« Tagasi

Paide linnavolikogu 15.03.2018 istungi kokkuvõte

Paide linnavolikogu

 • kehtestas aleviku- ja külavanema statuudi
  Statuudi eesmärgiks on vanema õiguste täpsustamine tagamaks kogukonna liikmete kaasamist aleviku, külade ja linna arengu suunamisel. Vanemal on õigus esitada linnavalitsusele ja volikogule avaldusi aleviku või küla puudutavate küsimuste arutamiseks või otsustamiseks; kutsuda kokku elanike üldkoosolekuid ja algatada kogukonna probleemide lahendamiseks arutelusid; nõuda elanike huve puudutavate küsimuste arutamist linnavalitsuses ja linnavolikogus; osaleda ettepanekutega ja avaldada arvamust linnavolikogu istungitel ja linnavolikogu komisjonide koosolekutel, kus arutatakse aleviku või küla puudutavaid probleeme ja taotleda aleviku või küla nimel rahalisi vahendeid linna eelarvest ning toetusi erinevatest allikatest, lähtudes üldkoosolekul arutatud ja poolthäälteenamuse saanud otsustustest ning aleviku või küla arengukavast. Vanem võib juhtida elanike ning aleviku või küla territooriumil viibivate isikute tähelepanu heakorda, avalikku korda jms puudutavatele probleemidele ning teha sellekohaseid märkusi ning saada kohalikult omavalitsuselt oma tegevuseks vajalikku teavet.
  Paide linnas on kokku 40 küla, mis paiknevad vastavalt Paide piirkonnas 28 ja Roosna-Alliku piirkonnas 12. Külavanemal on oluline roll elanike kaasamisel ühistegevusse ja neid on kaasatud õigusakti koostamise protsessi.
 • kehtestas Paide linna põhimääruse
 • muutis Paide Linnavolikogu 23.11.2017 otsust nr 66 "Paide Linnavalitsuse struktuuri, teenistuskohtade koosseisu ning teenistuja haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavate nõuete kehtestamine"
 • kehtestas Paide Hammerbecki Põhikooli põhimääruse. Määrus hakkab kehtima alates 01.09.2018
 • kehtestas Paide Hillar Hanssoo Põhikooli põhimääruse. Määrus hakkab kehtima alates 01.09.2018
 • kehtestas Tarbja Lasteaed-Kooli põhimääruse
 • kehtestas Anna Vaba Aja Maja põhimääruse
 • kehtestas Viisu Rahvamaja põhimääruse
 • tunnistas kehtetuks Paide Linnavolikogu 28.04.2017 määruse nr 10 „Noorte projektlaagri pidamise tingimused ja kord"
 • kehtestas Paide linnavara valitsemise korra. Senimaani reguleerisid endise Paide linna, Paide valla ja Roosna-Alliku valla territooriumitel valdkonda kolm erinevat korda. Töökomisjon fikseeris igas omavalitsuses esinenud kitsaskohad ning käesoleva määruse ettevalmistamisel on komisjonis tõstatunud ettepanekutega võimalusel arvestatud.
 • kehtestas Paide linna hankekorra
 • muutis Paide Linnavolikogu 21.12.2017 määrust nr 34 „Paide linna finantsjuhtimise kord"
 • määras piirkonnajuhile Peeter Saldrele isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise hüvitise piirmäära alates 1. aprillist 2018
 • otsustas võõrandada suulise enampakkumise korras Paide linnale kuuluvad all-loetletud korteriomandid ja kehtestada korteriomandite võõrandamise alghinnad järgmiselt:
  1.1. Paide linn Suur-Aia tn 25 korteriomandid M-2, M-3 , M-4 alghinnaga 70 000 eurot;
  1.2. Paide linn Väike-Aia tn 2 korteriomandid M-1 ja M-2 alghinnaga 130 000 eurot.
  1.3. Paide linn Roosna-Alliku alevik, Nooruse tn 8 korteriomand korter nr 1, mille alghind enampakkumisel on 1600 eurot.
 • otsustas kingina vastu võtta L. R. kuuluv korteriomand asukohaga Paide linn, Kure 9-9 tingimusel, et Paide Linnavalitsus osutab kaasfinantseerijana isikule sotsiaalhooldusteenuseid.
 • otsustas vastu võtta Paide linnale üle eelarveaasta kohustus ja anda sihtasutuse Paide Haldus haldamisele Paide linnale kuuluvad eluruumid:
  1.1 Nooruse 5-9, Roosna-Alliku alevik, Paide linn;
  1.2 Nooruse 5-10, Roosna-Alliku alevik, Paide linn;
  1.3 Nooruse 12-10, Roosna-Alliku alevik, Paide linn;
  1.4 Õnne 1-16, Viisu küla, Paide linn;
  1.5 Õnne 2-5, Viisu küla, Paide linn;
  1.6 Õnne 2-18, Viisu küla, Paide linn;
  1.7 Viisu mnt 9-2, Viisu küla, Paide linn;
  1.8 Pärna kinnistu, Mäeküla küla, Paide linn.
 • muutis Paide Linnavolikogu 8. novembri 2017 otsust nr 62 „Paide Linnavolikogu hariduskomisjoni koosseisu kinnitamine" punkti 1.6 alljärgnevalt:
  1.1. arvata komisjoni koosseisust välja Ivi Kukk;
  1.2. arvata komisjoni koosseisu Jüri Kaugerand.