« Tagasi

Paide linnavolikogu 21.12.2017 istungi kokkuvõte

Paide linnavolikogu
 

 • Võttis vastu Paide linna 2017. aasta 3. lisaeelarve.
  Eelarve maht suurenes kokku 254 803,99 euro võrra. Koos lisaeelarve muudatustega on Paide linna 2017. aasta eelarve maht kokku 13 335 481,55 eurot, netovõlakoormus 55,1% ning netovõlakoormuse ülemmäär 64,1%.
 • Võttis vastu Paide linna arengukava ja eelarvestrateegia koostamise korra.
  Linna arengukava ja eelarvestrateegia on aluseks eri eluvaldkondade arengu integreerimisele ja koordineerimisele. Arengukavas esitatakse vähemalt majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna arengu pikaajalised suundumused ja vajadused; probleemide ja võimaluste hetkeolukorra analüüs tegevusvaldkondade lõikes; tegevusvaldkondade strateegilised eesmärgid koos taotletava mõjuga arengukava perioodi lõpuni; strateegiliste eesmärkide täitmiseks vajalikud tegevused arengukava perioodi lõpuni. Eelarvestrateegia on arengukavast tulenev selgitustega finantsplaan, mis on arengukava osa või arengukavaga seotud iseseisev dokument. Alates 2018. aastast hakkab Paide Linnavalitsus koostama arengukava ja eelarvestrateegiat ühtse dokumendina.
 • Võttis vastu Paide linna hallatavate haridusasutuste arengukava koostamise korra.
  Arengukava koostatakse vähemalt kolmeks aastaks ning selles määratakse kooli ning koolieelse lasteasutuse arengu eesmärgid ja põhisuunad.
 • Võttis vastu Paide linna finantsjuhtimise korra.
  Paide linna finantsjuhtimise kord on linna finantsjuhtimist suunav ja korraldav dokument, mille eesmärk on reguleerida linna finantsjuhtimise üldised nõuded. Linna eelarve koostamise ja muutmise ning finantsjuhtimise üldised põhimõtted on kehtestatud Paide linna põhimääruses.
 • Kinnitas Paide Huvikeskuse kunstikooli õppetasu
  Paide Huvikeskuse kunstikooli õppetasu suurus alates 1. jaanuarist 2018 on järgmine:
  1) rahvastikuregistri andmetel Paide linna elanikuks olevale õpilasele 17 eurot kuus;
  2) rahvastikuregistri andmetel teise kohaliku omavalitsusüksuse elanikuks olevale õpilasele 34 eurot kuus.
 • Kinnitas Paide Muusikakooli õppetasu
  Paide Muusikakooli õppetasu suurus rahvastikuregistri andmetel Paide linna elanikuks oleva õppuri kohta alates 1. jaanuarist 2018 on järgmine:
  1) ettevalmistusklassis 13 eurot kuus;
  2) põhiõppes 22 eurot kuus;
  3) täiskasvanute pilliõppes 25 eurot kuus
 • Kinnitas kolme- ja enamalapseliste perede laste huvihariduse toetamise korra
  Kolme ja enamalapseliste perede laste huvihariduse toetamise kord on kehtinud Paide linnas alates 2014. aasta septembrist. Korra alusel on toetust makstud ca 50 lapse eest aastas. Toetuse maksmiseks kulub 2017. aastal ca 9000 eurot. 2018. aastaks on planeeritud 11000 eurot. Korra eesmärk on tagada rahvastikuregistri andmetel Paide linnas elavate kolme- ja enamalapseliste perede lastele, lisaks üldhariduskoolis omandatavale haridusele võimalusi saada lapse arengut toetavat huviharidust. Linna eelarvest tasutakse ühe lapse ühes huviringis osalemise lapsevanema poolt tasutavast õppemaksust 20 eurot kalendrikuus. Määruse sõnastust on täiendatud ja muudetud nii, et see oleks kehtiv ühinenud omavalitsuse territooriumil. Paides tegutsevate huviringide tasud kuus on 17 - 40 eurot. Paide linnas on 140 kolme- ja enamalapselist peret, Paide vallas 27 ja Roosna-Alliku vallas 9 peret.
