Paide linna arengukava ja eelarvestrateegia avalik väljapanek

Paide linna volikogus läbis 21.juunil esimese lugemise Paide linna arengukava aastani 2035 ja eelarvestrateegia 2019-2022 eelnõu.

Kõigil linnakodanikel on nüüd võimalus eelnõuga tutvuda ning esitada muudatusettepanekuid. Muutmis- ja  täiendamisettepanekuid ootab linnavalitsus kuni 1.augustini aadressile paide@paide.ee  märksõnaga: Arengukava.

Paide linna arengukava aastani 2035 ja eelarvestrateegia 2019-2022

Lisa 1 

Lisa 2

Lisa 3 

Lisa 4 

Lisa 5 

Arengukava koostamiseks toimus märts-mai 2018 laiapõhjaline elanike kaasamine (osalejaid oli ligi 250), kus 10 valdkondlikku töögruppi viisid läbi üle 30 mõttekoja. Selle tulemusena valmis arengukava esmaversioon ja anti sisend eelarvestrateegia koostamisele.

Eelnõus toodud valdkondade ülene visioon annab peamise sihi mille poole püüdleme. Strateegilised eesmärgid keskenduvad peamiselt nt elanike tervisele, turvalisusele, kvaliteetse hariduse andmisele, mitmekülgse kultuuri pakkumisele, noorte perede vajadusi rahuldava elukeskkonna loomisele.

Igas valdkonnas on välja toodud põhilisemad arengusuunad selliselt, et nimetatud on põhiprobleemid, eesmärgid ja võimalikud lahendused, eesmärgi elluviija ning tulemus.

Eelnõu kohaselt toimub arengukava igaaastane uuendamine ja läbivaatamine mõttekodade toel. Juhtimise korraldamise kirjeldamisel on lähtutud põhimõttest, et juhtimine peab olema avatud kõigile elanikele, väärtustatakse kogukondade algatust ja osavõtlikkust.

Eelarvestrateegia annab ülevaate linna omafinantseerimise võimekusest, olemasolevate laenukohustuste teenindamise ja uute investeerimislaenude võtmise vajadusest ning võimalustest. 

Dokumendis on ära toodud ka lähiaastate investeeringud ning nende elluviimiseks vajalikud katteallikad, siinjuures on arvestatud ka kehtiva koalitsiooni- ja omavalitsuste ühinemislepinguga.

Suuremad investeeringuobjektid:
v       Projekti „Ajakeskus Wittenstein edasiarendamine" omaosalus
v       Tallinna tänava rekonstrueerimine
v       Paide-Sillaotsa kergliiklustee rekonstrueerimise
v       Paide-Viraksaare ja Sillaotsa-Tarbja kergliiklusteede väljaehitamise
v       Vodja-Viisu kergliiklustee väljaehitamine koos valgustusega
v       Paide Keskväljaku teede, tänavate rekonstrueerimine
v       Lembitu pargi kõnniteede rekonstrueerimine ja Pärdi muusikaaia väljaehitamine
v       Peetri pargis tegevusvõimaluste rajamine
v       Tehismaastiku ja matkaraja rajamine
v       Tehisjärve liivaväljaku rajamine ja arendus
v       Roosna-Alliku piirkonnas laste mänguväljakute ehitus
v       Järve tee kergliiklustee tänavavalgustuse väljaehitamine
v       Endise Paide valla ja Roosna-Alliku piirkonna tänavavalgustussüsteemide väljaehitamine 
v       Paide linnastaadioni rajamine, staadionimaja, tribüünide, parkla jm taristu rajamine 
v       Viisu Rahvamaja renoveerimine 2019. aastal
v       Keskkonnainvesteeringute Keskus SA rahastatava projekti „Roosna-Alliku Lasteaia Hellik hoone energiasäästlikumaks rekonstrueerimine" omaosalus 
v       Innove SA rahastatava projekti „Paide Põhikooli ümberehitamine ja osaline lammutamine" omaosalus ning kooli võimla rekonstrueerimine

Tegemist on linnavalitsuse eelnõuga, mis peab volikogus läbima kaks lugemist.

 

Teate koostas:

Karola Jaanof

Arenduse peaspetsialist

3838614, karola.jaanof@paide.ee