« Tagasi

Maa-ameti avalik kirjalik enampakkumine

Maa-amet korraldab avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade kasutamiseks andmist vastavalt riigivaraseadusele ja keskkonnaministri 28.04.2010 määrusele nr 14 "Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva kinnisvara kasutamiseks andmise ja võõrandamise kord" (Kord).

Pakkumisi saab kirjalikult esitada teate avaldamisest kuni 05.09.2019 kella 10:30ni.

Keskkonnaministri 23.07.2019 käskkirja nr 1-2/19/510 alusel antakse põllumajanduslikuks kasutamiseks järgmised riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olev kinnisasi Paide linnas:
Järva maakond Paide linn Vilja kinnisasi (56701:001:0160; 19900 m2; kasutusala pindala 1,97 ha; (M)) alghind 187.-, tagatisraha 46.-

Enampakkumisel võivad osaleda kõik isikud, arvestades õigusaktides ettenähtud piiranguid.

Enampakkumisel osaleja on kohustatud enne pakkumise tegemist: 1. tähelepanelikult kinnisasja looduses üle vaatama. Kinnisasja võib looduses üle vaadata igal ajal, kui enampakkumisteates ei ole eraldi määratud konkreetse kinnisasjaga tutvumise aega ja tingimusi. Kinnisasja ja seda puudutavate andmetega tutvumata jätmise korral ei saa pakkuja hiljem väita, et ta ei olnud teadlik kinnisasja seisukorrast; 2. tutvuma rendile antava objekti kohta Maa-ameti kodulehel avaldatud infoga, sh kitsenduste kaardil kajastuva info ja kõigi lisatud dokumentidega; 3. tutvuma Maa-ameti kodulehel avaldatud enampakkumise tingimustega. Enampakkumisel osalemise avalduse allkirjastamisega kinnitab osaleja, et on tutvunud ja nõustub kõikide enampakkumise tingimustega; 4. tutvuma Maa-ameti kodulehel avaldatud rendilepingu projektiga; 5. tasuma tagatisraha hiljemalt pakkumise esitamise tähtpäevaks enampakkumisteates märgitud summas ja korras ning esitama tagatisraha tasumise maksekorralduse koopia, millel on märgitud nõutud andmed; 6. esitama tähtaegselt Maa-ametile pakkumise, mis vastab Ametlikes Teadaannetes ja Maa-ameti kodulehel avaldatud tingimustele. Kinnisasjad antakse põllumajanduslikuks kasutamiseks tähtajaliselt, rendileping lõpeb 01.10.2024. Enampakkumisel osalemise avalduse soovitame esitada Maa-ameti kodulehel avaldatud teates toodud vormil. Enampakkumisel osalemise avaldusel tuleb märkida: 1) pakkuja nimi; 2) pakkuja isikukood või registrikood; 3) kontaktaadress, kontakttelefon ja olemasolu korral e-posti aadress; 4) rendiobjekti nimetus ja katastritunnus; 5) dokumentide saatmise aadress (postiaadress või e-posti aadress, kuhu enampakkumise korraldaja saadab enampakkumisega seotud teavitused ja dokumendid; 6) numbrite ja sõnadega kirjutatud pakkumissumma täisarvuna eurodes (ilma sentideta). Pakkumine ei tohi olla alla alghinna. Kui numbrite ja sõnadega kirjutatud summad erinevad, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa. Kui pakkumissumma esitatakse sentidega, võetakse pakkumissummana arvesse vaid täisarvuline summa; 7) nõustumine enampakkumisel osalemise ja kinnisasja kasutamiseks andmise tingimustega, mis on kehtestatud enampakkumise teates; 8) pakkumise tegemise kuupäev; 9) pakkumise esitaja allkiri; Juhul kui avaldus allkirjastatakse digitaalselt, tuleb avaldus ja digitaalse allkirja kinnitusleht välja printida, lisada suletud ümbrikusse ja edastada Maa-ametisse. Sel juhul tuleb pärast pakkumiste avamise tähtpäeva ühe tööpäeva jooksul saata digitaalselt allkirjastatud avaldus (terve digikonteiner) e-posti teel Maa-ametile aadressile maaamet@maaamet.ee; 10) arvelduskonto number, kuhu tagatisraha tagastatakse juhul, kui tagatisraha makstakse ülekandega välisriigi pangast või sularahas panka. Enampakkumisel võib nii juriidiline isik kui ka füüsiline isik pakkumise teha ka esindaja kaudu, kellele on kirjalikult taasesitatavas vormis antud esindusõigus. Teise isiku esindajana osalemisel tuleb enampakkumisel osalemise avaldusel märkida:  Pakkuja nimi, isiku- või registrikood ning kontaktaadress ja kontakttelefon - märkida selle isiku andmed, kelle nimel pakkumine tehakse ja kes sõlmib kinnisasja rendilepingu.  Dokumentide saatmise aadress - kas esindatava või esindaja aadress, olenevalt sellest, millisele aadressile soovib pakkuja, et enampakkumise korraldaja saadab enampakkumisega seotud dokumendid ja teavitused.  Pakkumise esitaja allkiri - märkida pakkumise esitaja ehk volitatud esindaja nimi ja allkiri.  Ülejäänud tingimuste osas täita enampakkumise osalemise avaldus samuti nagu osalemisel iseenda nimel. Esindajana osalemisel tuleb koos enampakkumise avaldusega esitada esindusõigust tõendav volikiri. Digitaalselt allkirjastatud volikirja puhul tuleb juurde lisada ka digitaalse allkirja kinnitusleht ning andmete kontrollimiseks tuleb terve digikonteiner saata pakkumiste esitamise tähtpäevaks aadressil maaamet@maaamet.ee. Korraldajal on õigus nõuda volikirja esitamist vajadusel ka pärast pakkumiste esitamise tähtpäeva. Volikirja ei ole vaja esitada, kui äriühingu nimel pakkumise esitaja esindusõigus kajastub elektroonilises äriregistris. Kui enampakkumisel teise isiku nimel pakkumisi teinud isikul puudus pakkumise tegemise ajal esindusõigus, siis teda enampakkumisel osalejaks ei loeta. Hiljemalt pakkumise esitamise tähtajaks peab osaleja tasuma tagatisraha summas ja pangaülekande andmetega, mis on märgitud enampakkumisteates. Tagatisraha tuleb tasuda iga rendiobjekti kohta eraldi maksena Rahandusministeeriumi arvelduskontole: SEB - EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X); Swedbank - EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X); Luminor Bank - EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X); Makse teostamisel tuleb märkida vastavalt enampakkumise teates avaldatule:  viitenumber: 10917109000000,  selgitusse "rendile andmine, rendiobjekti nimetus ja/või katastritunnus";  kui tasutakse teise isiku eest, siis lisada selgitusse pakkuja nimi, kelle eest tasutakse.

