« Tagasi

Paide linnavolikogu 15.12.2016 istungi kokkuvõte

Paide linnavolikogu

 • Otsustas taotleda haldusreformi käigus haldusterritoriaalse korralduse muutmist Paide linna, Paide valla ja Roosna-Alliku valla osas eesmärgiga moodustada Paide linna, Paide valla ja Roosna-Alliku valla ühinemisel uus haldusüksus ja avalik-õiguslik juriidiline isik, mille nimi on Paide linn. 

 • kinnitas Paide linna, Paide valla ja Roosna-Alliku valla ühinemislepingu 

  Paide linna, Paide valla ja Roosna-Alliku valla ühinemisläbirääkimiste käigus on poolte esindajad seadnud ühiseks eesmärgiks tänaste omavalitsuste jätkusuutliku arengu ja strateegilise juhtimisvõimekuse suurendamise. Sellega soovitakse ühendada tänaste omavalitsusüksuste arengupotentsiaal ja tugevused, et anda oluline tõuge piirkonna tasakaalustatud arengusse.

  -                     Ühinemine võimaldab parandada omavalitsuse elanike elukvaliteeti ning arendada infrastruktuuri.

  -                     Ühinemine võimaldab tagada kogu piirkonna tervikliku ja tasakaalustatud arengu ning ühtse juhtimise, mis on eelduseks kohaliku omavalitsuse jätkusuutlikule tegevusele ning majandusliku potentsiaali kasvule, sealhulgas võimekusele osaleda planeerimises ja ühisprojektides.

  -                     Ühinemisega tagatakse suurem haldussuutlikkus, kvaliteetsemate avalike teenuste osutamine, kasutades selleks paremini olemasolevat inimressurssi ning hoonete ja vara ressurssi. Suurem eelarve võimaldab maandada paremini finantsriske ning koondada ressursse prioriteetsete tegevuste kiiremaks ja kvaliteetsemaks läbiviimiseks.

  -                     Suuremas omavalitsuses on võimalik osutada ka selliseid teenuseid, mille sihtrühm eraldiseisvate valdade/linnana on liiga väike.

  -                     Suuremal territooriumil on võimalik ellu viia detsentraliseeritud juhtimist, st kohaliku kogukonna ja külaliikumise kaasamist juhtimisse ning kogukonnateenuste arendamist ühendustega koostöös. Ühinemise tulemusena väheneb piirkonnasisene rivaliteet, ühiselt on võimalik planeerida piirkonna sotsiaalmajanduslikku arengut (lasteaiad, koolid, huviharidus, sotsiaalasutused, vaba aja ja sportimise võimalused) tagades nende teenuste kättesaadavuse ja ühtlase kvaliteedi kõigis piirkondades.

  Ühinemislepingu heakskiitmine ja elluviimine on kooskõlas Eesti Vabariigi Valitsuse poolt heaks kiidetud haldusreformi ajakava ja põhimõtetega, mille kohaselt on haldusreformi ajakava üheks etapiks KOV omaalgatuslike ühinemiste etapp kuni korraliste kohalike valimisteni 2017. aasta oktoobris.

  Läbirääkivatest omavalitsustest kõige suurema territooriumiga on Paide vald (300,58 km2), järgnevad Roosna-Alliku vald (132,16 km2) ja Paide linn (10,13 km2). Ühendomavalitsuse kogupindalaks kujuneb 442,87 km2.

  Rahvastikuregistri andmetel oli 1. juuli 2016 seisuga läbirääkimistes osalevate omavalitsuste elanike arv järgmine:

  Paide linn                    8 198

  Paide vald                   1 644

  Roosna-Alliku vald    1 052

  Seega kujuneks moodustatava omavalitsuse rahvaarv kokku 10 893 inimest.

  Elanike arvu ning vanuselist koosseisu iseloomustab alljärgnev tabel.

  KOV/vanuserühm arv (osakaal)

  0 – 6

  7 – 18

  19 – 64

  65+

  KOKKU 01.01.2016

  Paide linn

  565

  1041

  4882

  1770

  8258

  Paide vald

  121

    165

  1050

    318

  1654

  Roosna-Alliku vald

    58

    113

    671

    220

  1062

   

  Maksumaksjate arv ja põhitegevuse tulud

   

  Paide linn

  Paide vald

  Roosna-Alliku vald

  KOKKU

  Maksumaksjate arv märts 2016

  3 639

  736

  447

  4 822

  Maksumaksjate osakaal elanikkonnast

  44,4%

  44,8%

  42,5%

  44,3%

  Eelarve maht 2016

  9 883 879

  1 652 115

  1 172 305

  12 708 303

  Põhitegevuse tulud

  9 532 308

  1 392 784

  1 135 894

  12 060 989

  Tulumaks elaniku kohta

  627,36

  608,45

  546,58

  616,71

  Tulumaks maksumaksja kohta

  1 413,34

  1 359,10

  1 286,35

  1 393,29

   

  Läbirääkimiste käik

  §     26.02.15 – Paide linn tegi ettepaneku kõikidele Järvamaa omavalitsustele alustada läbirääkimisi maakonnaülese ühisomavalitsuse loomiseks – Türi ja Koigi otsustasid läbirääkimisi mitte alustada.

  §     17.12.15 – Paide linn tegi ettepaneku nn "Südamaa valdadele" – Paide, Väätsa, Roosna-Alliku, Kareda, Koigi, Imavere.

