15.02.22

ENERGIAKULUDE HÜVITAMINE PAIDE LINNAS

Riigipoolne toetus on mõeldud elektri, toasooja ja maagaasi hinnatõusu hüvitamiseks peredele ja vähekindlustatud inimestele. 

 • Toetuse taotluste vastuvõtt: 10.01-31.05.2022
 • Taotlusega koos tuleb esitada kuludokumendid
 • Taotlused saata Paide linnavalitsusele e-posti aadressile paide@paide.ee või tuua paberkandjal Pärnu 3. Taotlusi aitavad kirjutada ka Paide linnavalitsuse sotsiaaltöötajad eelregistreerimisel.
 • Registreerimine vastuvõtule telefonil 38 38 600 
 • Toetust saab taotleda tagasiulatuvalt ehk ka 2021. aasta septembri, oktoobri, novembri ja detsembri eest.
 • Toetust saab taotleda siis, kui 
  * elektri hind arvel on kõrgem kui 120 €/MWh (12 s/kWh), gaasil 49 €/MWh (4,9 s/kWh) ning kaugküttel 78 €/MWh (7,8 s/kWh);
  * leibkonna netosissetulek (kätte saadav raha) jääb alla piirmäära
  * jaanuarikuu arvel on riigipoolne hüvitis juba arvestatud

Vastuvõtuajad

Paide linnavalitsuses
Pärnu tn 3
Roosna-Alliku
teeninduskeskuses
E-K kell 9.00-12.00 ja 13.00-15.00 T kell 9.00-12.00 

Leibkonna netosissetuleku piirmäär
Sissetulekupiir sõltub sellest, mitu inimest ja millises vanuses elab ühes leibkonnas koos. Ühe täiskasvanu kohta on piirmäär 1126 eurot kuus, iga järgneva vähemalt 14-aastase liikme piirmäär 563 eurot (0,5 määraga) ja iga alla 14-aastase lapse piirmäär 337 eurot kuus (0,3 määraga).

Seega, kui inimene elab üksi, peab toetuse saamiseks jääma igakuine netosissetulek alla 1126 euro. 2 täiskasvanu ja 2 alla 14-aastase lapsega pere puhul vastavalt 2363 eurot (1126 + 563 + 337 + 337). 

 Energiakulude hüvitise kalkulaator » Kas minu leibkond kuulub toetuse sihtrühma? Kui suur on minu elektri-, gaasi- ja küttehinna hüvitis?

Toetuse taotlemiseks vajalikud dokumendid

 • andmed pereliikmete sissetulekute kohta, sh tõendid makstud elatise ja täitemenetluses kinni peetud summade kohta (nende olemasolu korral), ning linnavalitsuse nõudmisel ka asjakohased pangakontode väljavõtted perioodi kohta, mille kulude katmiseks toetust taotletakse. 
 • eluruumi energiatarbimist tõendavad dokumendid (arved) energia liigi kohta, mille kulude katteks toetust taotletakse (elekter, gaas ja/või kaugküte)
 • tõendid, et tegemist on taotleja ja tema perekonna tegeliku elukohaga, kui nende alaline või peamine elukoht erineb rahvastikuregistrisse kantud elukohast (nt üürileping, omaniku kinnitus vmt);
 • kui eluruumi kasutatakse osaliselt ettevõtluseks ja osa energiatarbimise kuludest on ettevõtlusega seotud, esitatakse koos arvega ettevõtlusega seotud kulude osakaal.

Sissetulekute hulka kuuluvad:

 • palgatulu, sh välismaalt saadud palgatulu;
 • ettevõtlustulu;
 • kasu vara võõrandamisest;
 • renditulu ja litsentsitasud;
 • intressid ja dividendid;    
 • pensionid, stipendiumid, toetused, preemiad ja hasartmänguvõidud;    
 • kindlustushüvitised ja väljamaksed pensionifondist;
 • madala maksumääraga territooriumil asuva juriidilise isiku tulu.

Sissetulekute hulka ei kuulu: 

 • üksi elava pensionäri toetus;
 • riigi või omavalitsuse makstud ühekordsed toetused (näiteks täiendav sotsiaaltoetus, sünnitoetus, matusetoetus); 
 • perekonna sissetulekust sõltuvad või perioodilised toetused (näiteks lasteaia ja koolilõuna toetus, lasteaia kohamaksu toetus, lapsehoiutoetus).
 • puuetega inimeste toetused (v.a. puudega vanema toetus) (näiteks puudega lapse toetus, puudega tööealise inimese toetus, puudega vanaduspensioniealise inimese toetus, õppetoetus, töötamistoetus, rehabilitatsioonitoetus ja täienduskoolitustoetus. 
 • riigi tagatisel antud õppelaen; 
 • tööturuteenuste ja toetuste seaduse alusel või struktuuritoetuste vahenditest makstud stipendium ning sõidu- ja majutustoetus;
 • õppetoetuste ja õppelaenu seaduse alusel makstud põhitoetus, vajaduspõhine eritoetus, vajaduspõhine õppetoetus ja õppeasutuse moodustatud eritoetuse fondi vahenditest makstud toetus;
 • töine sissetulek, mille on saanud põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppe tasemeõppes õppiv keskhariduseta laps kuni 19-aastaseks saamiseni või pärast 19-aastaseks saamist kuni jooksva õppeaasta lõpuni või õpilase kooli nimekirjast välja arvamiseni.
 • õppimist ja töötamist soodustavad stipendiumid ning toetused;
 • konkreetse kulu või kahju katmiseks saadud hüvitis (konkreetse asja purunemise/kadumise/hävimise korral selle sama asja asendamiseks makstud hüvitis);
 • lähedastelt toimetuleku parandamiseks saadud rahaline toetus ja kingitused

Arvetel peavad olema järgmised andmed:

 • tarbitud elektri kogus (kWh või MWh) ja elektrikulud kokku (eurodes);
 • tarbitud gaasi kogus (kWh või MWh või m³) ja gaasikulud kokku (eurodes);
 • kaugkütte kulud kokku (eurodes), kui taotleja elab konkurentsiameti kooskõlastatud kaugkütte piirhinnaga piirkonnas; kaugkütte kulud ning kuu keskmine või kuu lõpu seisuga ühikuhind (kWh või MWh) taotlusega hõlmatud kuul ja 2021. aasta jaanuaris, kui taotleja ei ela konkurentsiameti kooskõlastatud kaugkütte piirhinnaga piirkonnas.

Infot toetuse kohta saab Paide linna sotsiaaltöötajatelt:

Täiendav info rahandusministeeriumi veebilehel.

 

Toimetaja: MAARIT NÕMM