27.12.18

Paide linna territooriumil kehtivad üldplaneeringuna

 1. Paide linna üldplaneering (kehtestatud Paide Linnavolikogu 10. oktoobri 2002 määrusega nr 29)
 2. Paide valla üldplaneering (kehtestatud Paide Vallvolikogu 27. oktoobri 2011 otsusega nr 48)
 3. Roosna-Alliku valla üldplaneering (kehtestatud Roosna-Alliku Vallavolikogu 24. septembri 2009 otsusega nr 43)
Teated!
 • Paide Linnavolikogu algatas 20. septembril 2018 otsusega nr 54 Paide linna üldplaneeringu ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise. Planeeringuala hõlmab kogu omavalitsusüksuse, Paide linna territooriumi. Üldplaneeringu koostamise põhieesmärk on Paide linna kui omavalitsusüksuse ühise arengu suunamine ja ruumilise arengu põhimõtete kokkuleppimine. 24. mail 2018 kinnitas Paide Linnavolikogu otsusega nr 28 Paide linnas kehtivate üldplaneeringute ülevaatuse tulemused, milles sõnastati esmased uue üldplaneeringu koostamise eesmärgid, milleks on  teede ja tänavate kaitsevööndite ulatuse korrigeerimine, küla piiride täpsustamine, avalikult kasutatavate veekogude määramine, tehnovõrkude asukohtade ning neist tulenevate kitsenduste määramine, projekteerimistingimuste andmise aluseks olevate tingimuste täpsustamine, teedevõrgu muudatustest tulenevate mõjude väljaselgitamine ning segakasutusega maa-alade maakasutuse juhtotstarvete täpsustamine.

  Paide linna üldplaneeringu kui strateegilise planeerimisdokumendi koostamise algataja ja kehtestaja on Paide Linnavolikogu (Keskväljak 14, 72711, Paide linn, tel 383 8 604), koostamise korraldaja ja koostaja Paide Linnavalitsus (Pärnu tn 3, 72711, Paide linn, tel. 383 8600).

  Algatamise otsusega saab tutvuda Paide linna kodulehel ja tööajal Paide Linnavalitsuses (Pärnu tn 3, Paide linn).

  Otsus

 • Paide linna üldplaneering

Määrus
Paide linna üldplaneeringu aastani 2010 kehtestamine
Üldplaneeringu seletuskiri

2002. aastal kehtestatud "Paide linna üldplaneeringu aastani 2010 lisad ja joonised":

bensiinitanklad
elamumaad
elanike tihedus
keskkonnamõjude hindamine
kaitsealused mälestised
maakasutuspiirangud
maakasutusplaan
rattateed ja mänguväljakud
tänavad ja parklad
äri- ja tootmismaad

 

 • Paide valla üldplaneering

Otsus
Piirangute kaart
Alade kaardid
Maakasutuse kaart
Seletuskiri
Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne
 

 • Roosna-Alliku valla üldplaneering

Otsus
Viisu küla maakasutusplaan
Valla maakasutuse kaardid
Roosna-Alliku asula maakasutuse kaart
Seletuskiri
Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne


Paide linnavolikogu 24. mai 2018 otsusega nr 28 "Paide linnas kehtivate üldplaneeringute ülevaatuse tulemuste kinnitamine" saab tutvuda siin ja Paide linnavolikogu kantseleis.