« Tagasi

Paide linnavolikogu 15.06.2017 istungi kokkuvõte

Paide linnavolikogu

 • Paide linna põhimäärus läbis esimese lugemise
  Eelnõu koostamisel on võetud aluseks kehtiv Paide linna põhimäärus ja Paide Linnavolikogu töökord , eelnõus on täpsustatud ja täiendatud sätteid tulenevalt muudatustest kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses, eelnõusse on sisse viidud ja täpsustatud sätteid tulenevalt linnavolikogu tööpraktikast ja otstarbekusest ning välja jäetud sätteid, mis ei olnud kas vajalikud või mille väljajätmist toetas juhtkomisjon. Eelnõu on läbi arutatud Paide linna, Paide valla ja Roosna-Alliku valla ühinemiseks moodustatud juhtkomisjoni koosolekul. Vastavalt ühinemislepingule on Paide linna põhimäärus pärast volikogu valimisi tegevuse aluseks seni, kuni uus valitav volikogu kinnitab uue põhimääruse.
 • võttis vastu Paide linna 2017. aasta esimese lisaeelarve
 • võttis vastu määruse „Paide linna arengukava aastateks 2011-2020, visioon aastani 2035" muudatused
 • kehtestas Paide Huvikeskuse kunstikooli õppetasu suurus järgmiselt:
  1) rahvastikuregistri andmetel Paide linna elanikuks olevale õpilasele 17 eurot kuus;
  2) rahvastikuregistri andmetel teise kohaliku omavalitsusüksuse elanikuks olevale õpilasele 34 eurot kuus. Määrus jõustub 1. septembril 2017.
 • muutis Paide Linnavolikogu 21.01.2016 määrust nr 2 „Paide Linnavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused ja kuu töötasu alammäärad" järgmiselt:
  1. § 3 sõnastada järgmiselt:
  "§ 3. Paide linna lasteaedade töötajate kuu töötasu alammäärad
  (1) Paide linna lasteaedades töötavate kvalifikatsiooninõuetele vastavate pedagoogide kuu töötasu alammäär on 840 eurot.
  (2) Kvalifikatsiooninõuetele mittevastavate pedagoogide palga alammäär on 700 eurot.
  (3) Paide linna lasteaedades töötavate õpetajate abide kuu töötasu alammäär on 530 eurot."
  § 2. Määrus jõustub 1. septembril 2017.
 • muutis Paide Linnavolikogu 15.12.2016 määrust nr 17 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" järgmiselt:
  1.1. Lisada § 6 lõikele 2 punkt 7 ja sõnastada järgmiselt:
  „7) perekonnas hooldamise toetus".
  1.2. Lisada 2. jaole 7. jaotis ja sõnastada järgmiselt:
  „7. jaotis
  Perekonnas hooldamise toetus
  § 21 1 Perekonnas hooldamise toetus
  (1) Perekonnas hooldamise toetust makstakse linnavalitsusega perekonnas hooldamise lepingu sõlminud isikule ühe lapse, kes Eesti rahvastikuregistri andmetel on Paide linna elanik, kohta 100 eurot kvartalis.
  (2) Toetus kantakse käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isiku pangakontole iga aasta märtsi-, juuni-, septembri- ja detsembrikuu 20. kuupäevaks perekonnas hooldamise lepingu alusel.
  (3) Perekonnas hooldamise toetuse maksmine lõpetatakse lepingu lõppemisel."
  § 2. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.
 • kehtestas Paide linna haldusterritooriumil asuvatele munitsipaalomandis olevatele eluruumidele üüri piirmäära 3.80 eurot ühe ruutmeetri kohta ühes kuus. Üüri piirmäär on üürniku poolt tasutav kõrgeim tasu eluruumi kasutamise eest.
  (2) Eluruumi üüri hulka ei arvata kommunaalkulusid.
  (3) Konkreetse eluruumi üüri suuruse määrab Paide Linnavalitsus arvestades eluruumi asukohta, ehituslikku seisukorda, veevarustuse ja kanalisatsiooni olemasolu, heakorda ja muid asjaolusid. Üüri minimaalne suurus on 1.50 eurot ühe ruutmeetri kohta ühes kuus.
 • kinnitas Paide linna 2016. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande
 • kinnitas Paide linna kohalike teede nimekirja, seisunditasemed, asendiskeemi ja kehtivusajad hooldustööde teostamiseks.
  Kinnitas Paide linna kohalike teede suvised ja talvised seisunditasemed
 • kehtestas Paide tehisjärve ja selle lähiala detailplaneeringu