 • Kinnitas koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja korra Paide linnas
  Riigieelarve tasandus- ja toetusfondist on omavalitsuste üldhariduskoolide statsionaarses õppes õppivatele õpilastele ettenähtud koolilõuna toetus 0,78 senti toidupäeva eest. Kooli toidupäeva tegelik maksumus on Paide gümnaasiumides 1,30 eurot, Paide valla lasteaed-koolis 0,78 eurot ja Roosna - Alliku Põhikoolis 1,75 eurot. Paide gümnaasiumides sisaldab toidupäeva maksumus toiduaineid, kokkade töötasusid ja toidu valmistamise kulu. Paide vallas sisaldab toidupäeva maksumus ainult toiduaineid, Roosna-Allikul pakub teenust MTÜ RoosnaAlliku mõis ja hind sisaldab kogu toidu valmistamise kulu. Riigitoetuse ja koolilõuna tegeliku maksumuse vahe kaetakse linnaeelarvest. Kokku õpib Paide Gümnaasiumis ja Paide Ühisgümnaasiumis 987 last sh. põhikoolis 819 ja gümnaasiumis 168 last, Paide valla lasteaed-koolis 29 ja Roosna-Alliku Põhikoolis 81 õpilast. Aastas on kokku 175 toidupäeva, seega koolilõuna tegeliku maksumuse katmiseks kulub 2018. aastal linnaeelarvest ca 97 015 eurot.
 • Kinnitas spordi toetamise ja rahastamise põhimõtted Paide linnas
  Määrus „Spordi toetamise ja rahastamise põhimõtted Paide linnas" on vastu võetud aastal 2014. Sisulisi muudatusi uues määruses tehtud ei ole. Määruse uue versiooni eesmärk on määrata kindlaks uue ühinenud omavalitsuse Paide linna ja Paide linna lastega tegelevate eraõiguslike spordiklubide/koolide vahelised suhted ja rahastamise põhimõtted, samuti esindusvõistkondade toetamine. Samuti, et spordiklubidel oleks võimalik saada pearaha ka treeningutel käivate endiste Roosna-Alliku ja Paide valla laste eest. Kokku osaleb Paide vallast Paide linna spordiklubides 59 ja Roosna-Alliku vallast 13 last. Lastega tegelevate spordiklubide rahastamisel  jäävad kehtima samad nõuded, mis eelmises määruses; pearaha süsteem, treenerite kvalifikatsiooninõuded, õpilaste registreerimine Eesti Hariduse Infosüsteemis(EHIS) ja muu Eesti Spordiseadusest tulenev.
 • Kinnitas Paide Muusika- ja Teatrimaja põhimääruse
  Kehtiv Paide Kultuurikeskuse põhimäärus on kehtestatud 2013.aastal. Uue põhimääruse kehtestamise tingib asjaolu, et praeguse põhimääruse ülesehitus ja sõnastus on vananenud ja selles ei kajastu Paide Kultuurikeskuse laienenud tegevus. Alates 2018. aasast on Paide Kultuurikeskuse üheks struktuuriüksuseks Paide Teater. 2017. aasta novembris valiti Paide Kultuurikeskuse uueks nimeks Paide Muusika- ja Teatrimaja. Nimi kajastab paremini maja sisutegevust on kaasaegne , eristuv ja äratuntav visuaalne kuvand.
 • Pikendas Paide Ühisgümnaasiumi arengukava aastateks 2015-2017, visioon aastani 2020.
