Paide müüb enampakkumisel korteriomandid Paides ja Roosna-Allikul

Paide linnavalitsus müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel

1. Paide linn Suur-Aia tn 25 asuvad korteriomandid, mis on kasutusel äripinnana:

- korteriomand M-2 (kinnistusregistri registrinumber 1399036)

- korteriomand M-3 (kinnistusregistri registrinumber 1399136)

- korteriomand M-4 (kinnistusregistri registrinumber 1399236)
- katastritunnus: 56601:006:1040
- sihtotstarve: 75% elamumaa, 25% ärimaa
- enampakkumise alghind: 70 000 (seitsekümmend tuhat) eurot
- tagatisraha: 7 000 (seitse  tuhat) eurot

- enampakkumisel osalemise tasu 200 (kakssada) eurot

Müügiobjekti kirjeldus

Suur-Aia tn 25 kinnistul olevaid korteriomandeid M-2, M-3 ja M-4 ei kasutata täna avalikul otstarbel, vaid on välja renditud ja kasutusel äripinnana. Kokku on renditavat pinda 270,5 m². Müüdavad korteriomandid paiknevad hoone esimesel korrusel. Korteriomandid on koormatud enamuses tähtajatute üürilepingutega.

Ehitisregistri andmetel on hoone, milles korteriomand paikneb kasutusele võetud 1969. aastal. Vaata lisaks:  Hoone andmed ehitisregistris

Kinnistu andmed Maaregistris

2. Paide linn Roosna-Alliku alevik, Nooruse tn 8 korter 1, mis on kasutusel munitsipaaleluruumina:
- korteriomand (kinnistusregistri registrinumber 2575436)

- katastritunnus: 68401:003:0137
- sihtotstarve: 100% elamumaa
- enampakkumise alghind: 1600 (üks tuhat kuussada) eurot
- tagatisraha: 160 (üks sada kuuskümmend) eurot

- enampakkumisel osalemise tasu 50 (viiskümmend) eurot

Müügiobjekti kirjeldus

Roosna-Alliku alevikus asuv Nooruse tn 8 korter 1 seisukord on halb, sest hiljutises tulekahjus tekkisid suured kahjustused. Korter asub kahe korruselises ja 11 korteriga hoones. .

Vaata lisaks:  Hoone andmed ehitusregistris

Kinnistu andmed Maaregistris

Kirjalikul enampakkumisel osalemiseks esitab pakkuja enampakkumise kuulutuses märgitud tähtajaks kirjaliku pakkumise, mis peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:

 • Andmed pakkuja kohta (füüsilise isiku puhul nimi, isikukood või sünniaeg  ja elukoht; juriidilise isiku puhul nimi, registrikood ja asukoht, kontaktandmed);
 • nõusolek võtta linnavara kasutusse enampakkumisel kehtestatud tingimustel;
 • sõnade ja numbritega kirjutatud pakkumussumma. Kui kirjapandud pakkumussumma sõnad ja numbrid ei lange kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa;
 • pakkumuse tegemise kuupäev;
 • esindusõigust tõendavad dokumendid (seadusest tulenev esindusõigust tõendav dokument, volikiri, volikirja andja esindusõigust tõendav dokument jne), kui allkirjastajaks on esindaja.

Pakkumus ja sellele lisatud dokumendid peavad olema allkirjastatud, esitatud eesti keeles, pakkumussumma eurodes ning esitatud enampakkumise korraldajale kinnises ümbrikus.

Kui kirjaliku pakkumise korral on pakkumused võrdsed, annab enampakkumise komisjon võrdse pakkumuse teinud pakkujatele õiguse esitada uus kirjalik pakkumus viie tööpäeva jooksul. Uus pakkumus ei või olla väiksem juba tehtud pakkumusest.

Pakkumised esitada vastavalt protseduuri reeglitele kinnises ümbrikus, millele on märgitud müügiobjekti nimi, hiljemalt 10.08.2018 kell 10.30 Paide Linnavalitsuse aadressil Paide Linnavalitsus, Pärnu tänav 3, Paide, 72711, Järva maakond. Pakkumised tuleb esitada iga müügiobjekti kohta eraldi suletud ümbrikus, millele on märgitud:

 • pakkuja kontaktandmed;
 • objekti nimetus mille kohta pakkumine esitatakse;
 • hoiatusmärge „Mitte avada enne 10.08.2018 kell 11.00"

Saabunud pakkumusele tehakse märge pakkumuse saabumise kuupäeva ja kellaaja kohta.

