« Tagasi

Paide linnavolikogu 18.10.2018 istungi kokkuvõte

1. Sotsiaalministeeriumi asekantsler Rait Kuuse ja Sihtasutuse Koeru Hooldekeskus juhatuse liige Terje Teder andsid ülevaate hooldekeskuse plaanidest
2. Saatis teisele lugemisele Paide linna 2018. aasta 2. lisaeelarve
3. Kehtestas müügipileti väljastamise tingimused ja hinna kauplemisel avalikel üritustel, kui kaubanduse korraldajana tegutseb Paide Linnavalitsus ametiasutusena või tema hallatav asutus
4. Kehtestas Paide linna heakorraeeskirja
5. Kehtestas Paide linna jäätmehoolduseeskirja
6. Saatis Paide linna teehoiukava 2018-2022 teisele lugemisele
7. Algatas Pärnu jõe äärse matka- ja suusaraja detailplaneeringu ning jättis algatamata Pärnu jõe äärse matka- ja suusaraja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamise, kuna eelhinnangu põhjal ei kaasne planeeringu elluviimisel eeldatavalt olulist keskkonnamõju.
Matkaraja detailplaneeringu koostamise eesmärk on rajada Pärnu jõe ja Mündi tänava vahelisele alale valgustatud matka- ja suusarada, mis ühendaks Paide Ühisgümnaasiumi lähiümbruses olevad matkarajad ja Ruubassaare tee 13 kinnistu tehismaastikul olevad ratta- ja suusarajad Ülejõe staadioni juures ning Paide tehisjärve lähiümbruses olevate matka- ja suusaradadega. Detailplaneeringu ala hõlmab ca 9,4 ha suuruse territooriumi Paide linna lõunaosas.
8. Nõustus Karude II kruusakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise keskkonnaloa kehtivusaja pikendamisega kuni 19. märtsini 2029.
9. Kehtestas Paide linna noortevolikogu põhimääruse
10. Kehtestas noorte omaalgatusprojektide toetamise korra
11. Muutis Paide Linnavolikogu 8. novembri 2017 otsuse nr 59 „Paide Linnavolikogu regionaalarengu komisjoni koosseisu kinnitamine" punkti 1.1: arvata komisjoni koosseisust välja Alan Olonen ning arvata komisjoni koosseisu Andrus Jakobson.
12. Tunnistas kehtetuks Pärnu tn 60 kinnistu detailplaneeringu
13. Kuulas ära linnavalitsuse informatsiooni Roosna-Alliku Lasteaia Hellik arengukava ja linnapea välislähetuse osas