« Tagasi

Paide Ühisgümnaasiumi õpetajad lihvisid oma õpetamisoskust

Viimastel koolivaheaegadel on Paide Ühisgümnaasiumi õpetajad ja teised kooli töötajad sihtasutuse Innove rahalisel toel koolimeeskonnana õppinud projekti „Õpetamine ongi kunst" raames täpsemalt tundma, milline on kaasaegne õpiprotsess. Koolitust viisid läbi Avatud Meele Instituudi koolitajad Ene Kulasalu ja Tatjana Kolnes ning õpipäevad toimusid 25.-26. oktoobril ning 3. jaanuaril, nende vahele jäi iseseisvat tööd ja praktikat.

25. oktoobril käsitleti uuest õpi- ja inimesekäsitusest tingitud muudatusi RÕK-is ja sellest tulenevaid muutusi õpilase ja õpetaja tegevuses, motiveerituse kujunemises, õpiprotsessis ja hindamises. Vaadeldi õpetaja kui õpiprotsessi juhi ja kobarrolli täitja tegevusi ning kolmefaasilise konstruktivistliku õpiprotsessi juhtimist.

26. oktoobril töötas meeskond koolis. Iseseisva töö käigus koostas igaüks ühe koolitunni või ürituse kava, milles rakendas koolitusel saadud teadmisi. "Meie õpetajatel on nii vahvaid ideid, et me võiks kaaluda lausa metoodikakogumiku väljaandmist," nentis inglise keele õpetaja Liivi Aare.

3. jaanuaril keskenduti motivatsiooni olemusele ja õpetaja võimalustele õpilaste motivatsiooni mõjutada ning hindamisele. Koolituse käigus oli õpetajatel hea võimalus arutleda õpetaja rolli ja noorte õpimotivatsiooni takistavate asjaolude üle ning jagada kogemusi. Kogu koolituse kohta antud tagasisides tõid nad esile, et on eriti rahul võimalusega uusi võtteid praktiliselt harjutada ning kolleegidega kogemusi jagada, sest nii sünnib uusi ideid. Nii mõnigi leidis tuttavale meetodile uue rakenduse. Palju uusi mõtteid andis motivatsiooniteemaga tegelemine.

Õpetajad rõhutasid, et suurim väljakutse on osata tajuda õpilase sisemist motivatsiooni ja seda reguleerida, ning leidsid, et evokatsioonifaasi oskuslik kavandamine võib oluliselt aidata kaasa sellele, et õpilane on tunnis motiveeritud. See, et kogu koolitus oli üles ehitatud aktiivõppe meetoditele, meeldis enamusele: märgati, et niipea, kui vahele oli pikitud loenguosa, kippus enda motivatsioon langema, aga koos aktiivselt tegutsedes seda ei juhtunud. Sellega peab arvestama ka oma tunde plaanides. Muret väljendati selle üle, et uut moodi kavandades ei pruugi jätkuda piisavalt aega.

Projektiga oli koolimeeskond seadnud endale kolm suurt ülesannet. Esiteks taotleti seda, et kõik organisatsiooni liikmed on teadlikud muutunud õpikäsitusest ning on praktilise tegevuse käigus kogenud uusi õpetamistehnikaid ja rakendavad neid oma töös. Teiseks muutub organisatsioonikultuur, mille üks osa on ühise õppimise kultuur: õpikeskkond muutub avatumaks, õpetaja koostööpartneriks saab õpilane, kes oskab hinnata uusi teadmisi, analüüsida ennast ning seada eesmärke. Kolmandaks taotleti seda, et koolis rakendub uus õpikäsitus, õpetaja valdab kaasaegseid õpetamismeetodeid, on ise pädev, motiveeritud ja õnnelik. Projekti tulemusena rakendub koolis uudne õpikäsitus, õpetajad oskavad juhtida õpiprotsessi, olles õpilastele koostööpartnerid, nii õpetajad kui õpilased on motiveeritud ja õnnelikud, suhted koolis paranevad.

Projekt „Õpetamine ongi kunst" kestab 21. oktoobrist 2017 10. jaanuarini 2018, seda ahastab sihtasutus Innove 4260 euroga programmi „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid" tegevuse „Koolimeeskondade ühine õppimine haridusuuenduste rakendumiseks" elluviimiseks väljakuulutatud projekti „Koolipõhise koolimeeskonna õpiüritus" vahenditest.

Anne Kivimäe
õpetaja
koolimeeskonna liige