaliteedile kui ka piirkonna arengule ja mainele.

Läbi tervisespordi võimaluste täiustumisele, paraneb inimeste füüsiline tervis ja ka enesetunne. Valikute ja võimaluste kasv aitab kaasa piirkonna arengule ja parandab mainet.

Projektitoetuse abikõlbulik kogusumma on 87 467,70 eurot, millest toetuse summa moodustab 60 000,00 eurot.