« Tagasi

Paide linnas hakkab kehtima uus sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord, vaata toetuseid ja teenuseid

Paide linnavolikogu võttis vastu sotsiaalhoolekandelise abi andmise korra, mis koondab kogu info Paide linnas jagatavate sotsiaaltoetuste ja -teenuste kohta.

Paide abilinnapea Anneli Tumanski sõnul hakkab määrus kehtima alates 1. jaanuarist 2018 ning see on kokku pandud kolme senise omavalitsuse pakutavatest sotsiaalteenustest ja -toetustest. "Oleme ühtlustanud toetused ja teenused kogu uue omavalitsuse peale ning aluseks võtnud sotsiaalkaitse kõrgeima taseme, mis meil linna ja kahe valla peale kokku on olnud. See tähendab, et kõik sotsiaalteenused, mis on seni kolmes omavalitsuses olnud, laienevad uuele omavalitsusele. Näiteks Paide linnas puudus seni matusetoetus, aga Paide vallal see oli, seetõttu on toetus lisatud ka meie uude määrusesse," märkis Tumanski.

Linnapea Priit Värgi teatel tõusevad seetõttu mitmed toetused. "Näiteks on linnal plaan suurendada ranitsatoetust 100lt eurolt 150le eurole, suurendame ka huviringides käimise toetust ning hea uudis Roosna-Alliku piirkonna noortele peredele - sünnitoetus ühtlustub senise Paide linna toetuse suurusega ehk tõuseb 300lt eurolt 400 eurole," selgitas Värk.

"Uus toetuse liik on täisealise isiku hooldamise toetus 50 eurot. Rõõmu võivad tunda Paide ja Roosna-Alliku valla elanikud, kellele laieneb perekonnas hooldamise toetus kuni 100 eurot kvartalis ning õendusabi toetus kuni 150 eurot," täiendas Anneli Tumanski.

Alates 01.01.2018 on võimalik Paide linna kodanikel taotleda järgmiseid toetusi:

