« Tagasi

Teade osaühing BaltSkan Ehitus õhusaasteloa taotluse menetlusse võtmisest

Paide Linnavalitsus annab teada, et Keskkonnaamet on võtnud menetlusse osaühing BaltSkan Ehitus (registrikood 10941940) õhusaasteloa taotluse ning selle lisaks olevad lubatud heitkoguste projekti (LHK projekt). Taotlus ja LHK projekt on registreeritud Keskkonnaameti dokumendisüsteemis 21.03.19 kirja nr 15-2/19/2948-5  all.

OÜ BaltSkan Ehitus põhitegevusalaks on plastikdetailide tootmine. Ettevõtte käitis asub Paide linnas Ruubassaare tee 8 kinnistul (kat nr 56701:001:002).  Käitises on kaks heiteallikat - lihvimisruumi ventilatsioon ja kruntimisruumi ventilatsioon. Vastavalt keskkonnaministri 14.12.16 määrusele nr 67 on õhusaasteluba nõutav, kui käitise kõikidest ühel tootmisterritooriumil asuvatest heiteallikatest väljutatakse välisõhku lenduvaid orgaanilisi ühendeid rohkem kui 0,5 tonni. OÜ BaltSkan käitisest eraldub aastas lenduvaid orgaanilisi ühendeid maksimaalselt 1,813 tonni.

Taotlus veebis: https://dhs-adr-kea.envir.ee/Display.aspx?ID=268703&Root=268703