« Tagasi

Paide linnavolikogu 16.05.2019 istungi kokkuvõte

  • Võttis vastu Paide linna 2019. aasta 1. lisaeelarve
  • Võttis Paide linnale laenu 10 aastaks kuni 2 230 000 eurot, kuna sellises mahus ei ole Paide Linnavalitsusel võimalik põhitegevuse tulude arvelt investeeringuid teostada. Laen on vajalik linnale oluliste investeeringute kulude katmiseks, sealhulgas SA Innove rahastatava projekti „Paide põhikooli ümberehitamine ja osaline lammutamine" omafinantseeringu ning Tarbja Lasteaed-Kooli Tarbja õppehoone katuse rekonstrueerimiskulude tagamiseks.
  • Muutis sotsiaalhoolekandelise abi andmise korda
  • Võttis Paide linnale kohustuse üle eelarveaasta, kus Maanteeamet rajab Mäeküla-Sargvere (Põllu tn) lõigus jalg- ja jalgrattatee järgmistel tingimustel: 1.1. Maanteeamet korraldab ehitustööde riigihanke 2019. aastal; 1.2. Paide linn jääb peale kogu projekti valmimist uute rajatiste valdajaks; 1.3. Paide linn korraldab jalg- ja jalgrattatee korrashoiu; 1.4. Paide linn rahastab Mäeküla-Sargvere lõigus tee ehitust 50% ulatuses; 1.5. Paide linn rahastab valgustuse ehitamist Põllu tänavast kuni Sargvere bussipeatuseni; 1.6. Paide linn finantseerib töid 2019. aastal 70 000 euro (sh käibemaks) ulatuses ning ülejäänud summa, eeldatavalt koos tänavavalgustuse rajamisega 65 000 eurot, tasub 2020. aastal.
  • Võõrandas sihtasutusele Paide Spordikeskus otsustuskorras tasuta Paide linnale kuuluva kunstmurustaadioni, et sihtasutusel oleks võimalik arendus- ja ehitustegevuseks toetusi taotleda ning kinnistut efektiivselt majandada
  • Nõustus Viisu turbatootmisala mäeeraldise maavara kaevandamise keskkonnaloa nr JARM-3/2003 kehtivusaja pikendamisega kuni 20. detsembrini 2049.
  • Sõlmis Türi vallas Reopalu külas asuva Türi vallale kuuluva ühiskanalisatsiooni ala ulatuse ning kasutamise tingimuste määramiseks halduslepingu.
  • Omandas Iva tänava T5, Jõekääru (T2, T4), Kasekese (T1, T4, T8), Niidu (T1, T2, T8), Roosi (T3, T5, T6), Vilja(T11, T15) ja Tuljaku (T2, T7) katastriüksused seoses AS-i Paide Vesi ühisveevärgiprojektiga
  • Vaatas üle revisjonikomisjoni kontrolli tulemused