Koolieelse munitsipaallasteasutuse kohamaksu ja toiduraha toetus – toetust on õigus saada Paide linna koolieelse lasteasutuse vanema poolt kaetava osa määra ja toiduraha katmiseks perekonnal, kelle netosissetulek ühe pereliikme kohta jääb alla 180 euro. Toetuse suurus on lapsevanema tasutavast määrast 60%.
Huvitegevuses osalemise õppe- või ringitasu toetus - toetust on õigus saada perekonnal, kelle netosissetulek ühe pereliikme kohta jääb alla 180 euro, ühe huvialakooli õppetasu või ühe huvialaringi tasu maksmiseks kuni pere iga 19-aastase (kaasaarvatud) lapse kohta. Toetuse suurus on Paide linna haldusterritooriumil osutatavas huvitegevuses osalemisel lapsevanema poolt teenuse eest makstavast tasust 100%.
Täiendav sotsiaaltoetus - leibkonna toimetuleku soodustamiseks antav rahaline toetus, mida makstakse sissetuleku kaotanud, õnnetuse või muu erakorralise asjaolu tõttu raskesse olukorda sattunud isikule või perekonnale. Toetuse määramise aluseks on leibkonna netosissetulek, mis peab jääma pärast eluasemekulude tasumist alla 280 euro. Ühes kalendriaastas on võimalik toetust taotleda retseptiravimite ostu hüvitamiseks kuni 150 eurot, toimetuleku tagamiseks kuni 200 eurot, abivahendi ostmisel omaosaluse osaliseks hüvitamiseks kuni 150 eurot ja puudega isiku eluaseme kohandamiseks teostatud tööde maksumusest kuni 50%.
Sünnitoetus - määratakse tingimusel, et ühe lapsevanema elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Paide linn enne lapse sündi ning lapse elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Paide linn lapse sünni registreerimise päevast arvates. Toetus antakse kahes võrdses osas, peale lapse sündi kolme kuu jooksul 200 eurot ja peale ühe aasta ja kuue kuuseks saamisest arvates kolme kuu jooksul 200 eurot. Varasemalt oli Paide linna korras sünnitoetuse taotlemisel tingimus, et vähemalt üks vanematest on kuus kuud enne lapse sündi registreeritud rahvastikuregistri andmetel Paide linna. Uues korras ei ole antud nõuet enam sätestatud kuna sünnitoetuse eesmärk on toetada Paide linna kodanike laste sündi, olenemata asjaolust kui kaua on vanemad rahvastikuregistri järgselt linna kodanikud olnud.
Esimest korda kooli mineva lapse toetus - määratakse tingimusel, et taotleja ja laps on rahvastikuregistri andmetel Paide linna elanikud, laps on asunud õppima Paide linna üldhariduskooli või väljaspool Paide linna asuvasse hariduslike erivajadustega õpilastele suunatud kooli esimesse klassi. Toetuse suurus on 100 eurot.
Statsionaarse õendusabiteenuse kulude hüvitamise toetus - toetust on õigus saada isikul, kes enne statsionaarse õendusabiteenuse kasutamisele asumist on rahvastikuregistri andmetel elanud Paide linnas vähemalt 6 kuud. Toetuse suurus on kuni 150 eurot kalendriaastas, korraga hüvitatakse kuni 50% esitatud arvest. Paidest üle tulnud + laieneb
Matusetoetus - Matusetoetus on matuse kulude osaliseks kompenseerimiseks matusekorraldajale makstav ühekordne sotsiaaltoetus. Matusetoetuse saamiseks esitab matusekorraldaja ametiasutusele kirjaliku taotluse, millele lisatakse lahkunu surmatõend ja kulu tõendav dokument. Matusetoetuse suuruseks on 250 eurot ühe lahkunu kohta. Rahalised vahendid matusetoetuse määramiseks tulevad alates 01.01.2018 riigieelarvest. Endine Paide vald määras enda kodanikele samuti matusetoetust, kuid seda omavalitsuste rahaliste vahendite arvelt. Alates 01.01.2018 ei ole vaja antud toetusse panustada omavalitsuste eelarvest.
Erakorraline toetus - määramise aluseks on eelkõige isiku või perekonna raskesse majanduslikku olukorda sattumine või erakorraliste ja põhjendatud kulutuste hüvitamine. Toetuse suuruse ja määramise otsustab linnavalitsus.
Alaealise lapse perekonnas hooldamise toetus - toetust makstakse ametiasutusega lepingu sõlminud hooldusvanemale perekonnas hooldamisel viibiva lapse ülalpidamise toetamiseks. Toetuse suuruseks on 100 eurot kvartalis. Hetkel on üks Paide linna eestkostel laps võetud hooldusperre.
Puudega lapse hooldajatoetus – toetust makstakse igakuiselt 3- kuni 18-aastase puudega lapse hooldamise eest isikule, kes ei saa tööle asuda puudega lapse hooldamise tõttu. Toetuse suuruseks on 200 eurot kuus, millest määratakse osalise hooldusvajaduse korral 75% ja pideva hooldusvajaduse korral 100%. Hooldusvajaduse hindab lastekaitsetöötaja. Sotsiaalmaksuseaduse § 6 lõike 11 alusel maksatakse isiku, kes hooldab puudega isikut ning ei tööta ega saa riiklikku pensioni, eest ka kohaliku omavalitsuse eelarvest sotsiaalmaks.
Täisealise isiku hooldaja toetus – toetust makstakse igakuiselt isikule, kes on määratud Paide Linnavalitsuse poolt raske või sügava puudega täisealise isiku hooldajaks ning kellele ei maksta töötutoetust. Toetuse suuruseks on 50 eurot kuus, millest määratakse osalise hooldusvajaduse korral 75% ja pideva hooldusvajaduse korral 100%. Hooldajatoetus määratakse kuni hooldatava puude raskusastme kehtivuse lõpuni vastavalt hoolduskoormusele. Täisealisele isikule hooldaja määramisega suureneb hooldust vajava isiku igapäevane toimetulek ning ta on pikemalt võimeline hakkama saama koduses keskkonnas. Ühtlasi on selliselt tagatud inimese heaolu ning see on kohalikule omavalitsusele soodsam lahendus kui ööpäevaringsesse hoolekandeasutusse paigutamine, kuna enamasti on hooldust vajavate isikute hooldusvajadus sarnane hooldekodu klientidega. Täisealise isiku hoolduse eesmärk on inimeste toetamine ja abistamine kogukonna toel ning nende võimalikult pikk kodus olemine. Kuna isikud, kes pakuvad täisealise isiku hooldust, on võtnud endale suure kohustuse ja vastutuse ning ei pruugi saada seetõttu tööl käia, maksavad paljud omavalitsused hooldajatele toetust ning sotsiaalmaksuseaduse § 6 lõike 11 alusel maksatakse isiku, kes hooldab puudega isikut ning ei tööta ega saa riiklikku pensioni, eest ka kohaliku omavalitsuse eelarvest sotsiaalmaks.

