« Tagasi

Paide linnavalitsus võõrandab enampakkumisel korteriomandi

Paide Linnavalitsus võõrandab suulisel enampakkumisel korteriomandi aadressil: Pärnu tn 50-6, Paide, (katastritunnus 56601:005:0550, reaalosa 376/8641, registriosa nr 775936, 37,60 m2) alghinnaga 8 500 eurot, osavõtutasu 50 eurot, tagatisraha 850 eurot, enampakkumise sammu suurus 50 eurot.

Suuline enampakkumine toimub 24. aprillil 2017 kell 16.00 Paide raekojas (Keskväljak 14, Paide).

Tagatisraha ja osavõtutasu kanda Paide Linnavalitsuse arvelduskontole nr EE611010702000611004 hiljemalt 24. aprilliks 2017 kella 15.00.

Enampakkumisel võivad osaleda kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kellel on õigus sõlmida vastavat lepingut, ning kelle osavõtt enampakkumisest ei ole keelatud.

Enampakkumisest ei või osa võtta isiklikult või esindaja kaudu:

 1) enampakkumise läbiviimisega seotud isikud (enampakkumise korraldajad, alghinna määrajad, isikud, kelle pädevusse kuulub enampakkumise tulemuste kinnitamine) ja nende abikaasad ning otseliinis sugulased;

 2) riiklike ja kohalike maksude võlglased ning isikud, kellel on linna ees täitmata võlaõiguslikest lepingutest tulenevad rahalised kohustused.

Võõrandatava korteriomandiga on võimalik tutvuda Paide linna veebilehel või kokku leppides telefonil 383 8624, 5555 0648.

Enampakkumise võitja peab enampakkumisel pakutud summa tasuma hiljemalt müügi- ja asjaõiguslepingu sõlmimise päeval. Notaritasud ja riigilõivud kannab korteriomandi ostja.

Suulise enampakkumise läbiviimise protseduurireeglid on kehtestatud Paide Linnavolikogu 25.11.2010 määrusega nr 23 „Linnavara valitsemise kord". https://www.riigiteataja.ee/akt/431032017024?leiaKehtiv