  Paide linnavolikogu on 2016. aastal teinud otsuse lõpetada Paide Gümnaasiumi ja Paide Ühisgümnaasiumi gümnaasiumiastmetes õppetöö alates 31. augustist 2018 ning alates 01. septembrist 2018 jätkata põhihariduse andmist Paides kahes põhikoolis. Seega tuleks koostada uus arengukava gümnaasiumile kaheksaks kuuks ja seejärel koostada arengukava juba põhikoolile. Ühisgümnaasiumi arengukava aastateks 2015 – 2017 ja visioon aastani 2020 sisu, milleks on strateegilised eesmärgid, tegevuskava tulemusvaldkondade kaupa ei vaja kaheksaks kuuks muutmist ja seetõttu on mõistlik olemasoleva arengukava kehtivust pikendada kuni 31. augustini 2018. Arengukava koostamise protsess nõuab aega. Kava ja selle muudatused valmistatakse ette koostöös hoolekogu, õpilasesinduse, õppenõukogu ning ekspertidega koolist või väljastpoolt kooli ja seetõttu on mõistlik olemasolevat arengukava kehtivust pikendada ja asuda koostama tulevase põhikooli arengukava.
 • Võttis vastu sotsiaalhoolekandelise abi andmise korra.
  25. oktoobril 2017 moodustus Paide linna, Paide valla ja Roosna-Alliku valla ühinemise teel uus omavalitsusüksus Paide linn. Seoses omavalitsuste ühinemisega oli vajalik ühtlustada sotsiaalhoolekandelise abi andmise põhimõtted ehk sotsiaalteenuste ja toetamise määramise korrad.
 • Võttis vastu raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise toetuse rahaliste vahendite kasutamise korra.
  Määruse vastuvõtmine oli vajalik, et Paide Linnavalitsusel oleks võimalik kasutada rahalisi vahendeid abi osutamiseks raske ja sügava puudega lastele ja nende peredele toetavate sotsiaalteenuste osutamiseks ja arendamiseks.
 • Kulude piirmäärad toimetulekutoetuse arvestamiseks
  Sotsiaalhoolekande seaduse alusel on kohaliku omavalitsuse üksusel kohustus kehtestada toimetulekutoetuse määramiseks eluasemekulude piirmäärad, mis tagavad isiku ja tema perekonnaliikmete inimväärse äraelamise. Piirmäärad tuleb vähemalt üks kord aastas üle vaadata ja vajadusel kehtestada uued piirmäärad.
  Määrus sätestab sotsiaalhoolekande seaduse alusel makstava toimetulekutoetuse arvestamise aluseks olevate jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluruumi alaliste kulude piirmäärad.
  Eluruumi alaliste kulude piirmäärad
  (1) Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse jooksval kuul tasumisele kuuluvad alalise eluruumi alalised kulud järgnevalt: 1) üür kuni 3,00 eurot eluruumi normpinna ühe m2 kohta ühes kuus; 2) korterelamu haldamise kulu, sh remondiga seotud kulu kuni 2,00 eurot eluruumi normpinna ühe m2 kohta ühes kuus; 3) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse kuni 2,00 eurot eluruumi normpinna ühe m2 kohta ühes kuus; 4) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus kuni 15 eurot üheliikmelise pere kohta ning kuni 12 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus; 5) soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus kuni 13 eurot üheliikmelise pere kohta ning kuni 9 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus; 6) kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus kaugküttega eluruumi puhul kuni 5 eurot eluruumi normpinna ühe m2 kohta ühes kuus; kaugkütteta (ahi-, gaasi-, elektri-, jm küttega) eluruumi puhul kuni 3,50 eurot ühe m2 kohta kuus kütteperioodil (1. septembrist kuni 31. maini). Kui kuludokumendil kajastub taotlusele järgneva perioodi küttekulu, kompenseeritakse see kuludokumendi esitamisele järgnevatel kuudel vastavalt kehtestatud piirmäärale kuludokumendil näidatud summa kompenseerimiseni või kuni uue kuludokumendi esitamiseni; 7) elektrienergia tarbimisega seotud kulu kuni 28 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 14 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus; 8) majapidamisgaasi ühe ballooni maksumus perekonna kohta 4 kuu jooksul; 9) maamaksu kulu, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind kuni 0,2 eurot ühe m2 kohta kuus; 10) hoonekindlustuse kulud, mis on arvestatud kasutatavale eluruumile kuni 0,3 eurot ühe m2 kohta kuus; 11) olmejäätmete veotasu kuni 5 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 4 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus.
