« Tagasi

Paide linnavolikogu 24.01.2019 istungi kokkuvõte

Paide linnavolikogu

 • võttis vastu 2019. aasta eelarve. Seletuskiri
 • kinnitas Paide linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018-2029
 • muutis Paide linna finantsjuhtimise korda, et oleks võimalik linnaeelarves volikogu määratud mittetulundusühingutele, seltsidele, sihtasutustele eraldada sihtotstarbelist toetust linnavalitsuse korralduse alusel.
 • muutis kolme- ja enamalapseliste perede laste huvihariduse toetamise korda, et toetada kolmelapselise pere ühte, neljalapselise pere kahte, viielapselise pere kolme jne lapse huvihariduse omandamist kuus 20 euroga.
 • muutis Paide Avatud Noortekeskuse põhimäärust
 • muutis huvihariduse ja huvitegevuse toetamise korda.
  Paragrahvile 5 lisati lõige 3 ja sõnastati järgmiselt: „(3) Kui huviringi või huvikooli kaugus on noore elukohast üle 50 kilomeetri ja noore elukohas ei pakuta vastava huvialaga tegelemise võimalust, siis toetatakse noore transporti sõidupileti alusel üks kord nädalas.";
  Paragrahvi 6 lõiget 1 muudeti ja sõnastati järgmiselt: „(1) Teenuse pakkuja esitab ametiasutusele linnavalitsuse poolt kinnitatud vormis taotluse hiljemalt 1. märtsiks. Täiendava taotluse tähtaeg on 1. oktoober.";
  Paragrahv 6 lõikele 3 lisati teine lause ja sõnastati järgmiselt: „Kui huvikool või huviring asub noore elukohast kaugemal kui 50 kilomeetrit, esitab taotleja koos taotlusega sõidupiletid eelnimetatud kuupäevadel ja nimetatud perioodi eest."
 • otsustas mitte  tühistada volikogu otsust nr 62
 • otsustas võtta Paide linnale üle eelarveaasta kohustuse ja anda sihtasutusele Paide Haldus haldamisele Paide linnale kuuluvad ja Paide linnas asuvad kinnistud ning eluruumid.
  1.1. Ruubassaare tee 5
  1.2. Lai 41
  1.3. Mündi tn 27-2
  1.4. Pärnu tn 9-51
  1.5. Põllu tn 18-56
  1.6. Pärnu tn 5-23
  1.7. Suur-Aia tn 61-5
  1.8. Kure tn 9-9
  1.9. Väike-Aia tn 34-3
  1.10. Väike-Aia tn 30-69
 • otsustas võõrandada otsustuskorras Odien OÜ-le Mäo külas asuv Neljaristi tee kinnistu hinnaga 10 402,71 eurot. Ettevõte esitas Linnavalitsusele avalduse sooviga osta Neljaristi tee kinnistu ning liita see sellele kuuluva Töökoja kinnistu koosseisu. Avalduses märgitakse, et Odien plaanib oma ettevõtte laiendamist ja projekteerida juba suuremale maaüksusele büroopinna ning autopargile remondi- ja hooldusetöökoja. Töökoja kinnistu piirneb ühelt poolt Mäo-Tarbja-Eivere-Korba riigimaanteega ja teiselt poolt Tallinn-Tartu riigimaanteega. Nende vahele jääb hoonestamata Neljaristi tee kinnistu, millel asub 167 meetri pikkune tupiktee ning mida kasutab oma kinnistule juurdepääsuks ainult Töökoja kinnistu omanik. Naaberkinnistute omanikele on tagatud juurdepääsud mööda Mäo-TarbjaEivere-Korba riigimaanteed.
 • moodustas Hillar Hanssoo nimelise heategevusliku sihtkapitali Andekas Laps nõukogu koosseisus: 1.1.Esimees: Aivar Tubli 1.2.Liikmed: Anneli Tumanski 1.3. Toomas Agasild 1.4. Annely Erm 1.5. Tõnu Uibopuu 1.6. Kaarel Vene
 • moodustas Paide linna haldusterritooriumil Riigikogu valimistel hääletamise korraldamiseks neli jaoskonnakomisjoni järgmiselt:
  1.1. jaoskonnakomisjon nr 1 9 liiget (Tiina Kivila - komisjoni esimees, Mairon Haarde, Tiiu Ülessaar, Ülle Laas, Anu Tornik, Marina Klein, Rutt Tuula, Lea Voorel, Marju Anvelt - komisjoni liikmed; Agne Pajula, Silja Kaulinš, Helgi Kamlat - komisjoni asendusliikmed)
  1.2. jaoskonnakomisjon nr 2 9 liiget (Anneli Raap – komisjoni esimees; Ulvi Vürmer, Annika Nõulik, Tatjana Ivanova, Elve Gustavson, Aiki Metssalu, Siiri Roos, Kadri Mandri, Merike Einma  – komisjoni liikmed; Ingrid Hindreko, Irene Virkoja- komisjoni asendusliikmed)
  1.3. jaoskonnakomisjon nr 3 9 liiget (Rita Laanetu – komisjoni esimees; Maire Uusmaa, Ulvi Part, Raili Korner, Jaan Sapp, Anu Käärik, Priit Põder, Are Riistan, Katrin Tamm - komisjoni liikmed; Annika Steinberg, Kirsikka Uusmaa - komisjoni asendusliikmed)
  1.4. jaoskonnakomisjon nr 4 5 liiget (Malle Maimann – komisjoni esimees; Anne-Ly Mägi, Kerli Jänts Anneli Karma, Andres Kivilaid - liikmed; Janika Mändla, Ene Karma, Kristiina Saagim, Martin Lindre - komisjoni asendusliikmed)
 • kinnitas Paide Linnavolikogu revisjonikomisjoni revisjoniakti „Paide linna osalemisest ühisasutustes".
 • kinnitas Paide Linnavolikogu revisjonikomisjoni 2019. aasta tööplaani
 • valis hariduskomisjoni esimehena jätkama Margit Udami ja aseesimeheks Andres Põllu