Tagatisraha tasumisel sularahas panka või ülekandega välisriigi pangast, tuleb osalemise avaldusel märkida IBAN kood, panga nimetus (kui tagatisraha tasutakse välisriigi pangast), konto omaniku nimi ja kontonumber, kuhu tagatisraha tagastada. Tagatisraha tasumise maksekorralduse koopia tuleb esitada koos enampakkumisel osalemise avaldusega kinnises ümbrikus. Pakkumised peab esitama või saatma postiga kirjalikult hiljemalt 05.09.2019 hiljemalt kella 10:30-ks aadressil Akadeemia 4, Tartu 51003. Pakkumised tuleb esitada iga rendiobjekti kohta eraldi suletud ümbrikus, millele on märgitud:  pakkuja kontaktandmed;  objekti nimetus ja katastritunnus, mille kohta pakkumine esitatakse;  hoiatusmärge "Mitte avada enne 05.09.2019 enampakkumist!" Postiga saatmise korral arvestada, et arvesse võetakse vaid need pakkumised, mille postiteenuse osutaja on Maa-ametisse edastanud ettenähtud tähtajaks.

Pakkumise kinnitamisega võtab pakkuja endale kohustuse tasuda rendiobjekti eest pakutud renti ja sõlmida rendileping enampakkumisteates märgitud tingimustel ja kehtestatud tähtaja jooksul. Enampakkumisel osalejad on oma pakkumisega seotud alates pakkumise tegemisest kuni enampakkumise tulemuste kinnitamiseni. Isik või isikud, kelle kasuks enampakkumise tulemused kinnitatakse, on oma pakkumisega seotud kuni lepingu sõlmimiseni.

Kirjalike pakkumiste avamine toimub 05.09.2019 kell 11:00 Tartus Akadeemia 4 I korruse saalis Pakkumiste avamine on avalik. Arvesse võetakse ainult tähtaegselt ja nõuetekohaselt esitatud pakkumised. Maa-ametile pärast nõutud tähtaega toodud pakkumisümbrik tagastatakse saatjale avamata. Esitatud pakkumist ei võeta arvesse ja pakkujat ei loeta enampakkumisel osalejaks, kui esineb mõni järgmistest puudustest: • pakkumine esitatakse või selle toob postiteenuse osutaja Maa-ametile pärast nõutud tähtaega; • esitatud ümbrikult ei ole võimalik aru saada, et see sisaldab pakkumist ja millisele objektile; • tagatisraha ei ole makstud pakkumise esitamise tähtajaks; • eksimus tagatisraha tasumisel ei võimalda tuvastada, kas see on tasutud õigele kontole, õige viitenumbriga ja nõutud summas; • esitatud pakkumissumma on alla alghinna; • teise isiku esindamise korral puudub esindusõigus pakkumise esitamiseks; • mõni nõutud dokumentidest jäetakse esitamata või esitatakse puudustega ning enampakkumise tingimuste täitmist ei ole võimalik kindlaks teha. Kirjalik rendileping tuleb sõlmida 2 kuu jooksul enampakkumise tulemuste kinnitamisest arvates. Rendileping on tähtajaline, leping lõpeb 01.10.2024. Riigivaraseaduse ja korra alusel kehtestatud enampakkumise tulemuste väljaselgitamise, RVS § 66 lõikest 7 ning § 105 lõikest 2 tulenevate eelisõiguste kohaldamise, enampakkumise tulemuste kinnitamise, tagatisraha tasumise ja tagastamise ning lepingu sõlmimise reeglid on täpsemalt kirjeldatud Maaameti kodulehel aadressil www.maaamet.ee avaldatud enampakkumise tingimustes, millega osaleja on kohustatud tutvuma enne pakkumise tegemist. Rendile antavate kinnisasjade või enampakkumisel osalemise kohta saab täpsemat infot küsida telefoni teel Maa-ameti kodulehel avaldatud enampakkumise teates märgitud telefonidelt:  rendile antavate kinnisasjade ja enampakkumise osalemise kohta enne pakkumiste esitamise tähtpäeva.  muude enampakkumistega seotud küsimuste kohta igal tööpäeval. Kirjalikult esitatavad küsimused rendile antavate kinnisasjade või enampakkumisel osalemise tingimuste kohta tuleb esitada hiljemalt viis tööpäeva enne pakkumiste esitamise tähtaega e-posti aadressil maaamet@maaamet.ee või postiaadressil Akadeemia 4, 51003 Tartu. ____________________________________________________________________________________