 • Kinnitas madala sissetuleku piiri ja Paide linna eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määrad alates 1. jaanuarist 2018 järgmiselt:
  1. sotsiaaltoetuste taotlemise madala sissetuleku piiriks 180 eurot pereliikme kohta;
  2. sünnitoetuse suuruseks 400 eurot;
  3. esimest korda kooli mineva lapse koolitoetuse suuruseks 150 eurot;
  4. puudega lapse hooldajatoetuse suuruseks 200 eurot ühes kuus;
  5. alaealise lapse perekonnas hooldamise toetuse suuruseks 100 eurot kvartalis; 6. täisealise isiku hooldajatoetuse suuruseks 50 eurot ühes kuus;
  7. matusetoetus 250 eurot lahkunu kohta.
 • Tunnistas kehtetuks järgmised määrused:
  1) Paide Linnavolikogu 21.02.2008 määrus nr 3 „Parima sotsiaaltöötaja preemia määramise kord" tunnistatakse kehtetuks. (2) Paide Linnavolikogu 21.03.2013 määrus nr 7 „Topo-geodeetiliste uurimistööde ja teostusmõõdistamiste kord Paide linnas" tunnistatakse kehtetuks. (3) Paide Linnavolikogu 31.03.2005 määrus nr 6 „Paide linna autasude asutamine" tunnistatakse kehtetuks. (4) Paide Vallavolikogu 28.02.2013 määrus nr 6 „Ametnike haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavad nõuded" tunnistatakse kehtetuks. (5) Paide Vallavolikogu 10.10.2013 määrus nr 35 „Ametiautode kasutamise kord" tunnistatakse kehtetuks. (6) Roosna-Alliku Vallavolikogu 27.09.2007 määrus nr 18 „Ametiautode kasutamise kord" tunnistatakse kehtetuks. (7) Roosna-Alliku Vallavolikogu 27.03.2014 määrus nr 6 „Roosna-Alliku Vallavolikogu liikme, vallavanema ja vallavalitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise kord" tunnistatakse kehtetuks. (8) Roosna-Alliku Vallavolikogu 31.05.2012 määrus nr 8 „Roosna-Alliku Vallavolikogu töökord" tunnistatakse kehtetuks. (9) Roosna-Alliku Vallavolikogu 27.03.2014 määrus nr 5 „Korruptsioonivastase seaduse rakendamise kord" tunnistatakse kehtetuks.
 • Pikendas Paide linna üldplaneeringu aastani 2010 kehtivust.
  Tulenevalt ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse 1. jaanuaril 2018 jõustuvast redaktsioonist vaatavad kohaliku omavalitsuse üksused, mis haldusreformi käigus ühinesid või liitusid, oma üldplaneeringud üle hiljemalt 1. juuliks 2018. Üldplaneeringu ülevaatamisel analüüsitakse, kuidas on toimunud üldplaneeringu senine elluviimine ning hinnatakse, kas see on olnud vastavuses üldplaneeringus kavandatuga ja kohaliku omavalitsuse vajadustega. Ülevaatamise lõppeesmärk on selgitada välja, kas on võimalik jätkata olemasoleval kujul üldplaneeringu edasise elluviimisega või tuleb üldplaneering osaliselt või tervikuna kehtetuks tunnistada.
 • Kinnitas asustusüksuse Paide linn teehoiukava 2018-2022.
  Teehoiukava koostamisel on lähtutud põhimõttest, et linna teedevõrk on väljakujunenud ja oma tiheduselt praegustele vajadustele vastav. Vahendite optimaalse kasutamise eesmärgil on oluline linna teedevõrgu säilimine ning jätkuv parendamine, mille tulemusel tagatakse ohutumad tingimused liiklemiseks nii sõidukitele kui ka jalakäijatele. Teehoiukava eesmärgiks on anda huvitatud isikutele (sh kodanikud, ettevõtjad, erinevad organisatsioonid ja seotud isikud) teavet linna teede ja tänavavõrgu korrashoiul planeeritavatest tegevustest, mis võimaldab luua järjepidevuse planeeritavates tegevustes ja tagada teede korrasoleku, ohutuse ja mugavad ning säästlikud liiklustingimused.