Kirjalike pakkumiste avamine toimub 10.08.2018 kell 11.00 Paide Raekojas, Keskväljak 14, 72711, Paide linn.

Postiga saatmise korral arvestada, et arvesse võetakse vaid need pakkumised, mille postiteenuse osutaja on Paide Linnavalitsusse edastanud ettenähtud tähtajaks.

Enampakkumisel osalejad on oma pakkumisega seotud alates pakkumise tegemisest kuni enampakkumise tulemuste kinnitamiseni. Isik või isikud, kelle kasuks enampakkumise tulemused kinnitatakse, on oma pakkumisega seotud kuni lepingu sõlmimiseni.

Arvesse võetakse ainult tähtaegselt ja nõuetekohaselt esitatud pakkumised. Paide Linnavalitsusele pärast nõutud tähtaega toodud pakkumisümbrik tagastatakse saatjale avamata.

Esitatudpakkumist ei võeta arvesse ja pakkujat ei loeta enampakkumisel osalejaks, kui esineb mõni järgmistest puudustest:

 • pakkumine esitatakse või selle toob postiteenuse osutaja Paide Linnavalitsusse pärast nõutud tähtaega;
 • esitatud ümbrikult ei ole aru saada, et see sisaldab pakkumist ja millisele objektile;
 • tagatisraha ei ole makstud pakkumise esitamise tähtajaks;
 • esitatud pakkumissumma on alla alghinna;
 • teise isiku esindamise korral puudub esindusõigus pakkumise esitamiseks;
 • mõni nõutud dokumentidest jäetakse esitamata või esitatakse puudustega ning enampakkumise tingimuste täitmist ei ole võimalik kindlaks teha.

Enampakkumisele tulijal peab kaasas olema:

1. dokument tagatisraha tasumise kohta.
- osalemistasu ja tagatisraha peavad olema laekunud hiljemalt 10. augustiks kell 10.00 Paide Linnavalitsuse arvelduskontole EE611010702000611004 SEB Pangas.

- tagatisraha tagastatakse  täies mahus.
- tagatisraha, mis on tasutud isiku poolt, kellega sõlmitakse müügileping, loetakse lepingujärgse makse osaks.
- tagatisraha ei tagastata, kui kõrgema pakkumise teinud pakkuja ei sõlmi müügilepingut linnamajandusosakonna poolt teatatud ajal ja kohas.
2. juriidilistel isikutel ka põhikirja kohase pädeva organi otsus enampakkumisel osalemiseks ja objekti ostmiseks ning vajadusel volikiri pakkumisele allakirjutanud isikule volituste andmiseks.


Müügitingimused:

Paide  Linnavalitsuse 11. juuli 2018 korraldus nr 406 „Kirjaliku enampakkumise korraldamine"
- Pakkumise esitamisega annab pakkuja nõusoleku müüdava vara ostmiseks käesolevas kuulutuses nimetatud tingimustel.
- Enampakkumise võitja on kohustatud tasuma ostuhinna ja sõlmima müügilepingu linnamajandusosakonna saadetud teates märgitud ajal ja kohas.
- Müügilepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimisega seotud notaritasu ja riigilõivu tasub ostja.
- Enampakkumine viiakse läbi lähtudes Paide Linnavolikogu 15. märtsi 2018 määrusest nr 14 „Linnavara valitsemise kord"

Müügiobjekti tutvustava infoga, müügiobjekti koormavate lepingutega, müügiobjektiga tutvumise võimalustega ning enampakkumise läbiviimise ja ostuhinna tasumise tingimustega ning enampakkumise võitja poolt müügilepingu mittesõlmimisel kaasnevate kohustustega saab tutvuda Paide linnavalitsuse linnamajandusosakonnas Pärnu tn 3 (kab 209). Info tööpäevadel: 383 8646, 5307 0664, rein.sainas@paide.ee

Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kellel on õigus sõlmida vastavat lepingut ning kelle enampakkumisest osavõtt ei ole vastuolus seaduse või teiste õigusaktidega ning kellel ei ole võlaõiguslikest lepingutest tulenevaid tähtaegselt täitmata rahalisi kohustusi.

Enampakkumisest ei tohi osa võtta enampakkumise korraldamise otsustamise ja enampakkumise korraldamisega seotud isikud.