« Tagasi

Paide linnavolikogu 16.06 istungi kokkuvõte

Paide linnavolikogu

 • võttis vastu määruse „Paide linna arengukava aastateks 2011-2020,                         
  visioon aastani 2035" muutmine. 

  Muudatused: 
  * muuta peatüki 3. „LINNAMAJANDUS, PLANEERIMINE JA TEHNILINE INFRASTRUKTUUR", alapeatüki 3.3 „Valdkondlik visioon ja tegevuskava", strateegilise eesmärgi E 13. „Tänavate võrgustik on linna arengut toetav ja igapäevaelu vajadusi rahuldav", tegevuse T 13.5 „Kergliiklusteede võrgustiku väljaehitamine ja ühendamine naaberomavalitsuste kergliiklusteede võrgustikuga (Reopalu-Pärnu tn jalg- ja jalgrattatee rajamine) sõnastust järgnevalt: „Ühtse jalg- ja jalgrattatee võrgustiku väljaehitamine ja ühendamine naaberomavalitsuste jalg- ja jalgrattateedega (Pärnu ja Tallinna tn)"

  * lisada peatüki 3. „LINNAMAJANDUS, PLANEERIMINE JA TEHNILINE INFRASTRUKTUUR", alapeatüki 3.3 „Valdkondlik visioon ja tegevuskava", strateegilise eesmärgi E 13. „Tänavate võrgustik on linna arengut toetav ja igapäevaelu vajadusi rahuldav" alla uue tegevusena T 13.10 „Järve teele tänavavalgustuse rajamine ja püstitamine", seada teostajaks Paide Linnavalitsus ja fondid ning nimetada teostamise ajaks 2016-2020

  * lisada peatüki 5. „SOTSIAALHOOLEKANNE, TERVISHOID JA TERVISEEDENDUS", alapeatüki 5.4 „valdkondlik visioon ja tegevuskava", strateegilise eesmärgi E 31. „Lastele on tagatud igakülgset arengut soodustav keskkond" uue tegevusena T 31.7 „Arendada välja „Kiusamisvaba lasteaed ja kool" koostöövõrgustik lasteaedade ja koolide vahel". Seada teostajateks Paide Linnavalitsus, PG, PÜG, PAIde lasteaed ja Sookure Lasteaed ning nimetada teostamise ajaks 2016-2020.

  * lisada peatüki 5. „SOTSIAALHOOLEKANNE, TERVISHOID JA TERVISEEDENDUS", alapeatüki 5.4 „valdkondlik visioon ja tegevuskava", strateegilise eesmärgi E 31. „Lastele on tagatud igakülgset arengut soodustav keskkond" uue tegevusena T 31.8 „Motiveerida Paide Ühisgümnaasiumi ja Sookure Lasteaeda tervistedendavate võrgustikega liituma". Seada teostajateks Paide Linnavalitsus, PÜG, ja Sookure Lasteaed ning nimetada teostamise ajaks 2016-2020.

  muuta peatüki 6. „HARIDUS, KULTUUR, SPORT JA NOORSOOTÖÖ", alapeatüki 6.5 „Valdkondlik visioon ja tegevuskava", strateegilise eesmärgi E 39. „Paide linna haridusasutustes on tagatud kaasaegsed õpitingimused ja õppevahendid", tegevuse T 39.1 „Põhikoolivõrgu korrastamine, Kooli 1 õppehoone rekonstrueerimine" „sõnastust järgnevalt: „Põhikoolivõrgu korrastamine, Kooli 1 õppehoone ümberehitamine ja osaline lammutamine".

  * lisada peatüki 6. „HARIDUS, KULTUUR, SPORT JA NOORSOOTÖÖ", alapeatüki 6.5 „Valdkondlik visioon ja tegevuskava", strateegilise eesmärgi E 45. „Sportlikuks tegevuseks on mitmekesised võimalused igale ea- ja huvigrupile", alla uue tegevusena T 45.14 „Staadioni valgustuse rajamine ja püstitamine (kunstmurustaadion)", seada teostajaks Paide Linnavalitsus ja fondid ning nimetada teostamise ajaks 2016-2020

  * lisada peatüki 6. „HARIDUS, KULTUUR, SPORT JA NOORSOOTÖÖ", alapeatüki 6.5 „Valdkondlik visioon ja tegevuskava", strateegilise eesmärgi E 45. „Sportlikuks tegevuseks on mitmekesised võimalused igale ea- ja huvigrupile", alla uue tegevusena T 45.15 „Terviseradade rajamine ja korrashoid (kaardistatud terviserajad, discgolfi mänguväljak, virgestusalad)", seada teostajaks Paide Linnavalitsus ja fondid ning nimetada teostamise ajaks 2016-2020

  Selgitused:

  * uues sõnastuse seadmine tegevusele T 13.5 „Ühtse jalg- ja jalgrattatee võrgustike väljaehitamine ja ühendamine naaberomavalitsuste jalg- ja jalgrattateedega (Pärnu ja Tallinna tn)" tuleneb sellest, et oleks olemas valmidus, kui sobiv rahastusmeede avaneb.

  * uue tegevuse T 13.10 „Järve teele tänavavalgustuse rajamine ja püstitamine", tuleb sellest, et oleks võimalik taotleda rahastust (MKM töötab hetkel välja tänavavalgustuse meedet)

  *  uue tegevuse T 31.7 „Arendada välja „Kiusamisvaba lasteaed ja kool" koostöövõrgustik lasteaedade ja koolide vahel", vajadus tuleneb Terviseprofiili tegevussuundadest, samuti, et oleks valmidus rahastusvõimaluste avanemisel.

