« Tagasi

Paide linnavolikogu 21.03.2019 istungi kokkuvõte

Paide linnavolikogu

  • kuulas ära Väätsa Prügila AS juhatuse liikme Alvar Jullineni ülevaate prügila tegevusest
  • kehtestas Aasa tänava piirkonna detailplaneeringu.

    Planeeringuala suurus on ca 3,7 ha. Planeeringus nähakse ette Aasa tänava pikendamine, millega tagatakse Aasa tänava piirkonna kinnistutele juurdepääs avalikult teelt. Planeeringus kavandatakse Aasa 13, Aasa 11 ja Mündi 27 kinnistutele ala avalikule mänguväljakule ning tehakse ettepanek Aasa tn 9 kinnistu piiride muutmiseks.
    Detailplaneeringuga muudetakse Paide linna üldplaneeringut (kavandatud tänava maa-alal maakasutuse juhtotstarbe muutmine üldmaast ja elamumaast transpordimaaks). Paide linna teehoiukavas on uue tänava pikenduse ehitamine ette nähtud 2019. aastal. Detailplaneeringu elluviimisel on eeldatavalt positiivne sotsiaalne ja kultuuriline mõju ning mõju looduskeskkonnale – paremini kavandatud ning maa omandisuhteid rohkem arvestav liikluskorraldus on keskkonnasõbralikum ning tekitab vähem sotsiaalseid pingeid.

  • lõpetas liikmelisuse MTÜ-ga Hangete Korraldamine

  • otsustas võõrandada enampakkumise korras Paide linnale kuuluv kinnisvara Roosna-Alliku alevikus, Nooruse tn 8 (katastritunnus 68401:003:0137) asuv korteriomand nr 1 (kinnistusregistri registrinumbriga 2575436) alghinnaga 1 000 eurot ning Vedruka küla, Kurvi kinnistu (katastritunnus 68401:001:0155) alghinnaga 300 eurot.

  • otsustas omandada Niidu tänaval 5 katastriüksust seoses AS-i Paide Vesi ühisveevärgi-ja kanalisatsioonitrasside projekteerimise projektiga

  • otsustas omandada Tuljaku tänaval 5 katastriüksust seoses AS-i Paide Vesi ühisveevärgi-ja kanalisatsioonitrasside projekteerimise projektiga