« Tagasi

Paide linnavolikogu 24.03.2016 istungi kokkuvõte

Linnavolikogu istungi kokkuvõte:

 • Määrus "Ülesannete täitmise delegeerimine linnavalitsusele" kehtestati „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse" § 22 lõike 2 alusel. Nii lastekaitseseadus kui ka sotsiaalhoolekande seadus sätestavad ülesanded kohaliku omavalitsuse üksusele s.o Paide linnale.
  § 1. Lastekaitseseadusega kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete täitmine delegeeritakse Paide Linnavalitsusele, välja arvatud § 17 lõike 1 punktid 1 ja 2. § 2. Sotsiaalhoolekande seadusega kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete täitmine delegeeritakse Paide Linnavalitsusele välja arvatud: 1) sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel tingimuste ja korra kehtestamine, 2) sotsiaalhoolekande seaduse § 113 lõike 4 alusel tingimuste ja korra kehtestamine; 3) sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõike 6 alusel riikliku toimetulekutoetuse määramiseks eluasemekulude piirmäärade kehtestamine.
 • võeti vastu määrus "Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Paide linnas". Määruse vastuvõtmise vajadus tulenes 01. jaanuaril 2016.a jõustunud uuest Sotsiaalhoolekande seadusest. Uus sotsiaalhoolekande seadus § 14 sätestab kohaliku omavalitsuse üksusele kohustuse kehtestada sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord, mis peab sisaldama sotsiaalteenuste ja -toetuste kirjeldust, finantseerimist ning nende taotlemise tingimusi ja korda. Seejuures peab sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord sisaldama selgeid suuniseid selle kohta, millistel tingimustel ja kuidas abi osutatakse. Käesolevasse määrusesse on kokku koondatud Paide linna eelarvest siiani makstud sotsiaaltoetused ja osutatud sotsiaalteenused. Sotsiaalhoolekandelise abi andmise korra vastuvõtmisega ühtegi uut toetust ega teenust ei kehtestata. Sotsiaalhoolekandelise abi andmise korra kehtestamine lihtsustab oluliselt ka linnakodanikule vajalike toetuste ja teenuste info kättesaadavust, kui kõik toetuste ja teenuste taotlemise, määramise, maksmise ning osutamise tingimused on kättesaadavad ühest määrusest.
 • võeti vastu määrus "Puudega lapse hooldajale hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord". Määrus sätestab puudega lapse hooldusvajaduse hindamise, hooldajatoetuse taotlemise, määramise, maksmise ja maksmise lõpetamise korra Paide linnas. Hooldajatoetus on igakuine sotsiaaltoetus 3- kuni 18-aastase puudega lapse  hooldamise eest. Hooldajatoetuse määr puudega lapse hooldajale on 50 eurot kuus. Hooldajatoetuse saamiseks esitab hooldaja avalduse Paide Linnavalitsusele. Avaldusele lisatakse järgmised dokumendid: 1) toetuse taotleja ja puudega lapse isikut tõendavad dokumendid; 2) otsus puude määramise kohta; 3) puudega lapse rehabilitatsiooniplaan; 3) abielutunnistus ja vanema nõusolek toetuse määramiseks võõrasvaemale, kui hooldajatoetust taotleb võõrasvanem; 4) kohtumäärus eestkostjaks määramise kohta või perekonnas hooldamise leping, kui hooldajatoetuse taotleja ei ole vanem või võõrasvanem. Hooldajatoetus makstakse välja linnavalitsuse korralduse alusel toetuse määramise otsuse tegemisele järgnevast kuust alates. Määrust rakendatakse 01. aprillist 2016.a. Tõstetud on hooldajatoetuse määra 26 eurolt 50 eurole lähtuvalt määratud puude astmest. Käesoleva korra alusel makstakse hooldajatotust igakuiselt 3-18-aastase puudega lapse hooldamise eest ühele hooldajale juhul, kui hooldaja ei saa töötada puudega lapse kasvatamise tõttu ning hooldamist ei saa tagada teiste sotsiaal- ja/ või haridusteenustega või muu abi andmisega. 
