« Tagasi

Paide linnavolikogu istungi päevakord ja veebilink

Istung toimub 21.12. 2017 Paide raekojas algusega kell 13.

Ülekandelink: http://boom.babahh.com/landing/b/89
 

Päevakord:

1. Päevakorra kinnitamine
2. Paide linna 2017. aasta 3. lisaeelarve vastuvõtmine
Ettekandja: linnapea P. Värk
Kaasettekandja: eelarvekomisjoni esimees A. Jalak
3. Paide linna arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord
Ettekandja: linnavalitsuse liige K. Kört
Kaasettekandja: eelarvekomisjoni esimees A. Jalak
4. Paide linna hallatavate haridusasutuste arengukava koostamise kord
Ettekandja: abilinnapea A. Tumanski
Kaasettekandjad: regionaalarengu komisjoni esimees R. Raja
5. Paide linna finantsjuhtimise kord
Ettekandja: linnavalitsuse liige K. Kört
Kaasettekandja: eelarvekomisjoni esimees A. Jalak
6. Paide Huvikeskuse kunstikooli õppetasu
Ettekandja: abilinnapea A. Tumanski
Kaasettekandjad: hariduskomisjoni esimees M. Udam
7. Paide Muusikakooli õppetasu
Ettekandja: abilinnapea A. Tumanski
Kaasettekandjad: hariduskomisjoni esimees M. Udam
8. Kolme- ja enamalapseliste perede laste huvihariduse toetamise kord
Ettekandja: abilinnapea A. Tumanski
Kaasettekandjad: hariduskomisjoni esimees M. Udam
9. Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord Paide linnas
Ettekandja: abilinnapea A. Tumanski
Kaasettekandjad: eelarvekomisjoni esimees A. Jalak
10. Spordi toetamise ja rahastamise põhimõtted Paide linnas
Ettekandja: abilinnapea A. Tumanski
Kaasettekandja: hariduskomisjoni esimees M. Udam
11. Paide Muusika- ja Teatrimaja põhimäärus
Ettekandja: abilinnapea A. Tumanski
Kaasettekandja: hariduskomisjoni esimees M. Udam
12. Paide Ühisgümnaasiumi arengukava aastateks 2015-2017, visioon aastani 2020 pikendamine
Ettekandja: abilinnapea A. Tumanski
Kaasettekandja: hariduskomisjoni esimees M. Udam
13. Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord
Ettekandja: abilinnapea A. Tumanski
Kaasettekandja: sotsiaal-ja tervishoiukomisjoni esimees V. Ivanov
14. Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise toetuse rahaliste vahendite kasutamise kord
Ettekandja: abilinnapea A. Tumanski
Kaasettekandjad: sotsiaal-ja tervishoiukomisjoni esimees V. Ivanov
15. Kulude piirmäärad toimetulekutoetuse arvestamiseks
Ettekandja: abilinnapea A. Tumanski
Kaasettekandja: sotsiaal-ja tervishoiukomisjoni esimees V. Ivanov
16. Madala sissetuleku piiri ja Paide linna eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määrade kinnitamine
Ettekandja: abilinnapea A. Tumanski
Kaasettekandjad: eelarvekomisjoni esimees A. Jalak
17. Määruste kehtetuks tunnistamine
Ettekandja: linnasekretär K. Tenisson-Alev
18. Paide linna üldplaneeringu aastani 2010 kehtivuse pikendamine
Ettekandja: abilinnapea S. Pihelgas
Kaasettekandja: regionaalarengu komisjoni esimees R. Raja
19. Asustusüksuse Paide linn teehoiukava 2018-2022 kinnitamine
Ettekandja: abilinnapea S. Pihelgas
Kaasettekandja: regionaalarengu komisjoni esimees R. Raja
20. Maamaksumäär ja maamaksust vabastamise alused
Ettekandja: abilinnapea S. Pihelgas
Kaasettekandja: eelarvekomisjoni esimees A. Jalak
21. Vaide läbivaatamine ja Roosna-Alliku Vallavolikogu 10. oktoobri 2017 otsuse nr 37 kehtetuks tunnistamine
Ettekandja: abilinnapea S. Pihelgas
Kaasettekandja: regionaalarengu komisjoni esimees R. Raja
22. Arvamuse andmine Viisu uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse ja otsuse
eelnõu kohta

Ettekandja: abilinnapea S. Pihelgas
Kaasettekandja: regionaalarengu komisjoni esimees R. Raja
23. Arvamus korralduse eelnõu kohta geoloogilise uuringuloa andmise kohta Korba uuringuruumis
Ettekandja: abilinnapea S. Pihelgas
Kaasettekandja: regionaalarengu komisjoni esimees R. Raja
24. Varalise kohustuse võtmine
Ettekandja: linnapea P. Värk
Kaasettekandja: eelarvekomisjoni esimees A. Jalak
25. Osalemine liikmena kohaliku omavalitsuse üksuste üleriigilises liidus
Ettekandja: linnavolikogu esimees A. Tubli
Kaasettekandja: regionaalarengu komisjoni esimees R. Raja
26. Esindajate ja nende asendajate nimetamine Eesti Linnade Liidu (üldkoosoleku järgselt Eesti Linnade ja Valdade Liit) üldkoosolekule ja volikokku
Ettekandja: linnavolikogu esimees A. Tubli
Kaasettekandja: regionaalarengu komisjoni esimees R. Raja
27. Järvamaa Omavalitsuste Liidu 2018. aasta liikmemaksu suuruse kinnitamine
Ettekandja: linnavolikogu esimees A. Tubli
Kaasettekandja: eelarvekomisjoni esimees A. Jalak
28. Esindajate nimetamine Järvamaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolekule ja juhatusse
Ettekandja: linnavolikogu esimees A. Tubli
Kaasettekandja: regionaalarengu komisjoni esimees R. Raja
29. Esindajate nimetamine hoolekogudesse
Ettekandja: linnavolikogu esimees A. Tubli
Kaasettekandja: regionaalarengu komisjoni esimees R. Raja
30. Huvide deklaratsioonide esitama kohustatud isikute ringi määramine ja deklaratsioonide kontrollimise komisjoni moodustamine
Ettekandja: linnavolikogu esimees A. Tubli
Kaasettekandja: regionaalarengu komisjoni esimees R. Raja