« Tagasi

Pärnu jõe äärse matka- ja suusaraja detailplaneeringu koostamise algatamine

18. oktoobri 2018 otsusega nr 59 algatas Paide Linnavolikogu Pärnu jõe äärse matka- ja suusaraja detailplaneeringu koostamise, andis detailplaneeringu lähteseisukohad ja jättis algatamata keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH).

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on anda ehitusõigus ja muud tingimused Pärnu jõe lähedasele alale matka- ja suusaraja ning tänavavalgustusrajatiste rajamiseks. Planeeringuala suurus on ca 9,4 ha ning planeeringuala on Pärnu jõe põhjakaldal olev ala Mündi jalakäijate sillast kuni Mündi ja Raudtee tänavate ristmikuni. Kuna üldplaneeringus ei ole matkarada või kergliiklusteed Pärnu jõe äärde planeeritud, on tegemist üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga. Enne detailplaneeringu koostamist on vajalik koostada topogeodeetiline alusplaan mõõtkavas 1:500 koos kaevude uuringuga. Detailplaneeringu eskiisi staadiumis tuleb matka- ja suusaraja lõikudes, kus maapinda ei täideta ning laudradu ei rajata, hinnata võimalikku negatiivset mõju kaldaaladele ja looduskooslustele.

KSH jäeti algatamata kuna eelhinnangu põhjal ei kaasne planeeringu elluviimisel eeldatavalt olulist keskkonnamõju.

Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise algataja ja kehtestaja on Paide Linnavolikogu (kontaktisik Ulvi Vürmer, tel 3838604, e-kiri paide@paide.ee), koostamise korraldaja on Paide Linnavalitsus (kontaktisik Marje-Ly Rebas, e-kiri marje-ly.rebas@paide.ee , tel 383 8632), koostaja valitakse hankemenetluse käigus.

Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise ja KSH algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda tööpäeviti Paide Linnavalitsuses (Pärnu tn 3, Paide linn, ruum nr 209). Digitaalselt on dokument kättesaadav Paide Linnavalitsuse dokumendiregistris.

Otsus