« Tagasi

Linnavolikogu vabastas pensionisaajad ja represseeritud maamaksu tasumisest

Paide linnavolikogu kehtestas Paide linna haldusterritooriumil maamaksumäära alates 1. jaanuarist 2018 järgmiselt:
1) põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksumäär on 1,0 protsenti maa maksustamishinnast aastas;
2) teiste sihtotstarvetega maade maamaksumäär on 2,5 protsenti maa maksustamishinnast aastas.

Maamaksust vabastatakse riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel pensioni saaja või isik, kellel on töövõimetoetuse seaduse alusel tuvastatud osaline või puuduv töövõime, tema kasutuses oleva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas linnas asustusüksusena, alevis, alevikus ning üldplaneeringuga kohaliku omavalitsuse üksuse poolt või maakonnaplaneeringuga tiheasustusega alaks määratud alal, kui kehtiv üldplaneering puudub, kuni 0,15 ha ulatuses.

Maamaksust vabastatakse represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isik okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse mõistes tema kasutuses oleva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas.

Kui pensioni saaja või represseeritu või represseerituga võrdustatud isiku kasutuses on mitu maaüksust, on isikul õigus saada maksuvabastust ainult ühele neist maatükkidest. Maksuvabastuse andmisel lähtutakse isikule soodsamast tingimusest.

Maksuvabastuse saamiseks tuleb esitada Paide Linnavalitsusele (aadressile Pärnu 3, Paide  või e-posti aadressile paide@paide.ee) kirjalik avaldus hiljemalt maksustamisaasta 25. jaanuariks järgmiste andmetega:

1) ees- ja perekonnanimi;
2) pensionitunnistuse number või töövõimetoetuse seaduse alusel antud tõend osalise või puuduva töövõime kohta või dokument, mis tõendab isiku vastavust okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduses sätestatud tingimustele;
3) alalise elukoha aadress, e-posti aadress (olemasolul), kontakttelefoni number (olemasolul);
4) maksustatava krundi aadress ja pindala;
5) maakasutusõiguse alus (ainuomand, ühisomand, kaasomand, korteriomand).

Pensioni saaja ning represseeritu, kes on esitanud avalduse maksuvabastuse saamiseks maksustamisaastale eelnevatel aastatel, ei pea maksuvabastuse saamiseks esitama täiendavat avaldust.

Isikud, kellel on töövõimetoetuse seaduse alusel tuvastatud osaline või puuduv töövõime, on kohustatud esitama Paide Linnavalitsusele hiljemalt iga maksustamisaasta 25. jaanuariks kirjaliku avalduse maksuvabastuse saamiseks.

Kontakt:

Elliko Kõiv
383 8635
551 8292

 

Teate edastas:

Maarit Nõmm
avalike suhete spetsialist
51 4 6043
maarit.nomm@paide.ee