« Tagasi

Paide linnavolikogu 06. ja 08.11.2017 istungite kokkuvõtted

Paide linnavolikogu istung 06.11.2017
 

Volikogu

 • valis linnapeaks Priit Värki
 • kinnitas Paide linnavalitsuse liikmete arvuks 6,

  kinnitas Paide Linnavalitsuse struktuuri kuni 31.12.2017 järgmiselt:

  linnapea;
  abilinnapea;
  abilinnapea;
  palgaline linnavalitsuse liige;
  linnavalitsuse liige;
  linnavalitsuse liige.

  alates 01.01.2018 järgmiselt:

  linnapea;
  abilinnapea;
  abilinnapea;
  piirkonnajuht;
  piirkonnajuht;
  linnavalitsuse liige.

 • nimetas Paide Linnavalitsuse palgalisteks valitsusliikmeteks kuni 31.12.2017 abilinnapea Siret Pihelgase ja linnavalitsuse liikme Peeter Saldre ning perioodil 13.11.-31.12.2017 abilinnapea Anneli Tumanski. Kinnitas Paide Linnavalitsuse liikmeteks kuni 31.12.2017 linnavalitsuse liikme Kulno Kleini ja finantsnõuniku Kaja Körti. Nimetas Paide Linnavalitsuse palgalisteks valitsusliikmeteks alates 01.01.2018: abilinnapea Siret Pihelgase, abilinnapea Anneli Tumanski, piirkonnajuhi Peeter Saldre ja piirkonnajuhi Kulno Kleini. Kinnitas Paide Linnavalitsuse liikmeks alates 01.01.2018 linnavalitsuse liikme Kaja Körti.

 • määras Paide linnapea ja Paide Linnavalitsuse liikmete töötasu ning hüvitised
 • moodustas alatised komisjonid ja määras liikmete arvu alljärgnevalt:

11-liikmeline regionaalarengu komisjon;
11-liikmeline eelarvekomisjon;
9-liikmeline sotsiaal- ja tervishoiukomisjon;
9-liikmeline hariduskomisjon;
5-liikmeline revisjonikomisjon.

Komisjonide tegevusvaldkonnad:

Regionaalarengu komisjon:

 • elamumajandus (eluruumid, energiamajandus, soojamajandus, ühisveevärk ja kanalisatsioon);
 • keskkond ja heakord (kalmistu, keskkonnakaitse, jäätmekäitlus);
 • korrakaitse (avaliku korra tagamine, avaliku ürituse kord, kasside ja koerte pidamine, põllumajandusloomad);
 • planeerimine (detailplaneering, teemaplaneering, üldplaneering);
 • ehitus;
 • transport ja liiklus (kohanimed ja ruumiandmed, liikluskorraldus, teed, tänavad, ühistransport);
 • maakasutus;
 • külaliikumine (külaseltsid, külavanemad).

Eelarvekomisjon:

 • linna arengu planeerimine (eelarvestrateegia, arengukava);
 • eelarve (lisaeelarved, eelarve täitmine);
 • majandus (majandusaasta aruanne, hanked, projektid, varalised kohustused, kohalikud maksud);
 • ettevõtlus (kaubandus, turism, reklaam, toetused);
 • linnaga seotud äriühingute, sihtasutuste, mittetulundusühingutega seonduv;
 • linnavara.

Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon:

 • sotsiaalhoolekanne (teenused, toetused);
 • tervishoid (esmatasandi arstiabi, terviseedendus, hoolekandeasutused);
 • lastekaitse.

Hariduskomisjon:

 • haridus (kool, huviharidus, lasteasutus);
 • kultuur (vaba aeg, kultuuriväärtuste kaitse);
 • noorsootöö;
 • sport.

Revisjonikomisjon täidab kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduses ja Paide linna põhimääruses sätestatud ning revisjonikomisjoni pädevusse antud ülesandeid.
 

 • valis Paide Linnavolikogu regionaalarengu komisjoni esimeheks Raivo Raja ning aseesimeheks Kristjan Kõljala.

 • valis Paide Linnavolikogu eelarvekomisjoni esimeheks Andres Jalaku ning aseesimeheks Toomas Agasilla.
 • valis Paide Linnavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimeheks Valeri Ivanovi ning aseesimeheks Andres Müürseppa.
 • valis Paide Linnavolikogu hariduskomisjoni esimeheks Margit Udami ning aseesimeheks Priit Põdra.
 • valis Paide Linnavolikogu revisjonikomisjoni esimeheks Alo Aasma ning aseesimeheks Are Riistani. Valis komisjoni liikmeteks Ilmar Koppeli, Mart Miksoni ja Kristjan Kõljala.                        

 

Paide linnavolikogu istung 08.11.2017

Volikogu

 • tunnistas kehtetuks Paide Linnavolikogu 16.02.2012 määruse nr 6 „Isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitise piirmäärad".

 • võttis vastu määruse "Paide Linnavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suurus ning maksmise kord"

 • kinnitas Paide Linnavolikogu alatise regionaalarengu komisjoni liikmed alljärgnevalt:

Alan Olonen

Viktor Kasak

Are Riistan

Elena Sapp

Hannes Soonsein

Jaanus Tooming

Margus Nurmik

Mikk Vissak

Toomas Uusmaa
 

 • kinnitas Paide Linnavolikogu alatise eelarvekomisjoni liikmed alljärgnevalt:

Andrus Tull

Ants Hiiemaa

Aivar Tubli

Hannes Soonsein

Janno Lehemets

Anneli Suits

Ilmar Koppel

Tarmo Alt

Kalle Grünthal

 • kinnitas Paide Linnavolikogu alatise sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni liikmed alljärgnevalt:

Ille Laal-Hinrikus

Mihhail Feštšin

Eha Tasang

Kaspar Tammist

Kristi Rohtla

Ants Leppoja

Priit Põder

 

 • kinnitas Paide Linnavolikogu alatise  hariduskomisjoni liikmed alljärgnevalt:

Ingrid Alt

Kersti Viilup

Kai Kimmel

Pille Reinsalu

Veiko Kurim

Ivi Kukk

Janis Tikk

 • otsustas maksta volituste tähtajalisel lõppemisel ühekordset hüvitist järgmiselt:

endisele Paide linnapeale Siret Pihelgasele 23 407,08 eurot;

endisele Paide Linnavolikogu esimehele Peeter Saldrele 7200 eurot;

endisele Paide vallavanemale Veljo Tammikule 20 797,80 eurot;

endisele Paide Vallavolikogu esimehele Raivo Rajale 8280 eurot;

endisele Roosna-Alliku vallavanemale Peeter Saldrele 18 911,28 eurot.

Hüvitada rahas kasutamata jäänud aegumatu põhipuhkus järgmiselt:

Paide vallavanemale Veljo Tammikule 17,73 kalendripäeva eest

Paide abilinnapeale Ülle Leesmaale 9,73 kalendripäeva eest