« Tagasi

Tööpakkumine: Paide linnavalitsuse linnamajandusosakonna juhataja

Paide Linnavalitsus korraldab avaliku konkursi linnamajandusosakonna juhataja ametikohale.

Ametiülesannete kirjeldus:
- osakonna töö korraldamine ja osakonna ametnike teenistuskohustuste õigeaegse täitmise tagamine;
- arengukavade ja eelarve eelnõu koostamise korraldamine;
- üldplaneeringu koostamise korraldamine;
- eelarve täitmise jälgimine ja arvete viseerimine;
- lepinguprojektide koostamise korraldamine;
- oma töövaldkonna õigusaktide eelnõude koostamine;
- linna investeeringuobjektide projektijuhtimine, sh lähteandmete kogumine ja muud vajalikud tegevused rahastustaotluste koostamiseks ning igakülgne kaasaaitamine taotluste vormistamisel, positiivse rahastusotsuse saanud projektide elluviimine, aruandluse koostamise korraldamine ja dokumentide nõuetekohane arhiveerimine;
- riigihangete eest vastutava isiku ülesannete täitmine vastavalt Paide Linnavolikogu poolt kehtestatud hankekorrale, registrikohustuslike riigihangete läbiviimine;
- linnavalitsuse poolt algatatud ja elluviidavate investeeringuobjektide projektijuhtimine;
- dokumentide vastamise ja lepingute täitmise tähtaegade jälgimine, aruandluse koostamise korraldamine;
- linnavalitsuse poolt moodustatud komisjonide töös osalemine;
- linnavolikogu komisjonide töös osalemine komisjoni esimeeste kutsel;
- osakonna ametnike ametijuhendite koostamine ja arenguvestluste läbiviimine koostöös abilinnapeaga;
- abilinnapeale ettepanekute tegemine osakonna ülesannete ja teenistujate koosseisu kohta, ametnike teenistusse võtmiseks ning palga, lisatasude ja preemiate maksmiseks;
- sisekontrolli teostamine;
- nõustamine valdkonna küsimustes, avaldustele ja teabenõuetele vastamise ja kaebuste lahendamise korraldamine;
- koostöö korraldamine teiste omavalitsuste, asutuste ning asutusesiseste üksustega.

Nõuded kandidaadile:
• erialane kõrgharidus
• vähemalt 2-aastane töökogemus teenistuskoha valdkonnas
• tööülesannete täitmiseks vajalike õigusaktide tundmine
• oskus korraldada struktuuriüksuse juhtimist ja planeerida tööprotsessi
• omab algatusvõimet ja võimet kavandatud tegevused ellu viia ja vastutada selle eest
• arvutikasutamise oskus (MS Word, MS Excel, Delta)
• eesti keele oskus C-1 tasemel
• omab kohusetunnet ja otsustusvõimet, sh suutlikkust võtta vastu otsuseid oma ametikoha piires
• omab väga head suhtlemis- ja koostööoskust, sh oskust korraldada koostööd avalike huvide elluviimisel

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Tingimused ja lisainfo:
Ametikohale kandideerijal palume esitada CV, motivatsioonikiri koos palgasooviga, koopia
haridust tõendavast dokumendist ja kinnitus vastamisest nõuetele, mis on teenistusse astumiseks
sätestatud avaliku teenistuse seaduses.

Lisainfo

Dokumendid esitada hiljemalt 10. jaanuariks 2017 e-posti aadressil: rita.laanetu@paide.ee
märgusõnaga „Linnamajandusosakonna juhataja".

Lisainfot saab küsida abilinnapea Siret Pihelgaselt tel 518 8123