  * uue tegevuse T 31.8 „Motiveerida Paide Ühisgümnaasiumi ja Sookure Lasteaeda tervistedendavate võrgustikuga liituma", vajadus tuleneb Terviseprofiili tegevussuundadest, samuti, et oleks valmidus rahastusvõimaluste avanemisel.

  * uues sõnastuse seadmine tegevuse T 39.1 „Põhikoolivõrgu korrastamine, Kooli 1 õppehoone ümberehitamine ja osaline lammutamine" tuleneb INNOVE taotluse meetme määrusest ja koolihoone lammutamise vajadusest.

  * uue tegevuse T 45.14 „Staadioni valgustuse rajamine ja püstitamine (kunstmurustaadion)", tuleneb sellest, et on võimalik koos Jalgpalli Liidu ja ettevõtjate abiga staadionile valgustus rajada.

  * uue tegevusena T 45.15 „Terviseradade rajamine ja korrashoid (kaardistatud terviserajad, discgolfi mänguväljak, virgestusalad)" lisamine tuleneb sellest, et avanevate rahastusmeetmete jaoks oleks linnale vajaminevad tegevused lisatud ja taotlusteks valmisolek olemas.

 • muutis otsust „Paide linna ametiasutuse teenistuskohtade koosseis ja teenistusgrupid". Linnavolikogu muutis Paide linna ametiasutuse teenistuskohtade koosseisu lisades ühe ametikohta alljärgnevalt:

  Struktuur

  Teenistuskoha nimetus

  Teenistuskoha jaotus ameti- või töökohaks

  Teenistusgrupp

  Tähtajalisus

  Koormus

  Linnavalitsuse HARIDUS-, KULTUURI- JA SOTSIAAL-OSAKOND

  lastekaitse spetsialist

  ametikoht

  keskastme spetsialist

  tähtajatu

  1

   

  Kuni 31.12.2016 kehtinud Eesti Vabariigi lastekaitseseaduses oli määratletud, et omavalitsuslik lastekaitse on lapse kaitse ja abi korraldamine ning järelevalve kohaliku omavalitsuse sotsiaaltalituses, määratlemata konkreetselt KOV ülesandeid. Alates 1.01.2016 kehtima hakanud uue lastekaitseseadusega on määratletud konkreetsed ülesanded, mis on tekitanud lisakoormust linnavalitsusele lastekaitse teemadega tegelemisel ning ühtlasi lisanud hulgaliselt lisakohustusi linnavalitsuse lastekaitse spetsialistile.

 • võttis vastu Paide linna II lisaeelarve

 • otsustas kinnitada Paide linna 2015. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande
   
 • otsustas garanteerida Paide linna poolt projekti „Paide põhikooli (Kooli tn 1) ümberehitamine ja osaline lammutamine" kaasfinantseerimine aastatel 2016-2019 hinnanguliselt kuni 1 561 825 euro ulatuses.

  Sihtasutus INNOVE alustas 31. märtsist kuni 30. juunini 2016 ettepanekute vastuvõtmist meetme „Koolivõrgu korrastamine" alategevuse „Põhikoolivõrgu korrastamine perioodil 2014-2020" investeeringute kava koostamiseks.

  Koolivõrgu korrastamise toetusskeemi raames toetatakse projekte, mis aitavad kaasa koolivõrgu korrastamisele viies üldhariduskoolide hoonetes õppekohad vastavusse demograafiliste muutustega. Toetuse tulemusena on toetuse saanud KOV üksuste koolivõrk korrastatud ning nende pidamisel olevate koolide õppepind optimeeritud. Projekti raames soovib Paide Linnavalitsus olemasoleva Paide Ühisgümnaasiumi hoone osaliselt lammutada ning ümber ehitada nüüdisaegsete tingimustega põhikooliks.

  Projektide hindamiseks moodustab Haridus- ja Teadusministeeriumi (HTM) juht sihtasutuse INNOVE ettepanekul valikukomisjoni, kes hindab ettepanekuid määruses toodu hindamiskriteeriumite alusel. Positiivselt hinnatud projektidest moodustatakse pingerida ja selle alusel esitab HTM sihtasutusele INNOVE ettepaneku projekti investeeringute kavasse arvamiseks.

  Projekti hinnanguline maksumus kokku on 6 561 825 eurot, sealhulgas sihtasutuselt INNOVE taotletav toetussumma on 5 000 000 eurot ja omafinantseering 1 561 825 eurot. Projekti eeldatav alguskuupäev on 30.06.2016 ja lõppkuupäev 31.12.2019.
  2016. aastal teostatavad projekti kulud, hoone eelprojekti koostamine, on arvestatud 2016. aasta eelarves, 2017-2019 teostatakse põhikooli põhiprojekti koostamine, osaline lammutamine ja hoone ümberehitamine.

 • otsustas võõrandada Paide Elamuhooldus OÜ (registrikood 10361685) osa nimiväärtusega 24 925 eurot eelläbirääkimistega pakkumise korras ning määras pakkumise alghinnaks 200 000 eurot.

  Valis Paide Elamuhooldus OÜ osa võõrandamise ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks komisjoni koosseisus:

  komisjoni esimees: Siret Pihelgas (linnapea)
  liikmed:                  Andrus Tull          (IRL)
                                Peeter Saldre      (KE)
                                Ilmar Koppel        (SDE)
                                Vilina Hange        (REF)