« Tagasi

Tööstuse tänava remondi liikluskorraldus

Tööstuse tänava remonti puudutavad liikluskorralused:

Üldskeem
Skeem 1
Skeem 2
Skeem 3
Skeem 4
Skeem 5
Skeem 6
Skeem 7
Skeem 8

Seletuskiri

Projekti eesmärgiks on leida lahendus Paides Tööstuse tänava rekonstrueerimise ajutise liikluskorraldusele.
Projekti tellijaks on OÜ Lääne Teed. Projekt koosneb seletuskirjast ja joonistest.

ÜLDTINGIMUSED:
- Ajutise liikluskorralduse paigaldamisel juhinduda muuhulgas
- juhendist "Juhend liikluse korraldamiseks riigiteede ehitusjakorrashoiutöödel"
- Muud olemasolevad liiklusmärgid, mis lähevad vastuollu antud ajutise liiklusskeemiga, tuleb kinni katta. Vajadusel lisada objektil täiendavaid liiklusmärke. Ajutised liiklusmärgid tuleb paigaldada nii, et nad on liiklejale üheselt mõistetavad ja arusaadavad. Tagada kogu tööde vältel ajutiste liiklusmärkide püstiolek ja loetavus.
- Tööde vaheaegadel tuleb kiirustpiiravad märgid teelt eemaldada.
- Teele pandud teisaldataval alusel liiklusmärgi kõrgus peab olema vähemalt 0,6 m, liikuva iseloomuga töödel tööpäeva ajal vähemalt 0,2 m;
- Riigimaantee äärde paigaldatavad ajutise liikluskorraldust kehtestavad hoiatus ja keelumärgid peavad olema kollase taustaga.
- Teel töötav inimene peab kandma standardi EN 471:1994 "Märguriietus" kohast vähemalt 2. klassi ohuvesti või -riietust.
- Teel töid tegeval või töödega seotud teel paikneval sõidukil peab olema sisselülitatud vähemalt üks kollane E-reegli nr 65 nõuetele vastav ja igas rõhtsuunas nähtav vilkur.
- Ehitustöödega mitteseotud sõidukid parkide väljas poole sõiduteed
Olemasolev ja kasutamiseks sobiv alaline liikluskorraldus võib alles jääda

TÄNAVA OSALINE SULGEMINE
- Tänavat ei tohi sulgeda kogu pikkuses, suletakse lõiguti terve tee laiuses nii nagu lehtel 1-8. Sulgemise ajad täpsustab ennem tööde algust peatöövõtja. Lehtedel 1-8 näidatud alad suletakse ja avatakse vastavalt tööde kulgemisega, kuid peab rangelt jälgima, et ümbersõidu tähistus on kooskõlas sulgemisega. Tööstuse tänavaga piirnevatele kinnistutele peab olema tagatud igal ajal ligipääs. Ligipääsu puudumine peab olema kooskõlas kinnistu omanikuga.

Ehitusobjektil vastutab ajutise liikluskorralduse korrashoiu eest Rasmus Romandi tel. +372 58 453 439, rasmus@lteed.ee