« Tagasi

Paide Linnavalitsus võtab tööle sotsiaaltöö peaspetsialisti

Pildiotsingu paide eestimaa süda tulemusPaide Linnavalitsus korraldab avaliku konkursi sotsiaaltöö peaspetsialisti ametikohale.
Konkursi tähtaeg: 14.10.2018
Asukoht: Paide linn
Valdkond: Sotsiaaltöö
Tööaeg ja tööliik: täiskohaga, tähtajaline
Palk: 1400 eurot

Peamiste ametiülesannete kirjeldus:
• Sotsiaalhoolekandealane nõustamine ja vältimatu sotsiaalabi korraldamine
• Valdkonna haldus- ja õigusaktide eelnõude koostamine
• Kodukülastuste teostamine abivajajate tegeliku olukorra väljaselgitamiseks, sh
juhtumiplaanide koostamine, ennetustöö jm
• Väljaspool isiku kodu osutatava üldhooldusteenuse korraldamine, klientide külastamine
hoolekandeasutustes ja hooldusplaanidega tutvumine, hooldusplaanide koostamisel osalemine
ja nende täitmise kontrollimine minimaalselt kord aastas
• Täisealisi isikuid puudutavates küsimustes eestkosteasutuse arvamuse, nõude või taotluse ja
sellega kaasnevate dokumentide koostamine
• Volituse alusel täisealise isiku üle seatud eelkoste korraldamine, kohtule aruannete
koostamine, ametiasutuse esindamine kohtus
• Tahtest olenematu ravi korraldamine vastavalt psühhiaatrilise abi seadusele

Nõuded kandidaadile:
• Omab erialast kõrgharidust
• Orienteerub seadustega omavalitsuse pädevusse antud küsimustes, tunneb ja oskab rakendada
valdkonda reguleerivaid õigusakte, suudab koostada oma töövaldkonna üld- ja üksikakte.
• Omab väga head sõnalise eneseväljendamise oskust, valdab eesti keelt tasemel C-1.
• Oskab kasutada tööks vajalikke tehnilisi vahendeid, andmebaase ja arvutiprogramme (MS
Office, STAR, DHS Delta).
• Oskab planeerida tööprotsessi.
• Omab head suhtlemisoskust, algatusvõimet ja loovust, sh võimet välja töötada uusi lahendusi,
muudatusi algatada ja omaks võtta ning ellu viia, võimet stabiilselt ja tulemuslikult töötada ka
pingeolukorras ning efektiivselt kasutada aega, omab kohusetunnet, otsustus- ja
vastutusvõimet, sh suutlikkust võtta iseseisvalt vastu otsuseid oma teenistuskoha pädevuse
piires, omab võimet näha ette otsuste tagajärgi ja vastutada nende eest.

Vajalik B-kategooria juhiloa olemasolu. Kasuks tuleb kohaliku omavalitsuse töökogemus ja vene keele oskus suhtlustasandil.

Tule meile tööle, sest:
• meil saab teha huvitavat, pinget ja väljakutseid pakkuvat tööd, jagada oma tarkusi ning
saada uusi kogemusi pikaaegsetelt ametnikelt
• meil on rõõmsameelne meeskond, kellega koos korraldame ka ühisüritusi ja teeme
tervisesporti
• me võimaldame oma töötajatele regulaarselt erialaseid täiendkoolitusi ja toetame
tasemeõppes osalemist
• meie töötajatel on 35 kalendripäeva põhipuhkust
• meil makstakse haigushüvitist alates teisest töövõimetuslehel viibimise päevast.
Vajadusel abistame eluruumi leidmisel.

Tööle asumise aeg: alates 12. novembrist 2018.

Tingimused ja lisainfo: Ametikohale kandideerijal palume esitada kandideerimisavaldus,
motivatsioonikiri, elulookirjeldus, koopia haridust tõendavast dokumendist ja
kinnitus vastamisest nõuetele, mis on teenistusse astumiseks sätestatud avaliku teenistuse seaduses.

Dokumendid esitada hiljemalt 14. oktoobril 2018 e-posti aadressil: rita.laanetu@paide.ee märgusõnaga
„Sotsiaaltöö peaspetsialist".

Lisainfot saab küsida sotsiaalosakonna juhatajalt Getter Nurgalt tel 5593 2250.
Kontaktisik: Rita Laanetu, e-post: rita.laanetu@paide.ee