« Tagasi

Tööpakkumine: sotsiaaltöö spetsialist

Paide Linnavalitsus korraldab avaliku konkursi sotsiaaltöö spetsialisti ametikohale.

Peamiste ametiülesannete kirjeldus:
• Sotsiaalhoolekandealane (sh teenuste osutamisega seonduv) nõustamine, vältimatu
sotsiaalabi korraldamine
• Rahaliste hüvitiste, sh toimetulekutoetuste ning teiste riigieelarvest ja kohaliku
omavalitsuse eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määramine
• Abivajaduse väljaselgitamiseks kodukülastuste teostamine
• Andmete esitamine sotsiaalteenuste ja –toetuste andmeregistrisse STAR.
• Valdkonna statistiliste andmete kogumine ja aruannete koostamine.
• Valdkonna haldus- ja õigusaktide eelnõude koostamine.
• Valdkonna projektitöödes osalemine

Nõuded kandidaadile:
• Omab erialast kõrgharidust
• Orienteerub seadustega omavalitsuse pädevusse antud küsimustes, tunneb ja oskab
rakendada valdkonda reguleerivaid õigusakte, suudab koostada oma töövaldkonna üld- ja
üksikakte.
• Omab väga head sõnalise eneseväljendamise oskust, valdab eesti keelt tasemel C-1.
• Oskab kasutada tööks vajalikke tehnilisi vahendeid, andmebaase ja arvutiprogramme (MS
Office, STAR, DHS Delta).
• Omab head suhtlemisoskust, võimet stabiilselt ja tulemuslikult töötada ka pingeolukorras
ning efektiivselt kasutada aega, omab kohusetunnet, otsustus- ja vastutusvõimet.

Vajalik B-kategooria juhiloa olemasolu.
Kasuks tuleb vene keele oskus suhtlustasandil.

Ametikohale kandideerijal palume esitada motivatsioonikiri koos palgasooviga, elulookirjeldus, koopia haridust tõendavast dokumendist ja kinnitus vastamisest nõuetele, mis on teenistusse astumiseks sätestatud avaliku teenistuse seaduses.

Dokumendid esitada hiljemalt 31. jaanuaril 2018 e-posti aadressil: rita.laanetu@paide.ee märgusõnaga „Sotsiaaltöö spetsialist".

Lisainfot: sotsiaalosakonna juhataja Getter Nurk, tel 5593 2250.

Lisainfo