« Tagasi

Tööpakkumine: lastekaitse spetsialist

Paide Linnavalitsus korraldab avaliku konkursi lastekaitse spetsialisti ametikohale.

Peamiste ametiülesannete kirjeldus:
• Laste ja perede toimetuleku toetamiseks Eesti Vabariigi, Paide Linnavalitsuse ja Paide
Linnavolikogu õigusaktidega sätestatud toimingute tegemine.
• Lapsi puudutavates küsimustes eestkosteasutuse arvamuse, nõude või taotluse ja sellega
kaasnevate lisadokumentide koostamine kooskõlastatult juristiga.
• Lastekaitsealase teabe levitamine ning võrgustikutöö koordineerimine lastega seonduvate
probleemide lahendamiseks.
• Kodukülastuste teostamine abivajajate laste tegeliku olukorra väljaselgitamiseks, sh
juhtumiplaanide koostamine, ennetustöö jm.
• Puudega laste juhtumimenetluse korraldamine, sh juhtumiplaanide koostamine,
ennetustöö jm ning puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise korraldamine ja
hooldajatoetuse määramine.
• Vältimatu sotsiaalabi andmise korraldamine.

Nõuded kandidaadile:
• Erialane ettevalmistus ja kõrgharidus.
• Töövaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmine, oskus koostada oma töövaldkonna üldja
üksikakte.
• Oskus kasutada tööks vajalikke tehnilisi vahendeid, andmebaase ja arvutiprogramme
(MS Office, STAR, DHS Delta).
• Kohusetundlik suhtumine töösse.
• Eesti keele oskus C-1 tasemel, väga hea suhtlemis-, eneseväljendus- ja koostööoskus.
• Omab head suhtlemisoskust, võimet stabiilselt ja tulemuslikult töötada ka pingeolukorras
ning efektiivselt kasutada aega, kohusetunnet, otsustus- ja vastutusvõimet.
• Suutlikkus asendada teist teenistujat.

Vajalik B-kategooria juhiloa olemasolu.
Kasuks tuleb vene keele oskus suhtlustasandil.

Tööle asumise aeg: Esimesel võimalusel

Tingimused ja lisainfo:
Ametikohale kandideerijal palume esitada motivatsioonikiri koos palgasooviga, elulookirjeldus,
koopia haridust tõendavast dokumendist ja kinnitus vastamisest nõuetele, mis on teenistusse
astumiseks sätestatud avaliku teenistuse seaduses.

Dokumendid esitada hiljemalt 5. jaanuaril 2018 e-posti aadressil: rita.laanetu@paide.ee märgusõnaga „Lastekaitse spetsialist".

LISAINFO

Lisainfot saab küsida ka sotsiaaltöö spetsialistilt Getter Nurgalt tel 5593 2250.