22.07.14
Vastavalt Vabariigi Valitsuse poolt 20. detsembri 2007.a. kehtestatud määrusele nr 251 "Aadressiandmete süsteem" (edaspidi ADS) ning "Ruumiandmete seadusele" tuleb kogu vabariigis korrastada aadressiandmed.
 
Paide linnavalitsuse jaoks toob uus süsteem kaasa vajaduse korrastada Paide linna territooriumil olevate maaüksuste, hoonete ja korterite koha-aadressid vastavalt määruses sätestatud nõuetele.
 
Näiteks vajavad muutmist sellised aadressid, mille nimetuum ei ole omastavas käändes, numbrid ei kulge loogilises järjestuses või sisaldavad võõrtähti/rooma numbreid, aadressides on kasutatatud erinevaid lühendeid, sidesõnu või ka kirjavahemärke jm.
 
Aadresside määramise põhieesmärk on tagada, et adresseeritav objekt oleks hõlpsasti leitav ning et päästeteenistus jõuaks kriisiolukorras sihtkohani kiiremini. 
 
Kodaniku jaoks valmistab aadresside korrastamine mõningaid ebamugavusi, kuid pikemas perspektiivis saab adresseerimise süsteem selgemaks ning aitab pigem inimeste igapäevaelule kaasa.
 
Kodanikule toob aadresside korrastamine kaasa kohustuse teavitada muudatustest neid teenusepakkujaid, kellega on sõlmitud isiklikud lepingud (nt perearstid, pangad, telekommunikatsioon jne) ning paigaldada hoone seinale uus maja number. 
 
Linnavalitsus edastab andmed aadressi muutmise kohta riiklikele registritele: Maa-ameti Järva katastribüroole (kes muudab andmed Maa-ameti andmebaasis ning Kinnistusregistris); Äriregistrile, Eesti Postile, Eesti Energiale, jäätmeregistri-, elanikeregistri- ja ehitisregistripidajale. 
 
Rohkem Paide linna territooriumil olevatest aadresside korrastamisest: Lisa 1Lisa 2 jaLisa 3
 
Aadressiandmete kohta saab täiendavat infot:
 
* Aadressipäringuid saab teha ADS-i avalikes rakendustes: aadressiandmete kaart ja lihtne aadresside otsing
 
 
Toimetaja: MAARIT NÕMM