« Tagasi

Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise tegevused taotlejale

Hea taotleja!

See info on teile abiks eluaseme füüsilise kohandamise taotlemisel. Enne taotluse esitamist tutvuge alloleva informatsiooniga.

Teie kontaktisik Paide Linnavalitsuses on:
Juta Laimets
Tel. 383 8628; 5836 2777, e-post: juta.laimets@paide.ee

Eluruumi kohandamist taotletakse erivajaduse katmiseks:
1. liikumisel (nt eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja
selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamine);
2. hügieenitoimingutes;
3. köögitoimingutes.

2018. aastal teostatakse eluruumide kohandamist kokku 5 inimesele. Järjekorra loomise aluseks on taotluse registreerimise aeg Paide Linnavalitsuses.

Eluruumi kohandamist saate taotleda, kui teil on tuvastatud puude raskusaste puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse mõistes ja sellekohane kehtiv otsus.

Kohandada saab eluruumi, mis:
1. asub Paide linna haldusterritooriumil ning
2. on teie rahvastikujärgne ja tegelik elukoht,
3. on aastaringseks elamiseks sobiv;
4. on teie või teie pereliikme omandis, kaasomandis või kasutuses lepingu alusel.

Millal ja kuhu saab taotlust esitada?
Taotluste vastuvõtuperiood algab 11. aprillil  ja lõpeb 13. mail 2018. Taotluse koos lisadega võite esitada elektroonselt digitaalselt allkirjastatult aadressil juta.laimets@paide.ee, posti teel Paide Linnavalitsus, Pärnu tn 3, Paide linn, Paide linn, 72711 Järvamaa.

Samuti võtab kohapeal (Pärnu tn 3, Paide linn) taotlusi vastu Paide Linnavalitsuse kontaktisik esmaspäeviti ja neljapäeviti kell 9.00-12.00 ja 13.00-15.

Taotlust esitama tulles võtke kindlasti kaasa isikut tõendav dokument. Enne taotluse esitamist, kontrollige, kas on olemas kõik kohandamise taotlemiseks vajalikud dokumendid.

TAOTLUSE ANKEET

Nõuetele vastavate taotluste sisuliseks kontrolliks teeb Paide Linnavalitsuse kontaktisik kodukülastused taotletud kohanduse vajaduse ja selle teostamise võimalikkuse hindamiseks. Kui teie eluruumi kohandamise vajadus on põhjendatud ning eluruumis on võimalik teha kohandamise töid, tuleb teil võtta hinnapakkumised vähemalt kahelt ettevõttelt.

Soodsam hinnapakkumine valitakse välja koostöös Paide Linnavalitsusega. Hinnapakkumises peavad olema kohandamiseks vajalike materjalide maksumus, tööde maksumus ning muud kulud kululiikide kaupa välja toodud. Statsionaarsete abivahendite (nt platvorm- või laetõstuk) hinnapakkumised ei pea olema koostatud ühele ja samale mudelile, kuid peavad olema koostatud sarnase funktsionaalsusega ning vastama Teie erivajadusele.

Kui eluruumi kohandamiseks on vajalik ehitusteatise esitamine või ehitusloa taotlemine ja sellega kaasnevad kohustused, siis selle organiseerimisega tegelete teie või kohandamise tööde teostaja. Paide sotsiaaltöötaja nõustab teid ning jälgib kohandamise vastavust õigusaktidele ja kokkuleppetele.

Paide Linnavalitsus otsustab taotluse rahuldamise esitatud taotluse, selle lisadokumentide, kodukülastuse ja soodsama hinnapakkumise põhjal ning esitab taotluse hiljemalt 15.06.2018 rahandusministeeriumile, mis edastab toetuse määramise või mitte määramise kohta otsuse hiljemalt 45 tööpäeva peale toetuse taotluse esitamist.

Kui kohandamise tööde tegelik maksumus ületab Paide linna rahastust, peate katma ülejäänud
summa omaosalusena. Kohandamise töid võib alustada peale lepingu allkirjastamist. Paide Linnavalitsus ei kata juba alustatud või lõpetatud kohandamiste kulusid.

Kui kohandamise tööde käigus ilmneb, et eluruumi ei ole võimalik kohandada soovitud viisil või soovite loobuda mõnest kohandamise töö osast, siis tuleb Teil koheselt ühendust võtta Paide Linnavalitsuse kontaktisikuga ja kooskõlastada uus lahendus enne tööde jätkumist. Sellest lähtuvalt võib muutuda eluruumi kohandamise tööde maksumus ja ameti poolt kaetav osa.

Kohandamise tööde eest tasumine toimub kohandamise tööde teostaja poolt esitatud arve alusel ainult peale üleandmise-vastuvõtmise akti sõlmimist.

Paide Linnavalitsus ei kata:

  • kohandamise taotlemiseks tehtud kulusid;
  • kohandamisega seotud kulusid, mille vajadus ei tulene otseselt teie erivajadustest (nt tünnisaun, aurusaun) ega ole vajalikud eluruumi ehituseelse väljanägemise taastamiseks;
  • kulusid ehitusmaterjalidele ja abivahenditele, millele on olemas soodsam ja teie erivajadusi arvestav alternatiiv;
  • tahtlikult vääralt arvestatud kulusid;
  • kohandamise tööde teostaja vastutusalas olevast lohakusest või tegemata jätmise tagajärjel tekkinud kulusid.

Edukat taotlemist!