 • Kehtestas maamaksumäära ja maamaksust vabastamise alused Paide linna haldusterritooriumil: 1) põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksumäär on 1,0 protsenti maa maksustamishinnast aastas; 2) teiste sihtotstarvetega maade maamaksumäär on 2,5 protsenti maa maksustamishinnast aastas.
  Maamaksust vabastatakse riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel pensioni saaja või isik, kellel on töövõimetoetuse seaduse alusel tuvastatud osaline või puuduv töövõime, tema kasutuses oleva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas linnas asustusüksusena, alevis, alevikus ning üldplaneeringuga või maakonnaplaneeringuga tiheasustusega alaks määratud alal kuni 0,15 ha ulatuses. Maamaksust vabastatakse represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isik okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse mõistes tema kasutuses oleva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas.
 • Otsustas rahuldada AS TREV-2 Grupp 20.11.2017 esitatud vaide tunnistada kehtetuks Roosna-Alliku Vallavolikogu 10. oktoobri 2017 otsuse nr 37.
  Vaide esitaja põhjendab vaide esitamist sellega, et Haldusmenetluse seaduse (HMS) § 56 kohaselt soodustava haldusakti andmisest keeldumine peab olema kirjalikult põhjendatud ning kaalutlusõiguse alusel antud haldusakti põhjenduses tuleb märkida, millest haldusorgan on haldusakti andmisel lähtunud. Roosna-Alliku Vallavolikogu põhjendused: „planeeritav Viisu uuringuruum asub elamutele suhteliselt lähedal (ca 600 m lähima elamuni) ja Viisu küla elanikud on seetõttu kaevanduse rajamise vastu; tegemist on äärmiselt tundliku hüdrogeoloogilise režiimiga piirkonnaga, kus kaevandamine vee alandamisega põhjustab kaevudes veetaseme alanemist, allikatoiteliste jõgede, s.h. Vodja jõe (forellijõgi), allikaalade ja allikajärvede (Vanaveski järv, Allikajärv) kuivaks jäämist." on seotud kaevandamisega, aga mitte geoloogilise uuringu teostamisega. Seega vaide esitaja hinnangul ei ole toodud põhjendused asjakohased ega ei saa olla aluseks, uuringuloa väljastamisest keeldumiseks. Seda vastuväidet toetab ka kohtupraktika. Kui asjaoludest tulenevalt on ebatõenäoline, et uuringute eesmärgiks seatud kaevandamine tulevikus võimalikuks osutub, on see üks kaalutlus, mida uuringuloa kooskõlastamisel arvestada. RoosnaAlliku Vallavolikogu oleks saanud uuringuloa siiski kooskõlastada ja anda oma seisukohta, et kaevandamine ei osutu tõenäoliselt võimalikuks. Seejärel on uuringuloa taotlejal võimalik ise otsustada, kas ta peab uuringute tegemist sellises olukorras otstarbekaks või loobub uuringuloa taotlemisest.
 • Otsustas saata teisele lugemisele täpsustuste tegemiseks AS TREV-2 Grupp geoloogilise uuringu loa taotluse ja geoloogilise uuringu loa andmise korralduse eelnõu ehituslubjakivi tarbevaru uuringuks Järva maakonnas Paide linnas Viisu külas asuvas Viisu uuringuruumis järgmistel tingimustel: 1.1 uuringusse lisada maapõueseaduse § 20 lõike 2 punktides 2 ja 3 nimetatud uuringud ning selgitada välja äärmiselt tundliku hüdrogeoloogilise režiimiga piirkonna kaevude, allikatoiteliste jõgede, sh Vodja jõe (forellijõgi), allikaalade ja allikajärvede (Vanaveski järv, Allikajärv) veeressursi ohutus ehituslubjakivi kaevandamisel; 1.2 uurida kaevandamise mõjupiirkonna lähimate kaevude veetasemeid; 1.3 kirjeldada uuringualal leiduvaid looduskaitsealuseid liike või nende puudumist, et vältida nende hävimist kaevandamisel; 1.4 esitada uuringu aruanne esimesel võimalusel pärast aruande valmimist naaberkinnistute omanikele ja Paide Linnavalitsusele.