Paide Linnavalitsus osutab ja korraldab järgmiseid sotsiaalhoolekandeseaduse alusel kohalikule omavalitsusele kohustuslike teenuseid:

Täisealise isiku hooldus - Täisealisele isikule seatakse hooldus, kui isik vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks. Hooldaja määramist on õigus taotleda sotsiaalhoolekandega hõlmatud täisealisel isikul, kellel puuduvad perekonnaseaduse alusel ülalpidamist andma kohustatud isikud ning kellele ei ole määratud eestkostjat, kuid kes oma vaimse või kehalise erivajaduse tõttu vajab oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks teatud toiminguteks kõrvalabi. Sõltuvalt abivajadusest on õigus teha ka erandeid teenuse määramisel. Täisealise isiku hoolduse taotlemiseks esitab teenust taotlev isik ametiasutusele kirjaliku taotluse, seejärel teostatakse avaldaja suhtes hindamine mille alusel teeb sotsiaaltöötaja linnavalitsusele ettepaneku teenuse määramiseks või mittemääramiseks. Teenuse eest hooldatav tasu maksma ei pea, küll aga on võimalik hooldajal taotleda hooldajatoetust. Täisealise isiku hooldust on õigus taotleda kõigil isikutel sõltuvalt hooldusvajadusest, hooldajatoetust aga vaid raske või sügava puudega isiku hooldajal. Hetkel on endises Roosna-Alliku vallas teenusel 13 inimest, Paide linnas ja vallas antud teenusel hetkel kliente ei ole, kuid kodanike huvi ja teadlikus antud teenuse ja selle korraldamise suhtes suureneb ning pöördumisi esineb üha sagedamini. Ühtlasi on teenuse korraldamine sotsiaalhoolekandeseaduse alusel kohaliku omavalitsuse kohustus.

Väljaspool isiku kodu osutatav üldhooldusteenus – teenuse eesmärk on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla. Antud teenuse raames paigutatakse isik avalduse alusel ööpäevaringsele üldhooldusteenusele erinevatesse hoolekandeasutustesse ning tasutakse selle maksumusest puudu jääv osa omavalitsuse eelarvest juhul, kui isiku või tema lähedaste varalist seisu arvestades ei ole nad ise võimelised teenuse eest täies mahus tasuma.

Eluruumi tagamise teenus - teenus, mille eesmärk on eluruumi kasutamise võimaluse kindlustamine isikule, kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama või kellel on puudest tingitult raskusi talle kuuluvas või tema valduses olevas eluruumis liikumise või endaga toimetulekuga. Teenust on õigus saada ka isikul, kelle elukoht enne asenduskoduteenusele suunamist või kinnipidamisasutusse määramist Eesti rahvastikuregistri andmetel oli Paide linnas. Eluruumi tagamise teenusele määramise otsustab linnavalitsus. Peale eluruumi tagamise teenusele määramist sõlmib SA Paide Haldus haldusakti alusel isikuga eluruumi üürilepingu. Endise Paide linna territooriumil osutatakse eluruumi tagamise teenust aadressil Paide linn, Paide linn, Aiavilja 13, kus on 43 eluruumi, millest 34 eluruumi kohta on sõlmitud sotsiaaleluruumi üürileping ning kahes eluruumis osutatakse varjupaigateenust. Ühtlasi on endisel Paide linnal 3 munitsipaalkorterit, millest kahes osutatakse eluruumi tagamise teenust sotsiaaleluruumi üürilepingu alusel ning üks on üürile antud tava üürilepingu alusel.

Võlanõustamisteenus - teenuse eesmärk on abistada isikut tema varalise olukorra kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel ja nõuete rahuldamisel, vältida uute võlgnevuste tekkimist toimetulekuvõime parandamise kaudu ning lahendada muid võlgnevusega seotud probleeme. Õigus teenusele on isikul, kellele on esitatud nõue täita võlaõiguslikust suhtest või seadusest tulenev sissenõutavaks muutunud rahaline kohustus, mida isik ei ole võimeline iseseisvalt täitma. Kui isiku suunab teenusele linnavalitsus on teenus isikule tasuta. Võlanõustamisteenust osutas endistele Paide linna ja valla ning Roosna-Alliku valla kodanikele MTÜ Süda-Eesti Sotsiaalkeskus, kes esitas omavalitsustele peale teenuse osutamist teenusele suunamise haldusakti või –lepingu alusel arve. Võlanõustamisteenuse tunni hind on 20 eurot.

