15.07.20

Teata abivajavast lapsest

Lapse heaolu kaitsmiseks on vaja abivajavaid lapsi õigeaegselt märgata ja neid aidata. Abivajavast lapsest teata linnavalitsuse lastekaitsetöötajale (tel 55594030, 55553793 või 55566432), lasteabitelefonile 116 111 (24 h) või politseile 112 (24 h). Varane abi osutamine aitab ennetada probleemide kuhjumist ja lapse abivajaduse kasvu.

Paide linnavalitsuse kontakt:

Lastekaitse peaspetsialist Annika Nõulik
  • Lapse õiguste ja heaolu tagamine, lapsevanemate nõustamine
  • Vajalikele sotsiaalteenustele suunamine
  • Abivajavast lapsest teada saamisel viivitamata lapse abivajaduse hindamine ja lapse abistamiseks meetmete pakkumine
  • Lahus elava vanemaga suhtlemise korraldamine
  • Lapsesse puutuvate vaidluste lahendamine ja kohtutöö
  • Asendus- ja järelhooldusteenuse suunamine ning korraldamine
  • Heategevusliku abi, pereürituste ja lastelaagrite korraldamine
  • Paide perekodu
Vastuvõtt  E kell 13.00-15.00; N 9.00-12.00 ja 13.00-15.00
383 8627
5559 4030
 
Lastekaitse peaspetsialist Hele Annikov
  • Lapse õiguste ja heaolu tagamine, lapsevanemate nõustamine; vajalikele sotsiaalteenustele suunamine; abivajavast lapsest teada saamisel viivitamata lapse abivajaduse hindamine ja lapse abistamiseks meetmete pakkumine; lahus elava vanemaga suhtlemise korraldamine; lapsesse puutuvate vaidluste lahendamine ja kohtutöö; õigusrikkujate juhtumimenetluse korraldamine; koolikohustuse täitmise tagamise korraldamine
383 8625
5555 3793
hele.annikov@paide.ee
 
Lastekaitse spetsialist Sille Kautlenbach
  • Puudega lapsed ja nende pered, puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise korraldamine ja hooldajatoetuse määramine, tugiisiku-, lapsehoiuteenuse korraldamine puudega lapse perele
383 8631
5556 6432
irene.virkoja@paide.ee

 

 

Sõltuvalt laste ja perede abivajadusest tegelevad lastekaitsetöötajad alljärgnevate ülesannetega:

1. Sotsiaalnõustamine-  isikule vajaliku teabe andmine sotsiaalsetest õigustest ja seaduslike huvide kaitsmise võimalustest ning abistamine konkreetsete sotsiaalsete probleemide lahendamisel edaspidise toimetuleku soodustamiseks;  info jagamine sotsiaalosakonna kaudu ja riiklike osutatavate sotsiaaltoetuste- ja teenuste kohta; lapsevanemate nõustamine, vajalikele sotsiaalteenustele suunamine.

2. Juhtumitöö- abivajavast lapsest teada saamisel viivitamata lapse abivajaduse hindamine ja lapse abistamiseks meetmete pakkumine; sekkumismeetmete planeerimine; perekonnast eraldatud lapsele ja tema perekonnale meetmete pakkumine; juhtumiplaani koostamine; kodukülastuste läbiviimine;

3. Lahus elava vanemaga suhtlemise korraldamine- eesmärk on aitata lapsel säilitada või taastada otsene kontakt lahus elava vanemaga vanemate abielu või kooselu lõppemisel; abistab lapsevanematel saavutada kokkulepe lapsega suhtlemise korra kindlaksmääramisel. Lapsest lahus elaval vanemal on lapsega suhtlemise korra kokkuleppimiseks võimalus pöörduda lahenduse leidmiseks esmalt kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötaja poole.

4. Lapsesse puutuvate vaidluste lahendamine ja kohtutöö- kohus kaasab eestkosteasutuse arvamuse andmiseks lapsesse puutuvates vaidlustes.

Arvamuse kujundamiseks suhtleb lastekaitsetöötaja lapsega, tema vanematega ja teiste lähedaste isikutega; samuti kogub lastekaitsetöötaja informatsiooni teistelt spetsialistidelt sh lasteaias, koolis, meditsiiniasutuses, politseis jne; eestkostja ülesannete täitjana avalduste esitamine kohtule orbude ja vanemliku hoolitsuseta laste elu korraldamiseks.

5. Asendushooldusteenus- eesmärgiks on lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, talle turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täiskasvanuna; asendushooldusteenuse osutaja on hoolduspere, perekodu ja asenduskodu.

6. Töö puudega laste ja nende peredega- hooldajatoetuse määramine vanematele, kes ei saa töötada puudega lapse hooldamise tõttu; tugiisiku-, lapsehoiuteenuse korraldamine puudega lapse perele.

 

Raske ja sügava puudega lapse tugiisiku teenus - tugiisik abistab last arendavates tegevustes, juhendab ja motiveerib igapäevaelus toime tulema, abistab suhtlemisel perekonnaliikmetega või väljaspool kodu.

Lapsehoiuteenus - teenuse eesmärk on toetada last kasvatava isiku toimetulekut või töötamist või vähendada lapse erivajadusest tulenevat hoolduskoormust.

 

Riik otsib lastele hooldusperekondi

Sotsiaalkindlustusamet soovib panustada perede toetamisse, et suureneks perepõhise asendushoolduse osakaal, ning iga laps, kes mingil põhjusel ei saa kasvada oma sünniperes, leiaks endale armastava ja hooliva perekonna. Sotsiaalkindlustusamet otsib aktiivselt peresid, kes tunnevad endas soovi hoolduspereks saada või vähemalt kaaluvad seda võimalust.

Peale esmavestlust, kus arutatakse vastastikuseid ootusi, hoolduspereks saamise soovi ja motiive ning antakse ülevaade edasistest sammudest ja tugiteenustest, saab üks vanematest esitada sotsiaalkindlustusametile hoolduspereks saamise sooviavalduse.

Hoolduspereks saamise kohta saab täpsemalt lugeda ka ameti veebilehelt:

http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/lapsed-pered/lastekaitse/hoolduspereks-saamine