  Paide Linnavolikogu on seisukohal, et kaevandamise loa kooskõlastamine Viisu uuringuruumis ei osutu võimalikuks, kuna kaevandamine Viisu uuringuruumis on liigselt elamuala lähistel, kus kaevandamistegevus mõjutaks kohalike elanike elukvaliteeti ja kinnisvara väärtust ning kaevandamine juba tegutsevas Eivere lubjakivikarjääris on toonud kaasa lähiümbruse elanike elukeskkonna olulise halvenemise.
 • Otsustas saata teisele lugemisele täpsustuste tegemiseks AS TREV-2 Grupp geoloogilise uuringu loa taotluse ja geoloogilise uuringu loa andmise korralduse eelnõu ehituslubjakivi tarbevaru uuringuks Järva maakonnas Paide linnas Korba külas asuvas Korba uuringuruumis järgmistel tingimustel: 1.1. lisada korralduse otsustava osa punktile 3.2.5 täiendav alapunkt „sulgeda nõuetekohaselt uuringute käigus rajatud puuraugud"; 1.2. teostada uuringu koosseisus maapõueseaduse § 20 lõike 2 punktides 2 ja 3 nimetatud uuringud ning selgitada välja tundliku hüdrogeoloogilise režiimiga piirkonnas paiknevate kaevude veeressurss; kaevandamisloa taotlejal teostada vähemalt ühe kilomeetri raadiuses uuringualast paiknevate hoonete lõhkamiseelne ülevaatus koos hoonete omanikega; 1.3. fikseerida kaevandamise mõjupiirkonna kaevude veetasemed; 1.4. teostada uuringualast vähemalt ühe kilomeetri raadiuses paiknevate hoonete seisukorra ülevaatus koos hoonete omanikega ja fikseerida tulemused; uurida täiendavalt kaevanduse mõju II kategooria kaitsealuse liigi, kanakulli elupaigale; 1.5. kirjeldada uuringualal ja kavandamise mõjupiirkonnas leiduvaid looduskaitsealuseid liike, sealhulgas kanakulli elupaika, et vältida nende hävimist kaevandamisel; 1.6. esitada uuringu aruanne esimesel võimalusel pärast selle valmimist naaberkinnistute omanikele ja Paide Linnavalitsusele.
  Paide Linnavolikogu on seisukohal, et kaevandamise loa kooskõlastamine Korba uuringuruumis ei osutu võimalikuks, kuna kaevandamine on liiga lähedal kasutuses olevale Eivere lubjakivikarjäärile ja kaevandamise koosmõju kahes karjääris halvendab oluliselt piirkonna elanike elukeskkonda.
 • Otsustas võtta Paide linnale varaline kohustus ja sõlmida AS-ga SEB Liising kasutusrendi leping sõiduauto Toyota Auris osamaksete tasumiseks.
  Järva Maavalitsus lõpetab tegevuse alates 01.01.2018 ning on esitanud Paide Linnavalitsusele info kasutusrendi lepingute üle võtmise kohta. Paide Linnavalitsus on arutanud ametiauto vajalikkust ning on seisukohal, et ametiauto on vajalik Paide linna sotsiaalosakonnas tööülesannete täitmiseks.
 • Otsustas osaleda liikmena Eesti Linnade Liidus (üldkoosoleku järgselt Eesti Linnade ja Valdade Liit).
 • Nimetas esindajad ja nende asendajad Eesti Linnade Liidu (üldkoosoleku järgselt Eesti Linnade ja Valdade Liit) üldkoosolekule ja volikokku
 • Kinnitas Järvamaa Omavalitsuste Liidu 2018. aasta liikmemaksu suuruse
 • Nimetas esindajad Järvamaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolekule ja juhatusse
 • Nimetas esindajad hoolekogudesse
 • Määras huvide deklaratsioonide esitama kohustatud isikute ringi ja moodustas deklaratsioonide kontrollimise komisjoni