 • kehtestati müügipileti hinnad Paide linnavalitsuse või linnavalitsuse allasutuse tegutsemisel kaubanduse korraldajana avalikel üritustel.
  (1) Müügipileti hindade ülemmäärad kaubanduse korraldamisel avalikel üritustel (olenemata müügiks pakutava kauba liigist): 1) müügipinna 1 m2 hind eelregistreerimisel 10 eurot; 2) müügipinna 1 m2 hind peale eelregistreerimist ja kauplemise päeval 20 eurot. (2) Müügikoha broneerimisel korraldaja telgis lisandub lõike 1 punktides 1 ja 2 märgitud hinnale müügipinna 1 m2 eest 5 eurot. (3) Elektri kasutamisel lisandub müügipileti hinnale lisatasu: 1) 220V; 16A; kuni 3 kW - 5 eurot; 2) 400V; 16A; kuni 4 kW - 10 eurot. Elektri kasutamise võimalus on vaid eelregistreerimisel. (4) Mootorsõiduki paigaldamisel müügiplatsile lisandub müügipileti hinnale lisatasu: 1) sõiduauto pikkusega kuni 5 m ja kõrgusega kuni 1,9 m - 8 eurot; 2) sõiduk pikkusega kuni 7 m ja kõrgusega kuni 2,5 - 15 eurot; 3)suuremate sõidukite paigutamine müügiplatsile kooskõlastatakse eelnevalt korraldajatega ning hind määratakse vastavalt sõiduki mõõtmetele summas kuni 100 eurot. (5) Müügilaua rentimise vajadusel lisandub müügipileti hinnale lisatasu: 1) katusega müügilaua rentimisel pikkusega 1,5 meetrit - 5 eurot; 2) tavalise müügilaua rentimisel - 3 eurot. Müügilaua rentimise võimalus on vaid eelregistreerimisel. (6) Lasteasutuse korraldatud üritusel ja heategevuslikul üritusel on müügipilet tasuta. (7) Kaubanduse korraldaja kinnitab käesolevas paragrahvis kehtestatud müügipileti hindade ülemmäära ulatuses müügipiletite hinnad igal avalikul üritusel oma korralduse või käskkirjaga. § 2. Müügipileti hinnad tänavakaubanduse korraldamisel (1) Müügipileti hindade ülemmäärad tänavakaubanduse korraldamisel: 1) ühe müügilaua (pikkus 1,5 meetrit) rentimine üheks päevaks - 5 eurot; 2) poole müügilaua (pikkus 0,75 meetrit) rentimine üheks päevaks - 3 eurot; 3) ühe müügilaua (pikkus 1,5 meetrit) rentimine üheks kuuks - 100 eurot; 4) ühe jooksva meetri müügipinna rent üheks päevaks - 5 eurot; 5) ühe müügiplatsi rent (pikkus kuni 5 meetrit) üheks kuuks - 100 eurot.
 • otsustati anda Paide linnapeale nõusolek sõlmida Paide linna ja IBG Ehitus OÜ vahel äriruumi üürileping Jaama tn 15 asuvas hoones bussijaama ootesaali ruumi ja tualettruumide avalikuks kasutamiseks tähtajaga 10 aastat maksumusega 80 eurot ja 40 senti kalendrikuus, millele lisanduvad ootesaali ja tualettruumide kommunaalmaksed.
 • otsustati garanteerida tervise- ja tööministri 12.08.2015 määruse nr 36 „Esmatasandi tervisekeskuste kaasajastamine" alusel toetuse taotlemisel omafinantseerimine summas kuni 408 263,04 eurot. AS Järvamaa Haigla 01.09.2015 aktsionäride erakorralise üldkoosoleku otsuse alusel taotleb AS Järvamaa Haigla Euroopa Regionaalarengu Fondi raames meetme 2.4 tegevuse 2.4.2 „Esmatasandi tervisekeskuste kaasajastamine" kaudu toetust tervisekeskuse ehitamiseks Paidesse. Esmatasandi tervisekeskuse rajamise eesmärk on esmatasandi tervishoiu teenuste kättesaadavuse kindlustamine Järvamaal.
 • muudeti Paide linnavolikogu 02.04.2015 otsust nr 38 „Alatiste komisjonide moodustamine" punkti 1 alapunkti 5 sõnastusega 5) 10-liikmeline keskkonnakomisjon;
 • otsustati vabastada Paide linnavolikogu alatise keskkonnakomisjoni liikme Kaido Ivaski asendusliikme kohustest Viktor Kasak ning määrata asendusliikmeks Andrus Tull. Kinnitati Paide Linnavolikogu alatise keskkonnakomisjoni liikmeks Viktor Kasak ning määrati tema asendusliikmeks Andres Jalak.