  §     28.01.16 – Järva-Jaani vald tegi ettepaneku Albu, Ambla, Imavere, Kareda, Koeru, Koigi, Roosna-Alliku valdadele. Roosna-Alliku valis ühinemisel Paide suuna.

  §     29.03.16 – Koeru vald tegi ettepaneku kõikidele Järvamaa omavalitsustele maakonnaülese ühisomavalitsuse loomiseks - ettepanek ei leidnud toetajaid.

  §     12.05.16 – Koigi lõpetas läbirääkimised Paide suunal.

  §     16.06.16 lõpetasid läbirääkimised Paide suunal ka Väätsa ja Imavere.

  Ühinemiskõnelusi jätkasid Paide linn, Paide vald ja Roosna-Alliku vald.  Lepingu ettevalmistamise perioodil käis juhtkomisjon koos regulaarselt kaks korda kuus. Augusti alguseks oli lepinguprojekt valmis, see saadeti ühinevate omavalitsuste volikogudele ning avalikkusele läbivaatamiseks ja ettepanekute tegemiseks. Augusti lõpul ja septembri alguses toimusid piirkondlikud rahvakoosolekud, Paide vallas toimus kohtumine kaheksas külas, Roosna-Alliku vallas kahes külas, Paide linnas toimus üks koosolek. Inimeste osalemine rahvakoosolekul oli üsna tagasihoidlik. Ühinemislepingule tehti kokku 52 muudatusettepanekut, suurem osa oli neist redaktsioonilised, kuid oli ka sisulisi ettepanekuid. Juhtkomisjon kiitis heaks 36 ettepanekut, 5 ettepanekut arvestati osaliselt, 11 ettepanekut ei arvestatud erinevatel põhjustel.

  Rahvaküsitluste tulemused

  Haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisega kaasnevaks elanike arvamuse väljaselgitamiseks viidi Roosna-Alliku vallas, Paide vallas ning Paide linnas 6.-7. novembril 2016 läbi küsitlused. Küsitlustulemused olid järgmised:

   

  Nimekirjas

  Osalenuid

  Osalus %

  "jah"

  "ei"

  Paide linn

  6786

  97

  1,4

  77

  20

  Paide vald

  1413

  107

  7,6

  90

  17

  Roosna-Alliku vald

  913

  101

  11,1

  91

  10

  KOKKU

  9112

  305

  6,7

  258

  47

  Ühinemisleping on koostatud kooskõlas Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 91, lepingus on sätestatud kõik vajalikud kokkulepped.

 • kinnitas Paide linna, Paide valla ja Roosna-Alliku valla koostöölepingu

 • otsustas maksta Paide linnapeale Siret Pihelgasele tulemustasu 2016. aasta töötulemuste eest 1500 eurot ning Paide abilinnapeale Ülle Leesmaale tulemustasu 1300 eurot

 • võttis vastu sotsiaalhoolekandelise abi andmise korra 

  Määrusega kehtestatakse Paide linna eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste (edaspidi toetus) taotlemise, määramise ja maksmise kord ning Paide linna osutatavate sotsiaalteenuste (edaspidi teenus) taotlemise ja osutamise tingimused.

  (2) Toetust makstakse ja teenuseid osutatakse üldjuhul isikule, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Paide linn. Turvakoduteenust, varjupaigateenust osutatakse ning vältimatut sotsiaalabi antakse kõikidele teenust ja abi vajavatele isikutele.

  (3) Toetust makstakse ja teenust osutatakse isiku või perekonna toimetulekuraskuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks või vähendamiseks.

  (4) Toetuste suuruse kinnitab Paide Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) oma otsusega.

  (5) Teenus on üldjuhul tasuline. Teenus on tasuta isikule, kelle sissetulek ühe pereliikme kohta on võrdne või jääb alla Vabariigi Valitsuse kehtestatud kahekordsest toimetulekupiirist.

  (6) Teenuste hinnad kehtestab Paide Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus).

  (7) Toetused jagunevad toimetuleku soodustamiseks makstavateks toetusteks ja sissetulekust mittesõltuvateks toetusteks.

 • suunas 2017. aasta eelarve teisele lugemisele
 • kinnitas Paide Sotsiaaltöökeskuse põhimääruse
 • Kehtestas Paide linna eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste taotlemisel madala sissetuleku piiriks 180 eurot pereliikme kohta
  Kinnitas Paide linna eelarvest makstava sünnitoetuse suuruseks 400 eurot
  Kinnitas Paide linna eelarvest makstava esimest korda kooli mineva lapse koolitoetuse suuruseks 100 eurot

 • Volitas Paide Linnavalitsust algatama ja korraldama riigihanke eesmärgiga sõlmida hankeleping ujulateenuse ostmiseks Paide linnas järgmistel tingimustel:

  1.1. hankelepingu kestus jaanuar 2019 - jaanuar 2034;

  1.2. ujulateenuse osutamise koht Paide linn;

  1.3. ujulateenuse kättesaadavus peab olema tagatud ajavahemikul 1. septembrist - 1. juunini igal tööpäeval esmaspäevast reedeni kella 08.00 - 18.00 õpilastele ujumise algõppe ning ujumistreeningute läbiviimiseks. Ujulateenuse kogumaht on vähemalt 18 rajatundi igal ujulateenuse osutamise päeval.

  2. Määrata riigihanke eeldatavaks maksumuseks 1 965 000 eurot 

 • Määras Paide linna 2016. ja 2017. aasta konsolideeritud majandusaasta aruannete audiitoriks Audest Audiitorteenused OÜ