19.01.17

Paide linna üldplaneering kehtestati Paide linnavolikogu 10. oktoobri 2002 määrusega nr 29, üldplaneeringu kehtivusaega pikendati Paide Linnavolikogu 18. detsembri 2014 määrusega nr 19 kuni 2017. aasta lõpuni.

Paide linna üldplaneeringu aastani 2010 kehtestamine

Üldplaneeringu seletuskiri

2002. aastal kehtestatud "Paide linna üldplaneeringu aastani 2010 lisad ja joonised":

bensiinitanklad
elamumaad
elanike tihedus
keskkonnamõjude hindamine
kaitsealused mälestised
maakasutuspiirangud
maakasutusplaan
rattateed ja mänguväljakud
tänavad ja parklad
äri- ja tootmismaad

Paide linnavolikogu 24. aprilli 2014 otsusega nr 20 "Paide linna üldplaneeringu ülevaatuse tulemuste kinnitamine" saab tutvuda siin ja Paide linnavolikogu kantseleis.