« Tagasi

Paide linnavolikogu 20.12.2018 istungi kokkuvõte

Paide linnavolikogu

 • võttis vastu eluasemelaenu intressi toetamise korra
 • võttis vastu korterelamute toetuste ja restaureerimistoetuste määramise korra
 • muutis Paide linna põhimäärust logo ja tunnuslause osas
  § 8. Paide linna logo ja tunnuslause
  1) Linna logo on kombineeritud märk, mis koosneb kujutisest ja sõnamärgist. Sõnamärk on LINN SÜDAMES. Kujutis on südame motiiv, mille sisse on kirjutatud "Paide".
  (2) Paide linna tunnuslause on: LINN SÜDAMES. Sõna "linn" võib asendada heade kommetega kooskõlas oleva sõnaga.
 • saatis teisele lugemisele Paide linna 2019. aasta eelarve
 • võttis vastu Paide Täiskasvanute Keskkooli põhimääruse
 • muutis raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise toetuse rahaliste vahendite kasutamise korda
 • muutis sotsiaalhoolekandelise abi andmise korda
 • muutis madala sissetulekupiiri ja Paide linna eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määrasid
 • volitas Paide linnavalitsust koostama Paide linna huvihariduse ja huvitegevuse kava
 • võttis vastu Paide linna välireklaami paigaldamise eeskirja
 • otsustas võõrandada korteriomandi Mündi tänaval
 • otsustas võõrandada Sargvere mõisa kinnistu
 • andis sihtasutusele Paide Spordikeskus tasuta kasutada Paide linnas Staadioni tn 1 kinnistu ja sellel asuv sademeveepumpla
 • otsustas võtta Paide linnale kohustuse üle kolme eelarveaasta ning lubada Paide Linnavalitsusel ametiasutusena sõlmida koostööleping MTÜ-ga Arvamusfestival järgmistel tingimustel:
  1.1. leping sõlmitakse kolmeks (3) aastaks, aastateks 2019 kuni 2021;
  1.2. MTÜ-le Arvamusfestival makstakse lepingus ettenähtud tähtaegadel igal aastal sihtotstarbelist tegevustoetust Paide linna eelarvest järgmiselt:
  1.2.1. 2019. aastal 25 000 eurot;
  1.2.2. 2020. aastal 40 000 eurot;
  1.2.3. 2021. aastal 50 000 eurot.
 • lubas Paide Linnavalitsusel muuta Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Anna Kogudusega sõlmitud käsunduslepingut ning lõpetada tähtajatu leping tähtajaga 31. detsember 2018. Paide Vallavalitsus ja Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Anna Kogudus on sõlminud 3. juunil 2005 tähtajatu käsunduslepingu Anna kalmistu haldamise korraldamiseks. Paide Linnavalitsusel on soov muuta kogudusega sõlmitud lepingut ning lisada detsembrikuu tegevustoetuse väljamaksele ka lisaeelarvega eraldatud täiendav toetussumma remonttöödeks. 2019. aasta toetussumma eraldamise otsustab Paide Linnavolikogu 2019. aasta eelarve vastuvõtmisel.
 • kinnitas Pärnu Maakohtu rahvakohtunikukandidaatideks Paide linnas Andres Müürsepp, Are Riistan, Valeri Ivanov ja Annika Nõulik
 • Informatsioonid - Järvamaa Arengustrateegiat 2035+ tutvustas konsultant Maiko Kesküla
 • Paide Avatud Noortekeskuse kolimise plaani ning riigigümnaasiumi ehitusplaane tutvustas Priit Värk