« Tagasi

Paide linnavolikogu 21.06.2018 istungi kokkuvõte

Paide Linnavolikogu
 • kehtestas Paide linna jäätmekava 2018-2023
 • kehtestas elutähtsa teenuse toimepidevuse nõuded
 • võttis vastu Aia tänava detailplaneeringu
  Detailplaneeringu (ala suurus on ca 1,5 ha) avalik väljapanek toimub 18. juuli kuni 16. august 2018 Paide linna kodulehel ja tööajal Paide Linnavalitsuses (Pärnu tn 3, Paide linn). Detailplaneeringuga kavandatakse alale uus, Aia tänava paarisnumbritega kinnistutele juurdepääsuks mõeldud tänav ning kinnistuid teenindav vee- ja kanalisatsioonitrass. Tänav kavandatakse osaliselt Reopalu jõe ehituskeeluvööndisse. Detailplaneeringuga soovitakse muuta kehtivat üldplaneeringut maakasutuse juhtotstarbe osas, elamumaast transpordimaaks. Kui väljapaneku ajal esitatakse kirjalikke arvamusi, siis toimub väljapaneku tulemuste avalik arutelu Paide Linnavalitsuses (Pärnu tn 3, II korruse saal) 22. augustil 2018 kell 16.45.
 • muutis määrust „Linnavara valitsemise kord"
 • otsustas võtta Paide linnale kohustuse üle eelarveaasta ning lubada Paide Linnavalitsusel ametiasutusena sõlmida leping Paide linna Tallinna tänava rekonstrueerimiseks järgmistel tingimustel:
  1.1. lepingu kestvus 01.08.2018–01.10.2019;
  1.2. rekonstrueerimistööde teostamine toimub 1. augustist 2018 kuni 1. oktoobrini 2019;
  1.3. lepingu hinnanguline maksumuseks on 1 650 000 eurot.
  2017. aastal sõlmiti projekteerimisleping Tallinna tänava rekonstrueerimisprojekti koostamiseks, hetkel on projekt valmimisjärgus (kordusekspertiisis). Projektiga koos tellitud taotluseelarve järgi on rekonstrueerimistööde maksumuseks 1,65 miljonit eurot. Tööd sisaldavad sademevee ärajuhtimissüsteemide rajamist, tänavakatete, haljastuse ja kergliikusteede rekonstrueerimist, uue kergliikustee lõigu ja ülekäiguradade valgustuse rajamist ning tänava maa-alale linnamööbli paigaldamist. Tallinna tänav rekonstrueeritakse kogu pikkuses.
 • otsustas võtta Paide linnale kohustuse üle eelarveaasta ning lubada Paide Linnavalitsusel ametiasutusena sõlmida leping Paide linna külade teede talihoolduseks järgmistel tingimustel:
  1.1. lepingu kestvus 01.11.2018–30.04.2022;
  1.2. talihooldetööde teostamine 1. novembrist kuni 30. aprillini järgmistes Paide linna piirkondades:
  1.2.1. Tarbja – Pikaküla- Eivere- Korba- Mäo-Mündi- Viraksaare piirkond;
  1.2.2. Anna-Puiatu-Purdi piirkond;
  1.2.3. Mustla-Võõbu – Mustla-Nõmme piirkond;
  1.2.4. Valgma – Mäeküla – Sargvere – Suurpalu –Nurmsi piirkond;
  1.2.5. Roosna-Alliku aleviku piirkond;
  1.2.6. Viisu, Kirisaare, Koordi ja Vedruka külade piirkond.
  1.3. lepingu hinnanguline maksumus on 185 000 eurot.
 • kehtestas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Paide linnas
 • otsustas võõrandada sihtasutusele Paide Haldus otsustuskorras tasuta Paide linnale kuuluvate kinnisasjade olulise osana tänavavalgustus:
  1.1 Mäo reisiterminali ja Mäo keskuse vahelise kergliiklustee tänavavalgustus;
  1.2 Kriilevälja külas Rukkilille tee, Kalda tee, Paide-Mündi-Mäeküla tee, Nurme tänava ja Laasi tee tänavavalgustus;
  1.3 Sargvere külas Koeru tee, Pikk tänava, Pikk tänav 4 asuva spordiväljaku, Pargi tänava, Nooruse tänava, Pärna tee ja Alliksoone tee tänavavalgustus;
  1.4 Anna külas Kanarbiku tee tänavavalgustus;
  1.5 Pikakülas Korba-Eivere-Tarbja-Mäo tee tänavavalgustus;
  1.6 Tarbja külas Kooli tee, Kooli tee 1 asuva lasteaed-algkooli ja Jõe tänava tänavavalgustus;
  1.7 Vanaküla tänavalgustus;
  1.8 Mündi küla tänavavalgustus;
  1.9 Viraksaare külas Paide-Nahkmetsa tee, Küünisaare tee, Saare tee, Kirsi tee, Marja tee, Kauritsa tee ja Luige tee tänavavalgustus.
 • otsustas võtta Paide linnale varalise kohustuse Prääma tee 20a kinnistust moodustatava tänava krundi suurusega kuni 1100 m2 omandamiseks hinnaga kuni 3,19 eur/m2 ehk kogusummas 3509 eurot.
 • palus Paide Linnavalitsusel võtta edasistel eelarvete koostamistel arvesse revisjonikomisjoni tehtud ettepanekuid.
 • kinnitas Paide linna 2017. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande.
 • võttis vastu Paide linna 2018. aasta 1. lisaeelarve
 • otsustas lõpetada Paide Sotsiaaltöökeskuse tegevus alates 30. septembrist 2018. Paide Linnavalitsusel tagada teenuste jätkumine klientidele.
 • otsustas muuta alates 1. oktoobrist 2018 Paide Linnavolikogu 23.11.2017 otsust nr 66 „Paide Linnavalitsuse struktuuri, teenistuskohtade koosseisu ning teenistuja haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavate nõuete kehtestamine" ja kehtestada alates 1. oktoobrist 2018 ametiasutuse Paide Linnavalitsus struktuur, teenistuskohtade koosseis, jaotus ameti- ja töökohtadeks.
  Seoses Paide Sotsiaaltöökeskuse likvideerimisega on vaja muuta Paide Linnavalitsuse struktuuri, et täiendada sotsiaalosakonna struktuuriüksuse kohti tagamaks teenuste jätkumist.
 • saatis teisele lugemisele Paide linna arengukava aastani 2035 ja eelarvestrateegia aastateks 2019-2022
 • muutis Paide Linnavolikogu 19.04.2018 otsust nr 21 „Üle eelarveaasta kohustuse võtmine" punkti 2 järgmiselt:
  "Määrata riigihanke eeldatavaks maksumuseks 399 528 eurot"
  Aprillis delegeeris volikogu linnavalitsust korraldama riigihanke eesmärgiga leida toitlustaja Paide Hillar Hanssoo Põhikoolis järgmistel tingimustel:
  1.1. hankelepingu kestus 15.08.2018–30.06.2022;
  1.2. toitlustusteenuse osutamise koht on aadressil Lai tn 33, Paide linn kuni uue õppehoone valmimiseni;
  1.3. toitlustusteenuse osutamise koht pärast uue õppehoone valmimist on aadressil Kooli tn 1, Paide linn.
  12. augustil 2018 lõpeb üürileping OÜ-ga Elepak Lai tn 33, Paide hoones. Samas peab toitlustamine jätkuma seoses põhikooli osalise asumisega majja.