8.10.18
  • Paide Linnavolikogu algatas 20. septembril 2018 otsusega nr 54 Paide linna üldplaneeringu ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise. Planeeringuala hõlmab kogu omavalitsusüksuse, Paide linna territooriumi. Üldplaneeringu koostamise põhieesmärk on Paide linna kui omavalitsusüksuse ühise arengu suunamine ja ruumilise arengu põhimõtete kokkuleppimine. 24. mail 2018 kinnitas Paide Linnavolikogu otsusega nr 28 Paide linnas kehtivate üldplaneeringute ülevaatuse tulemused, milles sõnastati esmased uue üldplaneeringu koostamise eesmärgid, milleks on  teede ja tänavate kaitsevööndite ulatuse korrigeerimine, küla piiride täpsustamine, avalikult kasutatavate veekogude määramine, tehnovõrkude asukohtade ning neist tulenevate kitsenduste määramine, projekteerimistingimuste andmise aluseks olevate tingimuste täpsustamine, teedevõrgu muudatustest tulenevate mõjude väljaselgitamine ning segakasutusega maa-alade maakasutuse juhtotstarvete täpsustamine.

    Paide linna üldplaneeringu kui strateegilise planeerimisdokumendi koostamise algataja ja kehtestaja on Paide Linnavolikogu (Keskväljak 14, 72711, Paide linn, tel 383 8 604), koostamise korraldaja ja koostaja Paide Linnavalitsus (Pärnu tn 3, 72711, Paide linn, tel. 383 8600).

    Algatamise otsusega saab tutvuda Paide linna kodulehel ja tööajal Paide Linnavalitsuses (Pärnu tn 3, Paide linn).

    Otsus

  • Paide linna üldplaneering kehtestati Paide linnavolikogu 10. oktoobri 2002 määrusega nr 29, üldplaneeringu kehtivusaega pikendati Paide Linnavolikogu 21. detsembri 2017 määrusega nr 46 kuni 24. oktoobrini 2021.

Määrus
Paide linna üldplaneeringu aastani 2010 kehtestamine

Üldplaneeringu seletuskiri

2002. aastal kehtestatud "Paide linna üldplaneeringu aastani 2010 lisad ja joonised":

bensiinitanklad
elamumaad
elanike tihedus
keskkonnamõjude hindamine
kaitsealused mälestised
maakasutuspiirangud
maakasutusplaan
rattateed ja mänguväljakud
tänavad ja parklad
äri- ja tootmismaad

Paide linnavolikogu 24. aprilli 2014 otsusega nr 20 "Paide linna üldplaneeringu ülevaatuse tulemuste kinnitamine" saab tutvuda siin ja Paide linnavolikogu kantseleis.