« Tagasi

Teade detailplaneeringu vastuvõtmisest, avalikust arutelust

Paide Linnavalitsus teatab ,et Paide Linnavolikogu võttis 20. juunil 2019 korraldusega nr 100  vastu Paide linna Staadioni tn 2 ja Staadioni tn 4 kinnistute ning nende lähiala detailplaneeringu.

Detailplaneeringu eesmärgiks on rajada Staadioni tn 4 kinnistule UEFA 2. kategooria nõuetele vastav jalgpallistaadion ning anda ehitusõigus staadioni teenindavate hoonete, tribüünide, rajatiste, parklate ja tehnovõrkude rajamiseks. Põhitribüünil on kuni 1 630 ja otsatribüünidel kokku 512 kohta. Planeeringuala suurus on ca 5,2 ha. Kinnistutele on planeeritud liitumised ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga, alale nähakse ette tänavavalgustus tänavate, parklate ja spordiväljakute valgustamiseks, uus alajaam. Detailplaneeringus tehakse ettepanek muuta Paide linna reoveekogumisala piiri. Detailplaneering on kooskõlas alal kehtiva üldplaneeringuga.

Planeeringuga saab tutvuda Paide Linnavalitsuses (Pärnu 3, Paide linn) ja Paide linna kodulehel 19. juuli-2. august 2019. Avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub Paide Linnavalitsuses (Pärnu tn 3, II korruse saal) 14. augustil kell 16.30. Kui detailplaneeringu kohta ei esitata avaliku väljapaneku kestel kirjalikke arvamusi, avalikku arutelu ei korraldata.