Koduteenus - teenuse eesmärk on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti. Koduteenuse osutamisel abistatakse isikut toimingutes, mida isik terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda sooritada kõrvalabita, kuid mis on vajalikud kodustes tingimustes elamiseks. Koduteenuse avaldust menetleb ja teenuse määramise või mitte määramise otsustab Paide Linnavalitsus, teenuse osutajaks on Paide Sotsiaaltöökeskus, kelle palgal on hetkel 3 koduhooldajat, ning alates 01.01.2018 5 koduhooldajat.

Tugiisikuteenus – eesmärk on iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi. Kõrvalabi seisneb juhendamises, motiveerimises ning isiku suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamises. Last kasvatavale isikule tugiisikuteenuse osutamisel on täiendav eesmärk lapse hooldamise, turvalise ja toetava kasvukeskkonna ning lapse arengu tagamine. Hetkel osutatakse tugiisikuteenust endise Paide linna ja endise Roosna-Alliku kodanikele projekti „Hoolekandeteenuste arendamine Järvamaa omavalitsustes" raames. Tugiisikuteenuse osutamiseks on Paide Sotsiaaltöökeskuses hetkel palgal kaks töötajat. Tugiisikuteenuse määramiseks esitatakse Paide Linnavalitsusele avaldus, mille alusel viiakse avaldaja suhtes läbi hindamine ning teenuse määramise korral osutab täisealistele isikutele tugiisikuteenust Paide Sotsiaaltöökeskus. Alaealistele osutatakse tugiisikuteenust kas Paide Sotsiaaltöökeskuse kaudu või Paide Linnavalitsusega sõlmitud käsunduslepingu alusel eraisiku poolt. Alaealiste tugiisikute töötasu tuleb riigi poolt eraldatud vahenditest.

Isikliku abistaja teenus - abistaja teenuse osutamisel abistatakse teenuse saajat tegevustes, mille sooritamiseks vajab isik puude tõttu füüsilist kõrvalabi. Isiklik abistaja aitab isikut tema igapäevastes tegevustes (liikumisel, söömisel, toidu valmistamisel, riietumisel, hügieeni, majapidamistoimingutes, muudes toimingutes). Isiklik abistaja aitab puudega inimesel endal tegutseda, st isik ja isiklik abistaja tegutsevad koos. Isiklik abistaja lähtub oma töös konkreetse isiku erivajadustest ja tema antavatest tööjuhenditest. Teenusesaaja peab oskama selgelt ja arusaadavalt oma vajadustest lähtuvalt teenuse osutajat juhendada. Isikliku abistaja teenust kasutav puudega inimene peab olema võimeline korraldama oma asjaajamist ja koordineerima isikliku abistaja tööd. Teenuse saamiseks esitatakse Paide Linnavalitsusele avaldus, mille alusel viiakse isiku suhtes läbi hindamine. Teenuse määramise korral osutab teenust Paide Sotsiaaltöökeskus. Endistes Paide ja Roosna-Alliku vallas isikliku abistaja teenusel kliendid puudusid.

Varjupaigateenus  - teenuse eesmärk on täisealisele isikule, kes ei ole võimeline endale ööbimiskohta leidma, ajutise ööbimiskoha võimaluse tagamine. Varjupaigateenust osutatakse aadressil Aiavilja 13 Paide linn, Paide linn, kus on tagatud teenusele ka ööpäevaringne valve. Keskmiselt on 2017 aasta jooksul olnud teenusel 3 klienti kuus. Varjupaigateenust osutab Paide Sotsiaaltöökeskus.

Turvakoduteenus - teenus tagatakse lapsele, kes vajab abi tema hooldamises esinevate puuduste tõttu, mis ohustavad tema elu, tervist või arengut ning täisealisele isikule, kes vajab turvalist keskkonda. Turvakoduteenus tagatakse perioodiks, mis on vajalik teenust saama õigustatud isiku turvalisuse tagamiseks ning edasise elu korraldamiseks. Turvakoduteenust osutab ja korraldab Paide Sotsiaaltöökeskus.

Sotsiaaltransporditeenus - sotsiaalteenus, mille eesmärk on võimaldada isikutele, kes sotsiaalsete, majanduslike või tervislike probleemide tõttu vajavad avalike teenuste saamiseks või elukondlike vajaduste rahuldamiseks abi Paide linna haldusterritooriumil või riigi territooriumil liikumiseks. Sotsiaaltransporditeenust osutatakse juhuveona Paide linnale kuuluvate sõidukitega Paide Sotsiaaltöökeskuse poolt tellija määratud ajal ja liikumisteel. Teenus on tulevase Paide linna territooriumil liikumiseks tulevase Paide linna kodanikele tasuta.

Teate edastas:

Maarit Nõmm
avalike suhete spetsialist
51 46 043
maarit.nomm@paide.ee