« Tagasi

Tänavavalgustuse taristu rekonstrueerimisest ja kinnisasjadele sundvalduse seadmisest

AS Paide Vesi on saanud Ühtekuuluvusfondist toetust Järva maakonnas Paide linnas asustusüksustes Paide linn, Roosna-Alliku alevik, Valasti küla, Vedruka küla, Viisu küla, Pikaküla, asuvate ja eraomandis olevate kortermajade kinnistutel olemasoleva tänavavavalgustuse taristu rekonstrueerimiseks. Rekonstrueerimise tulemusena väheneb tänavavalgustuses elektrienergia tarbimine tänu efektiivsema LED-valgustustehnoloogia kasutuselevõtuga, aidates kaasa Paide linnas kaasaegse tänavavalgustussüsteemi loomisele. Samuti paraneb kohalike elanike elukeskkond, muutes kortermajade kinnistute sisesed teed valgemaks ning turvalisemaks.

AS Stik-Elekter koostas 2019. aastal põhiprojekti nr 9666PP, millega on lahendatud AS Paide Vesi tellimusel Paide linnas tänavavalgustuse liinide ehitusega ning mastide asendamisega ja olemasolevate õhuliinide demontaažiga seotud osad. Paide Linnavalitsus väljastas tänavavalgustuse taristu rekonstrueerimiseks 03.12.2019 ehitusteatise nr 1911201/23398. Tänavavalgustuse rekonstrueerimist eraomandis olevatel kinnisasjadel võimaldab kortermajade kinnisasjadele seatav sundvaldus. AS Paide Vesi soovib eraomandis olevatele kortermajade kinnisasjade osadele seada sundvalduse AS Paide Vesi kasuks tehnorajatiste talumiskohustuse kehtestamiseks olemasoleva tänavavavalgustus taristu rekonstrueerimiseks.

Kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse (edaspidi KAHOS) kohaselt ei ole sundvalduse puhul enam tegemist kinnistusraamatusse kantava piiratud asjaõigusega, vaid haldusaktiga seatava avalik-õigusliku kitsendusega, mis kehtib kinnisasja igakordse omaniku suhtes kinnistusraamatusse kandmata ning mis oma sisult vastab isiklikule kasutusõigusele. KAHOS § 39 lõige 1 sätestab, et sundvalduse seadmise otsustab isik, kelle pädevuses on ehitusseadustiku kohaselt välja anda ehitusluba (ehitusteatis), koordineerida ehitustegevust. KAHOS § 40 näeb ette erisuse sundvalduse seadmisel tehnovõrgu ja -rajatise talumise kohustuse kehtestamiseks, mille lõike 9 järgi kohaldatakse käesolevas paragrahvis sätestatut ka juba olemasoleva tehnovõrgu või -rajatise puhul. Sundvalduse seadmise kohta andmed esitatakse nii ehitisregistrile kui ka maakatastrile. Tänavavalgustuse taristu ruumilised andmed kajastuvad peale sundvalduse seadmist ning maakatastrile esitamist Maa-ameti X-GIS portaaliks avalikul kitsenduste kaardil. AS Paide Vesi on nõus KAHOS § 39 lõike 5 ja § 40 lõike 5 alusel maksma seadusest tulenevalt sundvalduse tasu.

KAHOS § 7 ja § 39 lõigete 3 ja 4 kohaselt, peab sundvalduse seadja teavitama kinnisasja omanikku sundvalduse seadmise menetlusest ning andma kinnisasja omanikule aega nelja nädala jooksul teate kättesaamisest arvates esitada oma arvamus sundvalduse seadmisega nõustumise või mitte nõustumise kohta. Teate võib kinnisasja omanikule kättetoimetada ka elektrooniliselt ning sundvalduse seadmise teate avaldada üleriigilise levikuga ajalehes. Haldusmenetlusseaduse § 25 lõikele 1 toimetatakse haldusakt, kutse, teade või muu dokument menetlusosalisele kätte postiga, dokumendi väljastanud haldusorgani poolt või elektrooniliselt. Sama seaduse § 31 lõike 1 punkti 1 kohaselt võib dokumendi resolutiivosa avaldada ka üleriigilise levikuga ajalehes, kui dokument on vaja kätte toimetada enam kui sajale isikule.

Paide Linnavalitsus avaldab sundvalduse seadmise eelnõu Paide linna kodulehel, sundvalduse seadmise teate üleriiklikus ajalehes „Postimees" ning avalikustab sundvalduse seadmise eelnõu ajavahemikul 12.03.2020 kuni 09.04.2020 ka paberkandjal, millega saab tutvuda Paide Linnavalitsuse II korrusel. Lisaks edastatakse teade sundvalduse seadmise kohta ka kõigile korteriühistutele nende ametlikele elektronposti aadressidele.

Paide Linnavalitsuse korralduse eelnõu

Korralduse eelnõu Lisa 1 (nimekiri kinnistutest)

Korralduse eelnõu Lisad 2 kuni 51 (sundvaldusega koormatavad maa-alad)

 

Paide Linnavalitsus palub kinnistuomanikel esitada arvamus sundvalduse seadmisega nõustumise või mitte nõustumise kohta kuni 9.aprillini 2020. Palume kirjalik arvamus esitada Paide Linnavalitsusele aadressil Paide linn, Pärnu tn 3 või saata e-posti teel paide@paide.ee.

Paide Linnavalitsus ja AS Paide Vesi loodavad kinnisasjaomanike ja korteriühistute mõistvale suhtumisele ning heale koostööle.